Monday, December 14, 2015

“သတိ”ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ သႏၷိ႒ာန္ (၅) ခ်က္


*ပထမသႏၷိ႒ာန္*

သက္ရွိဘ၀မ်ား ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ကာ ပ်က္စီးဆံုုးရံႈးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခံစားၾကရသည့္ စိတ္ႏွလံုုး ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈမ်ားကိုု အာရံုုျပဳရင္း ငါသည္ ကရုုဏာတရားကိုု ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျပီး ေနထိုုင္သြားပါမည္။

လူမ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳမ်ား၏ သက္ရွင္ေနထိုုင္မႈကိုုု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ယူေလ့လာသြားပါမည္။

မိမိ၏ပတ္၀န္က်င္တြင္လည္းေကာင္း၊ အေတြးစိတ္ကူးထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘ၀ရွင္သန္ေနခ်ိန္ တေလ ွ်ာက္လံုုုုးတြင္လည္းေကာင္း ငါသည္ မည္သည့္သက္ရွိကိုုမွ မသတ္ျဖတ္မိဖိုု႔္၊ တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္က သတ္ျဖတ္ေနျခင္းကိုုုလည္း အားမေပးမိဖိုု႔၊ သူတစ္ပါးအသက္ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းကိုု မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳ လ်စ္လ ွ်ဴရႈေနျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုုပ္မိဖိုု႔ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ ေစာင့္ထိန္းေနထိုုင္သြားပါမည္။

*ဒုုတိယသႏၷိ႒ာန္*

မတရားမႈ၊ အဂတိလိုုက္စားမႈ၊ ခိုုးမႈ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခံစားၾကရသည့္ စိတ္ႏွလံုုး ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈမ်ားကိုု အာရံုုျပဳရင္း ငါသည္ ေမတၱာတရားကိုု ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျပီး ေနထိုုင္သြားပါမည္။

လူမ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား ႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳမ်ား ခ်မ္းသာစြာ အသက္ရွင္္ေနထိုုင္ႏိုင္ဖိုု႔ အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ယူေလ့လာသြားပါမည္။

တကယ္လိုအပ္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ ငါ၏အခ်ိန္၊ စြမ္းအားႏွင့္ ပိုုင္ဆိုုင္သည့္ ့ပစၥည္းဥစၥာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုု ခြဲျခမ္းေ၀မ ွ်ရင္း စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ကိုု ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ယူပါမည္။

ငါသည္ သူမ်ားပိုုုုင္ဆိုုင္သည့့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုုုု မခိုုးယူမိဖိုု႔၊ မိမိပိုုင္ျဖစ္ေအာင္ မၾကိဳးစားမိဖိုု႔ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ၾကိဳးစားေစာင့္ထိန္းပါမည္။

တျခားသူမ်ားပိုုုုင္ဆိုုင္ေသာ အရာရာတိုင္းကိုု ေလးစားတန္ဖိုုးထားပါမည္။
ဆင္းရဲဒုုကၡေရာက္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ တျခားေသာသက္ရွိမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား အေပၚမွ မတရားအက်ိဳးအျမတ္ရွာၾကသူမ်ားကို တတ္စြမ္းသမ ွ် တားဆီးကာကြယ္သြားပါမည္။

*တတိယသႏၷိ႒ာန္*

ကာမဂုုဏ္အာရံုုမ်ား၌ လြဲမွားစြာလိုုက္စားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခံစားၾကရသည့္ စိတ္ႏွလံုုး မခ်မ္းေျမ့မႈမ်ားကိုု အာရံုုျပဳရင္း မိမိကိုုယ္မိမိ တာ၀န္ယူတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ယူပါမည္။

လူတစ္ေယာက္စီတိုုင္း၊ ဇနီးေမာင္ႏွံတိုုင္း၊ ခ်စ္သူစံုုတြဲတိုုင္း၊ မိသားစုုတိုုင္း၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတိုုင္း၏ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာလံုုျခံဳမႈႏွင့္ ျပည့္စံုုေကာင္းမြန္မႈအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုု သင္ယူေလ့လာပါမည္။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမပါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အနာဂတ္အတြက္ အာမခံမႈ၊ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈတစ္ခုုခုု မေပးႏိုင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ခႏၶာကိုုယ္ခ်င္း ႏွီးႏႊယ္စပ္ယွက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ပဲ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္။

မိမိႏွင့္ တျခားသူတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းသာမႈကိုု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္အေနျဖင့္ မိမိကိုုယ္တိုုင္ကေပးထားေသာကတိက၀တ္ႏွင့္ တျခားသူက မိမိအားေပးထားေသာ ကတိက၀တ္မ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုုးထားပါမည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္ေစာ္ကားခံေနရမႈမ်ားႏွင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ မိသားစုုမ်ား လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာေစာ္ကားခံရမႈကိုုအေၾကာင္းျပဳျပီး ျပိဳကြဲပ်က္စီးသြားၾကရျခင္းမ်ားကိုု မိမိကိုုုုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ အစြမ္းကုုန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားပါမည္္။

*စတုုတၳသႏၷိ႒ာန္*

သတိမမူပဲ စကားကိုု ျပီးစလြယ္ေျပာျခင္းႏွင့္ တျခားသူမ်ားက ေျပာလာသည့္စကားကိုု စိတ္ရွည္စြာ နားေထာင္ေပးႏိုုင္သည့္ စြမ္းရည္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခံစားၾကရသည့္ စိတ္ႏွလံုုး မေအးခ်မ္းမႈမ်ားကိုု အာရံုုျပဳရင္း ငါသည္ ႏွစ္လိုုဖြယ္ေကာင္းေသာ စကားကိုုသာ ေျပာဆိုုျခင္းႏွင့္ တပါးသူရဲ ႔ေျပာစကားကို ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ေပးတတ္သည့္ အေလ့အထကိုု ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းျဖင့္ တပါးသူ၏ စိတ္ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုု ျဖစ္ေပၚေစျပီး ထိုုသူတိုု႔၏ စိတ္ႏွလံုုး သက္သာရာရမႈကိုု အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါမည္။

စကားလံုုးမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္မခ်မ္းေျမ့မႈကိုုေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစတတ္သည္ဆိုုသည့္အခ်က္ကို သိရွိနားလည္ထားျပီး ငါသည္ မွန္ကန္သည့္စကား၊ မိမိကိုုယ္ကိုု ယံုုၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုု ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာစကားမ်ားကိုုုုသာ ေျပာဆိုုႏိုုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါမည္။

မေသခ်ာ မေရရာေသာ သတင္းစကားမ်ားကိုု ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ကိုုယ္တိုုင္တိတိက်က် မသိပဲ တစ္စံုုတစ္ဦး(သိုု႔) တစ္စံုုတစ္ရာအေပၚ၌ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ျပစ္တင္ရံႈ ့ခ်ျခင္းမ်ားကိုု မျပဳလုုပ္ပဲ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္။

တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ စိတ္၀မ္းကြဲျပားေစမည့္ စကားမ်ိဳး၊ မိသားစုုမ်ား၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ျပိဳကြဲပ်က္စီးသြားေစႏိုုင္ေသာ စကားမ်ိဳးမ်ားကို ေျပာဆိုုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္။

မည္မ ွ်ပင္ ေသးငယ္သည့္ အရာျဖစ္ပါေစ။ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္မည့္ကိစၥမ်ိဳး၊ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား ေျပလည္သြားေစႏိုုင္မည့္ ကိစၥမ်ိဳးမ်ားတြင္ မိမိ၏အစြမ္းအစမ်ားကိုု အကုုန္ထုုတ္သံုုးျပီး ကူညီေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

*ပဥၥမသႏၷိ႒ာန္*

သတိမထားပဲ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ စားေသာက္ေနထိုုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚၾကရသည့္ စိတ္ႏွလံုုး ဆင္းရဲပင္ပန္းရမႈမ်ားကိုု အာရံုုျပဳရင္း ငါသည္ မိမိကိုုယ္တိုုင္အတြက္၊ မိမိ၏မိသားစုုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အသိုုင္းအ၀ိုုင္းအတြက္ စိတ္ေရာ၊ ကိုုယ္ေရာ က်န္းမာမႈကိုု တကယ္ျဖစ္ေစရန္ သတိျဖင့္ စားေသာက္ေနထိုုင္ျပဳမူသည့္အေလ့အထကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ယူပါမည္။

မိမိ၏စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုုယ္၊ မိမိ၏ မိသားစုုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးအသိုုင္းအ၀ိုုင္း၏ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုုုုယ္တို႔တြင္ က်န္းမာမႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုု ျဖစ္ေစႏိုုင္မည့္ အစားအေသာက္မ်ိဳးမ်ားကိုုသာ မွီ၀ဲစားေသာက္သြားပါမည္။

ငါသည္ အယ္လ္ကိုုေဟာပါသည့္ အရက္ႏွင့္ အျခားမူးယစ္ေစတတ္သည့္ အစားအစာပစၥည္းမ်ားကိုု မွီ၀ဲစားေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္။

သတိခၽြတ္ယြင္းမႈကိုု ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အစားအစာမ်ား၊ တီဗြီအစီအစဥ္မ်ား၊ ဗြီဒီယိုုမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ စာအုုပ္မ်ား၊ ရုုပ္ရွင္မ်ား၊ အျပန္အလွန္စကားေျပာဆိုုျခင္းမ်ားကိုု မွီ၀ဲၾကည့္ရႈျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း၊ စားေသာက္ျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္။

ငါသည္ မိမိကိုုယ္တိုုင္ႏွင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိသူမ်ား၏ စိတ္၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား၊ ေၾကာက္ရြံ ႔ေနမႈမ်ား၊ စိတ္ဆိုုးေဒါသထြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ေလ ွ်ာ့ပါးသည္ထက္ ေလ ွ်ာ့ပါးလာေစရန္ႏွင့္ ေကာင္းသည့္ဘက္သိုု႔ အသြင္ကူးေျပာင္းလာႏိုုင္ေစရန္္အတြက္ အျပစ္ကင္း၍ အက်ိဳးရွိမည့္ အစားအစာႏွင့္ အာရံုုမ်ားကိုသာ ၾကိဳးစား၍ ၾကည့္ရႈ၊ မွီ၀ဲသံုုးေဆာင္္သြားပါမည္။

TNH
The Art Of Mindfulness

No comments:

Post a Comment