Sunday, July 22, 2012

လက္ေတြ႔ဘ၀ကို ပ႒ာန္းနည္းၿဖင္႔ ေလ႔လာသံုးသပ္ၿခင္း (၄)ကဲ... အဲဒီသဘာ၀ေတြကို ပ႒ာန္းတစ္ခုလံုးကို ၿခံဳငံုၾကည္႔ဖို႔ရာအတြက္ အတၳိနဲ႔ နတၳိ ၂၄ပစၥည္းအရ ေပါင္းလိုက္တဲ႔အခါက်ေတာ႔ (၃၃) ပစၥည္းေတာင္ ၿဖစ္သြားတယ္။ သဘာ၀အခြဲေလးေတြနဲ႔ ေပါင္းလိုက္တဲ႔အခါ (၃၃)ပစၥည္းရိွတယ္။


အခု Power Point ကိုၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ျမွားကေလးေတြ အတြင္းမွာ ဘာမွမရွိဘူး။ ဘုန္းၾကီးတို႔ သႏၲာန္မွာၿဖစ္တဲ႔ စိတ္ကေလးတစ္ခုကို ဘယ္ေလာက္အေၾကာင္းတရားေတြက ေထာက္ပံ႔ထားလဲဆိုတာၾကည္႔ရင္ ေရွ ႔ကရိွေနတဲ႔ စက္၀ိုင္းေလးမွာရွိေနတာ ေရွ ႔စိတ္ကေလးရွိေနတယ္။ အဲဒီေရွ ႔စိတ္ကေလး ေပ်ာက္သြားမွ ေနာက္စိတ္ေပၚလို႔ရမွာ။


အဲဒီေနာက္စိတ္ဟာ Object ဆိုတာေရာက္လာၿပီ။ သူရဲ ႔အေၾကာင္းတစ္ခု။ ဒါနဲ႔တင္ သူမေပၚႏိုင္ေသးဘူး။  အခုဟာ Object ပဲရိွေသးတယ္။ သူ႔မွာ Base ရိွရအံုးမယ္။


ေဟာ Base ၀င္လာၿပီ။ အေၾကာင္းေတြ ဆံုမိသြားၿပီ။ ဘာလိုေနေသးတုန္းဆိုရင္ ေရွ ႔ကေပ်ာက္ဖို႔ လိုေနတယ္။ ေဟာေပ်ာက္သြားၿပီ။


ေရွ ႔ကေပ်ာက္လာၿပီ ဆိုတဲ႔အခါ ေဟာ....သူေပၚလာၿပီ၊ စိတ္ၿဖစ္တာ အဲဒီအတိုင္းပဲ။


ဒါကိုေၿပာတာ။ သခၤတ အေၾကာင္းတရားေတြက စုၿပီးလုပ္ထားတာတဲ႔။ ဘုန္းၾကီးတုိ႔ သႏၲာန္မွာၿဖစ္တဲ႔ စိတ္ကေလး တစ္စိတ္ဟာ ေရွ ႔က ၿဖစ္တဲ႔ စိတ္က  ခ်ဳပ္ေပးရအံုးမယ္၊ အာရံုလည္း ရိွရမယ္၊ အေၿခခံလည္းရိွရမယ္ဆိုေတာ႔ ဘယ္ႏွစ္ခုၿဖစ္သြားတုန္း။  ေရွ ႔ကစိတ္ကေလးက မခ်ဳပ္ဘူးဆိုရင္လည္း ၿဖစ္ခြင္႔မရိွေသးဘူး။ အာရံုမရိွဘူးဆိုရင္လည္း မၿဖစ္ႏိုင္ဘူး။ Base ဆိုတဲ႔အေၿခခံမရိွရင္ေရာ မၿဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါတင္မကဘူး။ သူၿဖစ္လာလို႔ရိွရင္လည္း သူရဲ ႔ရပ္တည္မွဳ အတြက္ Mutual Relation ဆိုတာရိွေသးတယ္။ ဟိုဘက္က ျမွားေကာက္ေကာက္ကေလးက ျပထားတာ။

အခု ျပထားတဲ့ အလယ္စက္၀ိုင္းေလးမွာ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘူး။ Unity။ ၿမင္သိစိတ္ကေလး ဆိုပါစို႔။ အဘိဓမၼာသင္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဆိုရင္ ဒါကိုသေဘာေပါက္မယ္။ ၿမင္သိစိ္တ္ကေလးမွာ ေစတသိက္ခုႏွစ္ခုပါတယ္ ဆိုေတာ႔ Unity of 8 - 8 in 1 ေပါ႔ဗ်ာ။ ရွစ္ခုကို တစ္ခုလုပ္ထားတာ။ ၿမင္သိစိတ္ကေလးဟာ ရွစ္ခုကို တစ္ခုလုပ္ထားတာေနာ္ 8 in 1 ။ အဲဒီ 8 in 1က ဒီသဘာ၀တရား ရွစ္ခုသည္ အၿပန္အလွန္ သူတို႔က Sustain လုပ္ေနတာ။ အၿပန္အလွန္ ေထာက္ပ႔ံ ကူညီေပးေနတာ။ စိတ္ကေလးတစ္ခု အတြက္ အာရံုရွုေထာင္႔က ၾကည္႔လိုက္မယ္၊ Object ရွုေထာင္႔က ၾကည္႔လိုက္မယ္ဆိုရင္ စြမ္းအင္သတၱိေတြ ဘယ္ေလာက္ အသံုးၿပဳထားလဲဆိုရင္ အာရမၼဏ - ၾကိဳတင္ၿပီး ၿဖစ္ေနတာ၊ အဲဒီအာရံုကၾကိဳတင္ၿပီး သူမေပၚခင္က ၾကိဳတင္ၿပီးၿဖစ္ေနတာ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ပုေရဇာတ - Born Earlier၊ ၿပီးေတာ႔ သူရိွေနတဲ႔အခုိက္မွာ ေက်းဇူးၿပဳတာၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အတၳိ၊ အ၀ိဂတ။ ဒါအနည္းဆံုး အနည္းဆံုး။ Minimum Number ကိုေၿပာတာ။ Condition ေတြဘယ္ႏွစ္ခုေပးထားသလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည္႔။ ဒါေရွ ႔က Object ရွုေထာင္႔ဘက္ကၾကည္႔လိုက္မယ္ဆိုရင္ အေထာက္အပ႔ံက ေလးခုရိွတယ္။ Object တစ္ခုထဲမွာကိုပဲ အာရမၼဏ၊ ပုေရဇာတ၊ အတၳိ၊ အ၀ိဂတ။ တခါ Base ကေနၾကည္႔လိုက္အံုး။ Base ကလည္း Born Earlierပဲ။ ပုေရဇာတ၊ နိႆယ၊ အတၳိ၊ အ၀ိဂတ။ သူကမီွရာအေနနဲ႔ ေက်းဇူးၿပဳလိုက္တာ။ ပုေရဇာတ-Born Earlier ဒါေၾကာင္႔မို႔ သူ႔ကိုပုေရဇာတ ၾကိဳၿဖစ္ေနတာ၊ နိႆယ အမီွခံတယ္၊ အတၳိ ရိွေနတုန္း၊ အ၀ိဂတ မကင္းေပ်ာက္ေသးခင္ ေဟာဒီစြမ္းအင္ေတြ စုၿပီးေတာ႔ Support လုပ္လိုက္တာ။

ကဲေရွ ႔ကစိတ္ကေလးမွာလည္းပဲ ေနာက္စိတ္ေတြကို တြန္းေပးဖို႔ရာအတြက္ စြမ္းအင္ေတြဘယ္ႏွစ္ခုရိွတုန္းဆိုရင္ အနႏၱရ၊ သမနႏၲရ၊ ဥပနိႆယ၊ နတၳိ၊ ၀ိဂတ။ အနႏၲရဆိုတာ No Interval ၾကားထဲမွာ ဘာမွမၿခားဘူး။ အခုေပ်ာက္၊ အခုေရာက္ေနာ္။ သမနႏၲရ လံုး၀မၿခားဘူး။ ဥပနိႆယ အားၾကီးေသာ မီွရာအေၾကာင္းတစ္ခု။ နတၳိ မရိွေတာ႔တဲ႔ေနာက္မွ ေက်းဇူးၿပဳတာ။ ၀ိဂတ သူလံုး၀ပ်က္ၿပယ္သြားမွ ေက်းဇူးၿပဳတာ။ နည္းနည္းေလးက်န္ေနေသးရင္ မထုတ္လုပ္ႏို္င္ေသးဘူးတဲ႔ ဘာမွ။ သူကလည္းပဲ ဒီစိတ္ကေလးေပၚဖို႔ရာ Chance ေပးလိုက္တာ။ အခု စိတ္ကေလး တစ္ခုဟာ စကၠန္႔ကို အပံုတစ္ရာပံု တစ္ပံုေတာင္မွ ၾကာမယ္မထင္ဘူး။ ဘာလို႔တုန္းဆိုရင္ လက္ဖ်စ္တစ္တြတ္ခန္႔မွာ ကုေဋတစ္သိန္းေလာက္ၿဖစ္တယ္ဆိုတဲ႔ ႏွဳန္းထားနဲ႔တြက္မယ္ဆိုရင္တစ္စကၠန္႔ကို အပံုတစ္သိန္းေလာက္ပံုၿပီးေတာ႔မွ အဲဒိီထဲကေန တစ္ပံုစာေလာက္ Moment ေလာက္ေလးတင္ရိွတဲ႔ ဒီစိတ္ကေလးဟာ အေထာက္အပံ႔ေတြ ဘယ္ေလာက္လိုေနသလဲဆိုတာၾကည္႔။ Condition ေတြအမ်ားၾကီး ေထာက္ပံ႔ေနတာ။ ေရွ ႔ကေနေထာက္ပံ႔တယ္။ Object ဘက္ကေထာက္ပံ႔တယ္၊ Base ဘက္ကေထာက္ပ႔႔ံတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ႔ ခုနတုန္းက သူ႔ရဲ ႔ Unity အတြင္းထဲမွာလည္းပဲ အၿပန္အလွန္ ေထာက္ပံ႔တယ္။ အနည္းဆံုး ရွစ္ခုရိွရင္ တစ္ခုက ပစၥည္း ဆိုရင္ က်န္တာေတြက ပစၥယုပၸန္ Mutual Relation။ အခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ အဲဒီလိုေထာက္ပံ႔ၿပီးေတာ႔ ဒီစကၠန္႔ေလးတစ္ခုကို အပံုတစ္ေထာင္၊ အပံုတစ္ေသာင္း၊ အပံုတစ္သိန္းပံုမွ တစ္ပံုေလာက္ အတိုင္းအတာေလးေလာက္တင္သာ ၾကာတဲ႔ စိတ္ကေလးတစ္ခုရဲ ႔ Condition ေပါင္းဟာ အမ်ားၾကီးလို႔ ဆိုလိုတယ္။ အဲဒါကို ပ႒ာန္းတရားကေန ရွင္းၿပေနတာ။

အဲဒိီေတာ႔ ဘုန္းၾကီးတို႔တစ္ေတြဟာ တကယ္႔ကို ၾကီးမားတဲ႔အေထာက္အပံ႔ၾကီးနဲ႔ အသက္ရွင္ေနရတယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည္႔ရင္ အသက္ရွင္ဖို႔ လြယ္သလား၊ ခက္သလား။ ဒါေပမယ္႔ လူေတြက လြယ္တယ္ထင္ေနတာပဲ။ အေၾကာင္းတရားေတြက ညီညြတ္ေနေသးရင္ေတာ႔ ဘာမွမၿဖစ္ဘူးေပါ႔။ အခု ဒီအေဆာက္အအံုၾကီးကို ၾကည္႔ေလ။ အေၾကာင္းတရားေတြက ညီညြတ္ေနတယ္။ အားလံုးက သူဟာနဲ႔သူ စုၿပီးေတာ႔ ထမ္းထားတယ္။ တစ္ခုခုကသာ ခ်ိဳ ႔ယြင္း သြားမယ္ဆိုရင္  ၀ုန္းဆိုၿပီး ၿပိဳက်သြားမွာပဲ။

အဲဒီလိုပဲ လူ႔ရဲ ႔ဘ၀ၾကီးမွာ အေၾကာင္းတရားေတြ ေၿမာက္မ်ားစြာ စုေပါင္းၿပီးေတာ႔ ထမ္းထားတာ။ အဲဒီထမ္းထားတဲ႔ အေၾကာင္းတရားေတြဟာ တစ္ခုခုသာ ၿပိဳလဲသြားလိုက္မယ္ဆိုရင္ အကုန္လံုးပ်က္စီးသြားမွာ။ သခၤါရတရားဆိုတာ “သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာ”။ ”All conditioned things are subject to impermanent.” အေၾကာင္းတရားေတြ ေထာက္ၿပိီးေတာ႔ ရွင္သန္ထားရတာ၊ အေၾကာင္းတရားေတြရဲ ႔ အေထာက္အပံ႔ေပၚမွာ ရွင္သန္ေနရတာၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အေၾကာင္းတရားေတြရဲ ႔  အေထာက္ အပံ႔ေတြနဲ႔ တည္ေနရတဲ႔ဘ၀မွာ So Horrible, So Terrible ေၾကာက္စရာဘ၀ၾကီးဆိုတာ ဘုရား၊ ရဟႏၱာ ေတြက ဒီအၿမင္ကို ၿမင္ပါတယ္တဲ႔။ ဘုန္းၾကီးတို႔တေတြက်ေတာ့ ေပ်ာ္စရာၾကီးလို႔ၿမင္ေနၾကတယ္။

(ဆက္ရန္)
Typed By: M.N.Pyone

No comments:

Post a Comment