Wednesday, December 5, 2012

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၄၂)


ရဲရဲႀကီးေထာက္ခံေသာ က်င့္စဥ္

ဤဘဝအတြင္း၌ ဒိ႒လက္ငင္း ပူေလာင္ျခင္းမွ သက္သာရာရျခင္း ဟူသည္မွာ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ကုိ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ေသးဘဲ၊ အားထုတ္ဆဲ အခုိက္အတန္႔၌ပင္ စိတ္ႏွလုံးပူပန္ဆင္းရဲျခင္းမွ အထုိက္အေလွ်ာက္ သက္သာရာရေစႏုိင္ျခင္းကို ဆုိလုိေပသည္။ လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း သက္သာရာရေစဖုိ႔ အားထုတ္ၾကရာတြင္လည္း ေဂါတမဗုဒၶသည္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ေပရာ၊ (ကၽြႏု္ပ္အဖုိ႔ရာ၌ ကုိယ္တုိင္ အထုိက္အေလ်ာက္ခံစားရ၍) လက္ေတြ႕အေနျဖင့္ ေက်နပ္ဖြယ္ အေကာင္းဆုံးေသာ က်င့္စဥ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ မဆုိင္းမတြ ေထာက္ခံရဲသည္မွာ “ဒိိေ႒ဒိ႒မတၱံ” တည္းဟူေသာ က်င့္စဥ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

အေလ့အက်င့္ျပဳလုပ္ဖုိ႔လုိျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပန္းခ်ီဆရာ ဥပမာ၊ ကေလးဆုိးဥပမာတုိ႔မွာ စာထဲက ေတြ႕ရေသာ ဥပမာမ်ား မဟုတ္၊ ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္ ၎က်င့္စဥ္အရ အားထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ စိတ္သဘာဝကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဥပမာေဆာင္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ေလသည္။ ဤစာကုိ ဖတ္ရေသာသူက “ေကာင္းပါၿပီ၊ ပန္းခ်ီဆရာဥပမာကုိ သေဘာက်၍ ကေလးဆုိး ဥပမာကိုလည္း ေက်နပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအား ပုတ္ခတ္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ခံရမႈကို တစ္ဖန္ျပန္၍ မစဥ္းစားဘဲလည္း မေနႏုိင္ပါ။ စိတ္ဆင္းရဲမည္ကုိလည္း စုိးရိမ္ျမဲတုိင္း စုိးရိမ္၍ ဥေပကၡာျပဳထားရန္ မတတ္ႏုိင္ပါ။ ထုိကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္နည္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ရပါမည္နည္း” ဟုေမးျငားအံ့။ “ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ” နည္းအားျဖင့္ အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္ပါ” ဟူ၍ ေျဖဆုိရေပမည္။

ဆင္းရဲျခင္းႏွစ္မ်ဳိး

ခ်ဲ႕ဦးအံ့။ သတၱဝါတုိ႔အဖုိ႔၌ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း ၊ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္းဟူ၍ ဒုကၡႏွစ္မ်ဳိးရွိေပရာ၊ ကုိယ္၏ ဆင္းရဲျခင္းဟူသည္မွာ ရံဖန္ရံခါမွ်သာ ႀကဳံေတြ႔ရတတ္ေသာ ဒုကၡမ်ဳိးျဖစ္၍ စိတ္ဆင္းရဲမႈသည္သာလွ်င္ (မေနတတ္သူမ်ားအဖုိ႔၌) မၾကာခဏ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ေသာ ဒုကၡမ်ဳိးျဖစ္၏။ ပင္ပန္းႀကီးစြာႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ၾကရသူမ်ားမွတစ္ပါး၊ ကုိယ္ဆင္းရဲမႈဟူသည္မွာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း၊ အလြန္အမင္း ခ်မ္းေအးျခင္း ၊ အလြန္အကၽြံ ပူအုိက္ျခင္း၊ နာဖ်ားမက်န္းျဖစ္ရျခင္း အစရွိေသာ အခုိက္အတန္႔မ်ား၌သာ ႀကံဳေတြ႕ရ တတ္ေပသည္။ ကုိယ္ဆင္းရဲမႈဟူသည္မွာ ပရံပရ အကုသုိလ္ကံအေလ်ာက္ ႀကဳံေတြ႕ရျခင္းျဖစ္၍ ဘုရားရဟႏၲာမ်ားေသာ္မွ ေရွာင္ကြင္းရန္ မတတ္ႏုိင္ဘဲ က်ိတ္၍ခံၾကရေသာ ဒုကၡမ်ဳိးျဖစ္ေခ်သည္။

လက္ငင္းသက္သာရာရေသာနည္း

ကုိယ္ဆင္းရဲမႈထက္ အခံရခက္၍ လူသတၱဝါတုိင္းက ေၾကာက္လွပါသည္ဟု ဝန္ခံၾကရေသာ ဒုကၡမ်ဳိးမွာ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းပင္ျဖစ္၏။ မည္မွ်ေလာက္ က်န္းမာေသာသူ၊ ႂကြယ္ဝေသာသူ၊ တန္ခုိးႀကီးေသာလူ၊ အာဏာ လက္ကုိင္ရေသာသူ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာေသာလူပင္ ျဖစ္လင့္ကစား (စိတ္ထားမတတ္လွ်င္ မတတ္သေလာက္) စိတ္ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ၾကရမည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ အာသေဝါ ကုန္ခန္းၿပီးေသာ ဘုရားရဟႏၲာမ်ားသည္သာလွ်င္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔မွ လုံးဝကင္းလြတ္သည္ဟု စာဆုိရွိ၏။ သုိ႔ရာ တြင္ ဘုရားရဟႏၲာမ်ားကဲ့သုိ႔ လုံးဝကင္းလြတ္မႈမ်ဳိးမဟုတ္ေသးေစကာမူ၊ အထိုက္အေလ်ာက္ သက္သာခြင့္ ရေစႏုိင္ေသာနည္းမွာ “ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ” တည္းဟူေသာ က်င့္စဥ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ 

(ကြၽန္ေတာ္ဆက္လက္ ပို႔စ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံစာအုပ္ကို အစအဆံုး ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ကူညီစာရိုက္ကုသိုလ္ျပဳေပးတဲ့ ေဒါက္တာ၀င္းလြင္ ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ား။)


No comments:

Post a Comment