Tuesday, December 18, 2012

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၄၃)


အေတြးေၾကာင့္ဆင္းရဲျခင္း

ထပ္၍ခ်ဲ႕ဦးအံ့။ စိတ္ဆင္းရဲမႈဟူသမွ်တုိ႔ကုိ စစ္ေဆးလုိက္သည္ရွိေသာ္ လက္ငင္းႀကဳံေတြ႕ရေသာ ဆင္းရဲမႈ၊ အတိတ္ကုိ ျပန္ေတြး၍ ခံစားရေသာ ဆင္းရဲမႈ၊ အနာဂတ္အတြက္ မွန္းေမွ်ာ္ေတြးဆမိျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆင္းရဲမႈဟူ၍ သုံးမ်ဳိးသုံးစားရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ ဤသုံးခုအနက္ လက္ငင္းႀကဳံေတြ႕ရေသာ အျခင္းအရာေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲမႈထက္၊ အတိတ္အျဖစ္အပ်က္ကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္မိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲမႈႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ မွန္းဆေတြးေခၚမိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲမႈ တုိ႔က ကဲလြန္ပုံေပါက္ျခင္းကုိ ေတြ႕ၾကရေပလိမ့္မည္။ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္ အဖုိ႔တြင္လည္း အတိတ္ အျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ စဥ္းစားမိျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲရျခင္းက ပိုမုိမ်ားျပားျခင္း ကုိ ေတြ႕ၾကရေပလိမ့္မည္ ။ (အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္ ေတြးလုံးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ၾကည္ႏူးျခင္း မ်ားလည္း ရွိသည္မွန္ပါ၏။ သုိ႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စိတ္ဆင္းရဲမႈမွ သက္သာရာရေစေသာနည္းကုိ ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္၍ ၾကည္ႏူးမႈကုိ ခ်န္လွပ္ထားရပါေသးသည္။) လူသတၱဝါ အမ်ားဆုံးကို အကဲလြန္ဆုံး စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ေစေသာ အျခင္းအရာမွာ ၊ လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္အျဖစ္အပ်က္ကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ ထုတ္ ေတြးေတာျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။

အႀကိမ္ႀကိမ္ဆင္းရဲရျခင္း

ေဆာင္းပါးအစတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဥဒါဟရုဏ္၌ လူတစ္ေယာက္ေယာက္က မိမိအား ပုတ္ခတ္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ခံရသည္ဆုိလွ်င္၊ ၾကားလုိက္ရသည္ႏွင့္ တစ္ျပဳိင္နက္ ေဒါသျဖစ္ကာ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ရျခင္းကား ရွိပါေစေတာ့။ ပုထုဇဥ္ဟူသမွ်အနက္ မည္သူမဆုိ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ၾကရမည္ဆိုျခင္းကုိ မျငင္းလုိပါ။ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း “ပူပူေႏြးေႏြး” အဖုိ႔ရာ၌ ကဲ့ရဲ႕မႈ ျပင္းထန္လွ်င္ ျပင္းထန္သေလာက္ စိတ္ေပါက္မိျခင္းမွာ ပုထုဇဥ္တုိ႔၏ ဓမၼတာျဖစ္ပါ၏။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိသူ၏ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈသည္ ေနာင္တစ္ခဏတြင္ အတိတ္ျဖစ္ သြားခဲ့ၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ေသာသူက တစ္ႀကိမ္တည္းမွ်သာျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါလ်က္ ခံရသူအဖုိ႔ ရာ၌ စဥ္းစားမိတုိင္း ရင္ထဲက ပူခနဲ ေႏြးခနဲျဖစ္ကာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ တစ္ႀကိမ္မွ်ေသာ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအတြက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ရသည္မဟုတ္ပါေလာ။ ဤအျခင္းအရာကုိေထာက္ျခင္းအားျဖင္ ပစၥဳပၸန္ အျခင္းအရာထက္ ၊ အတိတ္ကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ စဥ္းစားမိတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားရေသာ စိတ္ဆင္းရဲမႈသည္ သာလြန္ႀကီးက်ယ္ျခင္းကား ထင္ရွားေလာက္ေပၿပီ။

ႀကိဳးစားလွ်င္ေအာင္ရမည္

လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္အျဖစ္အပ်က္ကုိ တစ္ဖန္ျပန္၍ မစဥ္းစားဘဲ မေနႏုိင္ျခင္းမွာ လူသတၱဝါတုိ႔၏ ဓမၼတာျဖစ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ခံရေသာ စိတ္ဆင္းရဲမႈမွလြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္မွာ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံတည္းဟူေသာ ဗုဒၶ၏ က်င့္စဥ္သည္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေဆးနည္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိေပသည္။ ၎က်င့္စဥ္အရမွာ အတိတ္အျဖစ္အပ်က္ အနာဂတ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေတြးေတာႀကံဆျခင္းမျပဳဘဲ အာရုံ ၆ ပါးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမင္ကာ မတၱ၊ ၾကားကာ မတၱ၊ နံကာ မတၱ၊ စားကာ မတၱ၊ ထိကာ မတၱ စသည္ျဖင့္ လက္ငင္းပစၥပၸဳန္ အေပၚ၌သာ စိတ္ကုိ အကုန္အေလ့အက်င့္ျပဳလုပ္ ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ တစ္ဘဝလုံး၊ တစ္သံသရာလုံးက အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္ အျခင္းအရာမ်ားအေၾကာင္း ကိုသာ တစ္ေလွ်ာက္ႀကီး ေတြးေတာႀကံဆလာခဲ့ၾကေသာ သတၱဝါမ်ား ျဖစ္သည္အေလ်ာက္၊ ေလ့က်င့္ခါစ ၌ အခက္အခဲေတြ႕ၾကရမည္ မွန္ေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းလည္း ပူပန္ေသာက ကင္းၿငိမ္း၍ မဂ္ဖုိလ္ နိဗၺာန္ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ေပါက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ဗုဒၶ၏ က်င့္စဥ္လည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၊ ရုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသးျခင္းအတြက္ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့ထုိက္သည္ မဟုတ္ပါေပ။ အျခားလူမ်ား အဖုိ႔ေတာ့ လြယ္ကူေကာင္းလြယ္ကူေပလိမ့္မည္၊ ငါ့အဖုိ႔ေတာ့ ခဲယဥ္းလွသည္ဟူ၍ မထင္မွတ္ၾကပါ ေလႏွင့္၊ အဖုိးထုိက္တန္ေသာရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ျပည့္စုံေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ရျခင္းဟူသမွ်မွာ ေလာကီ၌ ျဖစ္ေစ၊ ေလာကုတၱရာ၌ ျဖစ္ေစ၊ ဇြဲေကာင္းေကာင္း ႏွင့္ တပင္တပန္း ေလ့က်င့္ယူရသည္ခ်ည္း ျဖစ္ျခင္းကို သတိျပဳၾကေစလုိပါသည္။ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္ အျခင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းကုိ မစဥ္းစားမူ၍ ပစၥဳပၸန္ အေပၚ၌ စိတ္ကုိထားရေသာ အလုပ္မွာ ခဲယဥ္းေသာ္လည္း လက္ငင္း စိတ္ဆင္းရဲမႈမွ သက္သာရာရလုိ ေသာ (ဝါ) စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ လုိလားေသာ ဆႏၵျပင္းထန္သူတုိ႔အဖုိ႔မွာ ဇြဲေကာင္းေကာင္း ႏွင့္ ႀကိဳးစားပါက မျဖစ္ႏုိင္ေသာ အလုပ္တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း တာဝန္ခံရဲပါသည္။

ေလ့က်င့္တုိင္းတုိးတက္ရမည္


အစပထမ၌ သတိယွဥ္ေသာစိတ္မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ (ဝါ) စိတ္ကုိျဖစ္ေစ၊ ရုပ္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေစာင့္ၾကည့္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္လာေအာင္ ေမြးျမဴရျခင္းသည္ ေတာ္ေတာ္ကေလး ခက္ခဲျခင္းကား မွန္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤမွ် ေလာက္မက စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ပင္ပန္းႀကီးစြာ အားထုတ္ၾကရေသာ အျခားက်င့္စဥ္မ်ားမွ ေယာဂီမ်ားကိုလည္း အားက်ဖုိ႔ေကာင္းပါသည္။ ဤက်င့္စဥ္၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ၊ တရားေပါက္ေသာ အခါမွ အက်ဳိးထူးခံစားႏုိင္သည္ မဟုတ္ဘဲ၊ အားထုတ္ဆဲ အခ်ိန္ကာလ အေတာအတြင္း၌ပင္ စိတ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္တုိ႔ အေၾကာင္းကုိ မစဥ္းစား စိတ္မကူးဘဲ ျမင္ကာမတၱ၊ ၾကားကာမတၱမွ်ေလာက္ျဖင့္သာ ငါးမိနစ္၊ ဆယ္မိနစ္ စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္အပို္င္း အျခားႏွင့္ ေနတတ္လာသည္ဆုိလွ်င္ပင္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ သေဘာေပါက္လာတတ္ေပသည္။ သေဘာေပါက္ပုံကား ဟုိအေၾကာင္း သည္အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေတြးေတာႀကံစည္ရျခင္းသည္ စိတ္ေမာလွသည္။ ထုိမွ်မကေသး၊ ႏွလုံးမသာယာဖြယ္ျဖစ္ေသာ အတိတ္ကအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစား မိေသာအခါ၌လည္း စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ရေသးသည္။ ႀကံစည္စိတ္ကူးရျခင္းမ်ားထက္၊ မ်က္စိကေလး အသာမွိတ္ၿပီး နားထဲသုိ႔ဝင္လာေသာအသံမ်ားကုိ ၾကားရသည္ဆုိရုံကေလးမွ် ၾကားေနရေသာ အသံျဖစ္ သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းလွပါေပသည္တကား စသည္ျဖင့္ သေဘာက်လာေပလိမ့္မည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ သေဘာ ေပါက္ေသာ အခ်ိန္မွစ၍ ငါးမိနစ္၊ ဆယ္မိနစ္မွ်သာမကဘဲ နာရီဝက္ခန္႔မွ် ေနႏုိင္သည္အထိ တုိးတက္ျခင္းရွိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရတတ္ေပသည္။

(ကြၽန္ေတာ္ဆက္လက္ ပို႔စ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံစာအုပ္ကို အစအဆံုး ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ကူညီစာရိုက္ကုသိုလ္ျပဳေပးတဲ့ ေဒါက္တာ၀င္းလြင္ ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ား။)


(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတဲြ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္) 

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Friday, December 14, 2012

The Quality Sleep


ဒီရက္ပိုင္းမွာ ရထားစီးျဖစ္တိုင္း ရထားနံရံေပၚက ေမြ႔ရာေၾကာ္ျငာတစ္ခုရဲ ႔စာတမ္းက ကၽြန္ေတာ့္အာရံုကို ဖမ္းစားပါတယ္။ နာမည္ၾကီးအားကစားမယ္ေလးရဲ ႔ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဂ်ပန္လိုေရးထားတဲ့ စာသားေတြရဲ ႔အေပၚမွာ အဂၤလိပ္လို ထင္ထင္ရွားရွားေရးထားတဲ့ စာေၾကာင္းက "The Quality Sleep" တဲ့။ ဒီစာေၾကာင္းကို ျမင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အေတြးနယ္ခ်ဲ ႔မိတယ္။ ေမြ႔ယာေကာင္းေကာင္း၊ ေခါင္းအံုးေကာင္းေကာင္းေပၚမွာ အိပ္လိုက္ရံုႏွင့္ေတာ့ လူေတြရဲ ႔ အိပ္စက္မႈဟာ အရည္အေသြးျမင့္သြားႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒါဆို ဘယ္လိုမ်ိဳးအိပ္ရင္ အရည္အေသြးရွိရွိ အိပ္စက္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရႏိုင္မလဲလို႔  အေျဖေတြထုတ္ၾကည့္မိတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြအားလံုး ေန႔တိုင္းလို အိပ္စက္ၾကရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျမင္ေနေတြ႔ေနရတဲ့ တိရစၧာန္ေတြလည္း သူတို႔သက္တမ္းႏွင့္ေလ်ာ္ညီတဲ့ အိပ္ခ်ိန္ေတြႏွင့္ အိပ္ေနၾကပါတယ္။ လူေတြမွာေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလးအရြယ္ေတြမွာ တစ္ေန႔တာရဲ ႔ နာရီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အိပ္ခ်ိန္အျဖစ္လိုအပ္ျပီး အသက္ၾကီးလာတာႏွင့္အမွ် အိပ္ခ်ိန္က တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့သြားပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တခ်ိဳ ႔ (၈)နာရီ ဒါမွမဟုတ္ (၆)နာရီေလာက္ အိပ္ရရင္ အိပ္ေရး၀တတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔လည္း (၄)နာရီ (၅)နာရီေလာက္ အိပ္ျပီး တစ္ေနကုန္ ေနႏိုင္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ရွိေနတာပါဘဲ။ တကယ္ကေတာ့ အိပ္စက္ျခင္းဟာ လူသားေတြအတြက္ အကုန္အက်အသက္သာဆံုး အပန္းေျဖစရာတစ္ခုလို႔ေျပာမယ္ဆိုလည္း မမွားႏိုင္ပါဘူး။ 

“အိပ္၊ စား၊ ေပ်ာ္ပါး” ဒီသံုးပါးဟာ လူႏွင့္တိရစၦာန္ေတြမွာ အားလံုး အတူတူလို႔ ဆိုထားေတာ့ လူေတြ အိပ္တာႏွင့္ တိရစၦာန္ေတြအိပ္တာ ဘယ္လို ကြာျခားမႈ ရွိႏိုင္မလဲလို႔ ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားခ်င္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိေနတတ္တဲ့ ေခြးေလး ေၾကာင္ေလးေတြ၊ ငွက္ေလးေတြ၊ ၾကက္ေလးေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ သူတို႔ေတြ တစ္ေန႔လံုး ကစားခ်င္ရင္ ကစား၊ ဗိုက္ဆာတဲ့အခ်ိန္ အစာရွာ၊ စားစရာေတြ႔ရင္ စား၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သူႏွင့္ေတြ႔ရင္ ရန္မူ၊ မ်ိဳးပြားမယ့္ ရာသီမ်ိဳးမွာဆို တစ္ေနကုန္ အဲဒီကိစၥေတြႏွင့္ အလုပ္ေတြရႈပ္၊ ေနာက္ဆံုးဘာမွ လုပ္စရာမရွိရင္ ထိုးအိပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ေျမြလိုအေကာင္မ်ိဳးေတြဆို သူအစာစားျပီးလို႔ ဗိုက္တင္းသြားတာႏွင့္ တျခားဘာမွကို မလုပ္ေတာ့ဘဲ ေခြျပီးအိပ္ၾကေတာ့တာပါဘဲ။ 

တခ်ိဳ ႔ လူေတြထဲမွာလည္း တစ္ေန႔လံုးနီးပါး အိပ္ေနတတ္ၾကတဲ့ သူေတြကို သတိထားမိဖူးမယ္ထင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔လည္း အသက္အရြယ္ အိုးမင္းရင့္ေရာ္လာၾကလို႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေရာဂါေ၀ဒနာတစ္ခုခုေၾကာင့္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ အိပ္ယာေပၚမွာ မွိန္းျပီးေနၾကရတဲ့အခ်ိန္က တစ္ေန႔တာမွာ ပိုမ်ားေနတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔ကေတာ့ စိတ္က်ေရာဂါလိုမ်ိဳး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ ႔ယြင္းမႈတစ္ခုခုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ တစ္ေနကုန္အိပ္တတ္ၾကပါေသးတယ္။ တခ်ိဳ ႔လည္း သြားရင္းလာရင္း တျခားေထြေထြထူးထူးလုပ္စရာမရွိတဲ့အခါမွာ ရထားစီးရင္း၊ ကားစီးရင္း ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ရသေလာက္ အိပ္တတ္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 

တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခမ္း အလုပ္လုပ္ၾကရတဲ့သူေတြက်ေတာ့ အလုပ္ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ခဲ့ၾကရလို႔ ညဘက္ အိမ္ျပန္ေရာက္တာႏွင့္ အိပ္ဖို႔ ကိုဘဲ သူတို႔ ေခါင္းထဲရွိၾကေတာ့တယ္။ ေရမိုးခ်ိဳး၊ ညစာကို ျမန္ျမန္သြက္သြက္စားျပီး တန္းအိပ္ၾကေတာ့တာဘဲ။ တခ်ိဳ ႔ ေသာက္တတ္၊ စားတတ္တဲ့သူေတြက်ျပန္ေတာ့ ညဘက္မွာ ေသာက္ထား၊ စားထားတဲ့ အရွိန္ေလးေတြႏွင့္ ယစ္ယစ္မူးမူး အိပ္ယာထဲ တန္း၀င္ အိပ္တတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔ တီဗြီ၊ ဗြီဒီယိုဇာတ္လမ္းေတြကို ႏွစ္ျခိဳက္စြဲလန္းၾကတဲ့သူေတြ၊ စာအုပ္ဖတ္တာ စြဲတဲ့သူေတြ၊ အင္တာနက္စြဲတဲ့သူေတြ၊ ကာရာအိုေကသီခ်င္းဆိုတာ ၀ါသနာပါတဲ့သူေတြဆိုရင္လည္း ေနာက္ဆံုးအိပ္မေပ်ာ္ခင္အခ်ိန္အထိ သူတို႔စြဲလန္းတဲ့ အာရံုကို အပန္းေျဖတဲ့အေနႏွင့္ ခံစားရင္း အိပ္တတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔က်ေတာ့ ဒီေန႔တစ္ေန႔စာ ၾကံဳဆံုခဲ့ရတာေတြထဲက စိတ္အလိုမက်ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြ၊ တစ္ဦးဦးအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ရတာေတြကို အိပ္ယာထဲေရာက္တဲ့အထိ တႏု႔ံႏုံ ့ေတြးရင္း၊ စိတ္ဆိုးေဒါသျဖစ္ရင္း ေနာက္ဆံုး အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္ၾကတယ္။ အလုပ္ကိုအလြန္အကၽြံလုပ္တဲ့သူေတြ၊ ေက်ာင္းစာကို အလြန္အက်ဴးၾကိဳးစားသူေတြကလည္း ေနာက္ဆံုးအိပ္ေပ်ာ္သြားခ်ိန္အထိကို သူတို႔ အလုပ္ေတြ၊ စာေတြႏွင့္ လံုးလည္ခ်ာလည္လိုက္ရင္းက အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္ပါတယ္။ ကာမဂုဏ္ကိုလိုက္စားေပ်ာ္ပါးသူအခ်ိဳ ႔က်ျပန္ေတာ့လည္း မအိပ္ခင္ေလးမွာ မိမိတို႔ အေဖာ္ႏွင့္ ကာမႏွင့္ စပ္ႏႊယ္တဲ့ အာရံုေတြမွာ နစ္ေျမာစီး၀င္ရင္း အိပ္စက္တတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔လူေတြက်ေတာ့ လြယ္လြယ္ႏွင့္ အိပ္မေပ်ာ္တတ္ၾကျပန္ဘူး။ သူတို႔ေတြက်ေတာ့ အိပ္မေပ်ာ္ခင္အခ်ိန္မွာ အိပ္ယာေပၚလွဲေနရင္းက ေတာင္ေတာင္အီအီေတြ ေလွ်ာက္ေတြးရင္း၊ စဥ္းစားရင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ခႏၶာကိုယ္ တအားပင္ပန္းလာေတာ့မွဘဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္ၾကတယ္။ 

အခုေျပာခဲ့တဲ့ လူေတြရဲ ႔ အိပ္စက္ပံုေတြကို စိစစ္ၾကည့္လိုက္ရင္ စြဲလန္းမႈေတြ၊ ယစ္မူးမႈေတြ၊ ေလာဘေတြ၊ တဏွာရမၼက္ေတြ၊ ေဒါသေတြ၊ စိတ္ပ်ံ ႔လြင့္မႈေတြ၊ ေမာဟေတြႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနရင္းကေန အိပ္စက္လိုက္ၾကတာမို႔ သူတို႔ေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ ေမြ႔ယာေပၚမွာဘဲ အိပ္ၾကပါေစ၊ သူတို႔ရဲ ႔ အိပ္စက္ျခင္းဟာ အရည္အေသြးရွိရွိ အိပ္တာပါလို႔ ေျပာဖို႔ေတာ့ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ အားမနာတမ္းသာေျပာရရင္ တိရစၦာန္ေတြအိပ္တာမ်ိဳးထက္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ပိုသာႏိုင္မွာတဲ့လဲ။

ကဲ... ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရည္အေသြးျမင့္ျမင့္ အိပ္တတ္ၾကတဲ့သူေတြအေၾကာင္းကို ထပ္ျပီး ေလ့လာၾကည့္ၾကပါအံုးစို႔။

ဘာသာေရးစာေပေတြမွာ ဖတ္ၾကည့္မိေတာ့ ပထမဆံုး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး က်ိန္းစက္ေတာ္မူပံုကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဟာ ညဥ့္သံုးယံမွာ အလယ္မဇၥ်ိမယံကို သံုးပံုပံုျပီး ပထမႏွစ္နာရီမွာ ေရာက္လာၾကတဲ့ နတ္ျဗဟၼာေတြကို တရားေဟာေတာ္မူပါတယ္။ ဒုတိယႏွစ္နာရီမွာေတာ့ က်ိန္းစက္ေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီလို က်ိန္းစက္ေတာ္မူတဲ့အခါမွာ ထမယ္ဆိုတဲ့ အမွတ္သညာကိုျပဳျပီးေတာ့ စတုတၳစ်ာန္ (သို႔) ဖလသမာပတ္ကို၀င္စားျပီး က်ိန္းစက္ေတာ္မူပါတယ္တဲ့။ ႏွစ္နာရီက်ိန္းျပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ က်ိန္းစက္ေနရာကေန ျပန္လည္ထေတာ္မူျပီး ကိုယ္လက္သုတ္သင္၊ စၾကႍေလွ်ာက္၊ ဒီေန႔အတြက္ ေလာကမွာ ဘယ္သူေတြကို ေျခြခၽြတ္ရမလဲလို႔ ၾကည့္ေတာ္မူပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားဟာ တစ္ေန႔တာလံုးမွာ ႏွစ္နာရီဘဲ က်ိန္းေတာ္မူျပီး က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြကို ေလာကသားေတြအတြက္ အသံုးခ်ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

အရွင္မဟာကႆပမေထရ္၊ စကၡဳပါလမေထရ္ အစရွိတဲ့ ေနသဇၹိဓုတင္ကိုေဆာင္ထားၾကတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ၾကီးေတြကေတာ့ ေက်ာခင္းျပီးအိပ္စက္တာကိုပယ္ေတာ္မူၾကျပီး ထိုင္လ်က္သာ အသက္ထက္ဆံုး က်ိန္းစက္ေတာ္မူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္မွာထင္ရွားတဲ့ ေ၀ဘူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးတို႔၊ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးတို႔လည္း ေနသဇၹိဓုတင္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကိုရည္မွန္းျပီး ၀ီရိယထန္ထန္ႏွင့္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေနေနၾကတဲ့ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ေတြႏွင့္ ေယာဂီသူေတာ္စင္ေတြဆိုရင္လည္း ေန႔စဥ္အခ်ိန္တိုင္းနီးပါး သတိပ႒ာန္တရားကို အပတ္တကုတ္ပြားမ်ား ေနၾကတာမို႔ အိပ္ခ်ိန္အင္မတန္မွကို နည္းပါးၾကပါတယ္။ ဒီလို တစိုက္မတ္မတ္အားထုတ္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဆရာသမားမ်ားက အိပ္တာႏွင့္ပတ္သကျ္ပီး ၾသ၀ါဒေပးဆံုးမတာေတြကလည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းသလို၊ လိုက္နာက်င့္သံုးဖြယ္ရာလည္းေကာင္းပါတယ္။ 

ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ၾကီးက ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက စတင္တရားအားထုတ္စဥ္ အခ်ိန္ေတြတုန္းက တရားတိုးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းက “အိပ္မက္ထဲမွာ တရားအားထုတ္ဖူးျပီလား” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္က ပထမေတာ့ အိပ္မက္ထဲအထိ ဘာ၀နာမေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေသးေပမယ့္ ေနာင္ေတာ့ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ တရားအားထုတ္ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပဲခူးေအာင္သုခဆရာေတာ္ၾကီးကေတာ့ အရွိန္မပ်က္ ဆက္လက္အားထုတ္ေနတဲ့ ေယာဂီမ်ားကို အိပ္မေပ်ာ္မီအခ်ိန္ေလးမွာ မိမိသိထားျပီးသား တရား (သို႔) သမာပတ္တစ္ခုခုကို အဓိ႒ာန္ျပဳ၀င္စားျပီး အိပ္ၾကဖို႔ ညႊန္းၾကားပါတယ္။ အိပ္တာဟာ အခ်ိန္ပိုင္းေသလိုက္တာဘဲမို႔ ေသခါနီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အတြက္လည္း ေန ႔စဥ္ျပင္ဆင္ျပီးသားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ခိုင္းတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

တရားကို ေဇာက္ခ်လုပ္ေနတာမဟုတ္ေသးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ရိုးရိုးလူသာမန္ေတြေရာ ဘယ္လိုနည္းေတြႏွင့္ အရည္အေသြးရွိရွိ အိပ္စက္ႏိုင္မလဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိသေလာက္ ခ်ေရးၾကည့္ပါမယ္။ စာဖတ္သူမိတ္ေဆြေတြကလည္း မိမိတို႔သိထားတာေလးေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပန္လည္ေ၀ငွေပးေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အလြယ္ကူဆံုးစလုပ္လို႔ရတာကေတာ့ အိပ္ခါနီး ကိုယ္လက္သန္႔စင္ျပီးတာႏွင့္ အခ်ိန္ေလးနည္းနည္းယူျပီး ဘုရားရွိခိုး၊ သီလယူ၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြား၊ ေမတၱာပို႔၊ ပုတီးစိပ္၊ အမွ်ေ၀ စသျဖင့္ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလး မအိပ္ခင္ ကုသိုလ္ယူျပီးမွ အိပ္မယ္ဆိုရင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအတိုင္းၾကီး လွဲအိပ္ပစ္လိုက္တာထက္စာရင္ အရည္အေသြးတက္လာမွာ အမွန္ပါဘဲ။

ဒီေနရာမွ ဘုန္းဘုန္းရေ၀ႏြယ္(အင္းမ) ေျပာဖူးတာေလးကို အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္တုန္း မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းက မင္းကြန္းဆရာေတာ္ၾကီး အဆံုးအမဆိုျပီး ေျပာျပတာပါ။ အိပ္ခါနီးသီလယူတဲ့အခါမွာ ရိုးရိုးငါးပါးသီလကို မယူပဲ ရွစ္ပါး၊ ကိုးပါးစတဲ့ ဥပုသ္သီလတစ္ခုခုကို ေျပာင္းယူလိုက္ျခင္းျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ကိုယ္က ဥပုသ္ေစာင့္ျပီးသား ျဖစ္သြားသလို ကိုယ္ယူထားတဲ့သီလကလည္း က်ိဳးပ်က္စရာ အေၾကာင္းမရွိတဲ့အတြက္ သီလလည္း စင္ၾကယ္ပါတယ္တဲ့။ ေနာက္ျပီး ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းလည္း ဥပုသ္ေစာင့္ခြင့္ရသြားပါတယ္။ (အိမ္ေထာင္သည္မ်ားကေတာ့ မိမိေစာင့္ထိန္းႏိုင္သေလာက္သာ သင့္ေလွ်ာ္သလို ေဆာက္တည္ၾကပါရန္။) အိပ္ခါနီးအခ်ိန္ေလးမွာ ငါဟာ ဥပုသ္သည္တစ္ေယာက္ပါလား ဆိုတဲ့ ၾကည္လင္၀မ္းေျမာက္တဲ့ စိတ္ေလးႏွင့္ အိပ္လိုက္ရေတာ့ မိမိရဲ ႔အိပ္စက္ျခင္းဟာ သာမန္အိပ္စက္ျခင္းထက္ ပိုျပီး အရည္အေသြးျမင့္တက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ပိုျပီးအရည္အေသြးတက္ေအာင္ဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားရွိခိုး၊ သီလယူတာေတြ အားလံုးလုပ္ျပီးလို႔ လွဲအိပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္ကစျပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ့အခ်ိန္အထိ ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုခုကို ပြားတာျဖစ္ျဖစ္၊ ေမတၱာပို႔ေနတာ ျဖစ္ျဖစ္လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ျဖစ္တာပါဘဲ။ တရားအားထုတ္ဖူးတဲ့ အေလ့အက်င့္ရွိထားတဲ့သူေတြဆိုရင္ေတာ့ အိပ္ခါနီး ဘုရားရွိခိုးတာ၊ သီလေစာင့္တာ၊ စတာေတြလုပ္ျပီးရင္ တကယ္လို႔ အခ်ိန္လည္းေပးႏိုင္ဦးမယ္ဆိုရင္ တရားကို မိနစ္ပိုင္းေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ ထိုင္အားထုတ္ျပီးမွ အိပ္မယ္ဆိုရင္ စိတ္ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းျပီးေတာ့ အိပ္စက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အိပ္ယာေပၚလွဲေနရင္းက အိပ္မေပ်ာ္ခင္အထိ ဆက္ျပီး တရားအာရံုျပဳေနလိုက္မယ္ဆိုရင္လည္း ျဖစ္တာပါဘဲ။ 

ဒီေနရာမွာ လွဲအိပ္ရင္းတရားမွတ္ဖို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အားထုတ္နည္းတစ္ခုက Body Sweeping Meditation (Body Scan Meditation)  နည္းပါ။ တရားအားထုတ္တဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ဖူးေသးတဲ့သူေတြအေနႏွင့္လည္း စမ္းျပီးလုပ္ၾကည့္ဖို႔ရာ လြယ္ကူပါတယ္။ အားထုတ္နည္းကေတာ့ အိပ္ယာေပၚမွာ လွဲအိပ္လိုက္ျပီး ခႏၶာကိုယ္ကို သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္ ထားလိုက္ပါ။ အသက္ကို မွန္မွန္ေလးဘဲ ရွဴသြင္းရွဴထုတ္လုပ္ေနလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ဦးေခါင္းငယ္ထိပ္ကို သိစိတ္ကေလးကိုပို႔လိုက္ပါ။ ငယ္ထိပ္ေနရာမွာ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေနတဲ့ တင္းမႈေတာင့္မႈ၊ ပူမႈေအးမႈ စတာ တစ္ခုခုႏွင့္ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ တုန္ခါေနမႈမ်ိဳးေလးေတြကို သတိထားမိလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေလးေတြထဲက ထင္ရွားတာတစ္ခုခုကို သိျပီးေနလိုက္ပါ။ အဲဒီငယ္ထိပ္ေနရာကေန ဦးေခါင္းရဲ ႔ ေအာက္ဘက္ပိုင္းဆီ သိစိတ္ကေလးကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပို႔ေပးပါ။ စိတ္ကေလးေရာက္ေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းတိုင္းမွာ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနတဲ့ ထင္ရွားတဲ့အေျခအေနတိုင္းကို သိသိေပးပါ။ ဦးေခါင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ လည္ပင္း၊ ဂုတ္၊ ပခံုး၊ လက္ႏွစ္ဘက္၊ ရင္ဘတ္၊ ၀မ္းဗိုက္၊ ေက်ာ၊ ဆီးခံု၊ တင္ပါး၊ ေျခေထာက္ေတြအထိ အဆင့္ဆင့္ဆင္းလာျပီး ေနာက္ဆံုး ေျခေခ်ာင္းေလးေတြဆီေရာက္တဲ့အထိ စိတ္ကေလးႏွင့္ ၾကည့္ေပးပါ။  ေခါင္းကေန ေျခေထာက္အထိေရာက္ဖို႔အတြက္ အနည္းဆံုး (၁၅)မိနစ္ေလာက္ အခ်ိန္ၾကာတတ္ပါတယ္။ ပိုအေသးစိတ္ႏိုင္ေလ ပိုၾကာေလပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ အိပ္ေပ်ာ္ခါနီးမွာ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျခေထာက္ေရာက္တဲ့အထိကို ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။  လမ္းတစ္၀က္မွာတင္ အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုလုပ္ရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ့အခါမွာ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္သလို၊ ႏိုးလာတဲ့အခါမွာလည္း ခႏၶာကိုယ္ေရာ၊ စိတ္ေရာ လန္းဆန္းေနတတ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား ေျခေခ်ာင္းေတြအထိေရာက္ျပီး ဆံုးသြားတဲ့တိုင္ေအာင္မွ အိပ္မေပ်ာ္ေသးဘူးဆိုရင္ ငယ္ထိပ္ကေန တစ္ခါျပန္စျပီး ခုနကအတိုင္း ခႏၶာကိုယ္ကို အစကေနအဆံုး ျပန္ၾကည့္ေပးရံုပါဘဲ။

အိပ္ခါနီး ပြားမ်ားဖို႔သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ တျခားကမၼ႒ာန္းေတြကေတာ့ အသုဘကမၼ႒ာန္းႏွင့္ မရဏာႏုႆတိကမၼ႒ာန္းေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အိပ္တယ္ဆိုတာ နာရီပိုင္းေသတာမို႔ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကို လူေသေကာင္အျဖစ္ ႏွလံုးသြင္းသေဘာထားျပီး အသုဘဘာ၀နာစီးျဖန္း အိပ္မယ္ဆိုလည္း ရတာပါဘဲ။ ဒီလိုမွမဟုတ္လည္း မိမိကိုယ္ကို ဒါငါေသရေတာ့မယ္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ပါလားလို႔ ႏွလံုးသြင္းျပီး ငါအခုေသရင္ ဘယ္လိုစိတ္မ်ိဳးႏွင့္ ေသမွာလဲဆိုတာကို ကိုယ့္ဖာသာဆင္ျခင္သတိေပးရင္း ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္ရာ ႏွစ္သက္ရာ ဘာ၀နာတစ္ခုခုကို ႏွလံုးသြင္းအိပ္စက္မယ္ဆိုလည္း အိပ္စက္ျခင္းဟာ ပံုမွန္ထက္ေတာ့ အရည္အေသြးျမင့္သြားမွာ အမွန္ပါဘဲ။

အဘိဓမၼာထဲက စကားႏွင့္ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္ဟာ ဘ၀င္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ဘ၀င္စိတ္ဆိုတာ ဘယ္အာရံုကိုမွ မယူ၊ မသိတဲ့ စိတ္တစ္မ်ိဳးပါဘဲ။ တစ္ေန႔တာမွာ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျမင္ၾကားနံသိစတဲ့ အာရံုငါးပါးႏွင့္ဆိုင္တဲ့ ၀ိညာဥ္အသိစိတ္ေတြေပၚလာတဲ့အခိုက္ေလးေတြမွာ ဘ၀င္စိတ္က ခဏျပတ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ အသိစိတ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကားမွာ ဘ၀င္စိတ္ေတြက ခိုေနတတ္ပါေသးတယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈေတြေၾကာင့္ ထိနမိဒၶေတြ အားၾကီးသြားတဲ့အခိုက္မွာ သိစိတ္ေတြျပတ္ျပီး ဘ၀င္စိတ္ေတြဆက္တိုက္ျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္ကိုဘဲ အိပ္တယ္လို႔ေခၚရတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဘ၀င္စိတ္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ သတိကင္းမဲ့တဲ့အခ်ိန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သတိအားေကာင္းလာတဲ့သူမွာ ဘ၀င္စိတ္ျဖစ္တဲ့အၾကိမ္ေရက နည္းနည္းလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တရားႏွလံုးသြင္းေနၾကတဲ့ သူေတာ္ေကာင္မ်ား အိပ္ခ်ိန္နည္းပါးသြားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရဲ ႔ လိုအပ္ခ်က္အတြက္သာ မျဖစ္မေနအိပ္လိုက္ၾကရေပမယ့္ ျပန္ထမယ္ဆိုတဲ့ အမွတ္သညာကို စိတ္ကညႊတ္ထားတဲ့အတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ အိပ္ေနရာကေန ၾကည္ၾကည္လင္လင္ လန္းလန္းဆန္းဆန္းႏွင့္  ျပန္လည္ႏိုးထလာတတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခုေျပာသြားတာေတြကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ကိုယ့္ဖာသာ ျပန္လည္ စိစစ္ျပီး အေျဖထုတ္ၾကည့္ႏိုင္ေလာက္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ငါတို႔ေတြ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အိပ္ေနၾကတာ အရည္အေသြးမီအိပ္စက္ျခင္းမွ ဟုတ္ပါရဲ ႔လားဆိုတာ။ ဒီအေျဖကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဘဲ ျပန္ေျဖႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းေတြ အိပ္စက္ၾကပံုကို အတုယူအားက်ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ အရည္အေသြးမီအိပ္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကည့္ၾကရေအာင္လားဗ်ာ။

ကဲ...စာဖတ္ေနၾကတဲ့ မိတ္ေဆြေတြအားလံုး  Quality Sleep ႏွင့္ ေန႔စဥ္ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ။

ေလးစားစြာျဖင့္
၀ိမုတၱိသုခ
၁၄၊ ၁၂၊ ၂၀၁၂။ 


ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Wednesday, December 5, 2012

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၄၂)


ရဲရဲႀကီးေထာက္ခံေသာ က်င့္စဥ္

ဤဘဝအတြင္း၌ ဒိ႒လက္ငင္း ပူေလာင္ျခင္းမွ သက္သာရာရျခင္း ဟူသည္မွာ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ကုိ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ေသးဘဲ၊ အားထုတ္ဆဲ အခုိက္အတန္႔၌ပင္ စိတ္ႏွလုံးပူပန္ဆင္းရဲျခင္းမွ အထုိက္အေလွ်ာက္ သက္သာရာရေစႏုိင္ျခင္းကို ဆုိလုိေပသည္။ လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း သက္သာရာရေစဖုိ႔ အားထုတ္ၾကရာတြင္လည္း ေဂါတမဗုဒၶသည္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ေပရာ၊ (ကၽြႏု္ပ္အဖုိ႔ရာ၌ ကုိယ္တုိင္ အထုိက္အေလ်ာက္ခံစားရ၍) လက္ေတြ႕အေနျဖင့္ ေက်နပ္ဖြယ္ အေကာင္းဆုံးေသာ က်င့္စဥ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ မဆုိင္းမတြ ေထာက္ခံရဲသည္မွာ “ဒိိေ႒ဒိ႒မတၱံ” တည္းဟူေသာ က်င့္စဥ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

အေလ့အက်င့္ျပဳလုပ္ဖုိ႔လုိျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပန္းခ်ီဆရာ ဥပမာ၊ ကေလးဆုိးဥပမာတုိ႔မွာ စာထဲက ေတြ႕ရေသာ ဥပမာမ်ား မဟုတ္၊ ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္ ၎က်င့္စဥ္အရ အားထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ စိတ္သဘာဝကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဥပမာေဆာင္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ေလသည္။ ဤစာကုိ ဖတ္ရေသာသူက “ေကာင္းပါၿပီ၊ ပန္းခ်ီဆရာဥပမာကုိ သေဘာက်၍ ကေလးဆုိး ဥပမာကိုလည္း ေက်နပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအား ပုတ္ခတ္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ခံရမႈကို တစ္ဖန္ျပန္၍ မစဥ္းစားဘဲလည္း မေနႏုိင္ပါ။ စိတ္ဆင္းရဲမည္ကုိလည္း စုိးရိမ္ျမဲတုိင္း စုိးရိမ္၍ ဥေပကၡာျပဳထားရန္ မတတ္ႏုိင္ပါ။ ထုိကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္နည္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ရပါမည္နည္း” ဟုေမးျငားအံ့။ “ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ” နည္းအားျဖင့္ အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္ပါ” ဟူ၍ ေျဖဆုိရေပမည္။

ဆင္းရဲျခင္းႏွစ္မ်ဳိး

ခ်ဲ႕ဦးအံ့။ သတၱဝါတုိ႔အဖုိ႔၌ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း ၊ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္းဟူ၍ ဒုကၡႏွစ္မ်ဳိးရွိေပရာ၊ ကုိယ္၏ ဆင္းရဲျခင္းဟူသည္မွာ ရံဖန္ရံခါမွ်သာ ႀကဳံေတြ႔ရတတ္ေသာ ဒုကၡမ်ဳိးျဖစ္၍ စိတ္ဆင္းရဲမႈသည္သာလွ်င္ (မေနတတ္သူမ်ားအဖုိ႔၌) မၾကာခဏ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ေသာ ဒုကၡမ်ဳိးျဖစ္၏။ ပင္ပန္းႀကီးစြာႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ၾကရသူမ်ားမွတစ္ပါး၊ ကုိယ္ဆင္းရဲမႈဟူသည္မွာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း၊ အလြန္အမင္း ခ်မ္းေအးျခင္း ၊ အလြန္အကၽြံ ပူအုိက္ျခင္း၊ နာဖ်ားမက်န္းျဖစ္ရျခင္း အစရွိေသာ အခုိက္အတန္႔မ်ား၌သာ ႀကံဳေတြ႕ရ တတ္ေပသည္။ ကုိယ္ဆင္းရဲမႈဟူသည္မွာ ပရံပရ အကုသုိလ္ကံအေလ်ာက္ ႀကဳံေတြ႕ရျခင္းျဖစ္၍ ဘုရားရဟႏၲာမ်ားေသာ္မွ ေရွာင္ကြင္းရန္ မတတ္ႏုိင္ဘဲ က်ိတ္၍ခံၾကရေသာ ဒုကၡမ်ဳိးျဖစ္ေခ်သည္။

လက္ငင္းသက္သာရာရေသာနည္း

ကုိယ္ဆင္းရဲမႈထက္ အခံရခက္၍ လူသတၱဝါတုိင္းက ေၾကာက္လွပါသည္ဟု ဝန္ခံၾကရေသာ ဒုကၡမ်ဳိးမွာ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းပင္ျဖစ္၏။ မည္မွ်ေလာက္ က်န္းမာေသာသူ၊ ႂကြယ္ဝေသာသူ၊ တန္ခုိးႀကီးေသာလူ၊ အာဏာ လက္ကုိင္ရေသာသူ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာေသာလူပင္ ျဖစ္လင့္ကစား (စိတ္ထားမတတ္လွ်င္ မတတ္သေလာက္) စိတ္ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ၾကရမည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ အာသေဝါ ကုန္ခန္းၿပီးေသာ ဘုရားရဟႏၲာမ်ားသည္သာလွ်င္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔မွ လုံးဝကင္းလြတ္သည္ဟု စာဆုိရွိ၏။ သုိ႔ရာ တြင္ ဘုရားရဟႏၲာမ်ားကဲ့သုိ႔ လုံးဝကင္းလြတ္မႈမ်ဳိးမဟုတ္ေသးေစကာမူ၊ အထိုက္အေလ်ာက္ သက္သာခြင့္ ရေစႏုိင္ေသာနည္းမွာ “ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ” တည္းဟူေသာ က်င့္စဥ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ 

(ကြၽန္ေတာ္ဆက္လက္ ပို႔စ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံစာအုပ္ကို အစအဆံုး ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ကူညီစာရိုက္ကုသိုလ္ျပဳေပးတဲ့ ေဒါက္တာ၀င္းလြင္ ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ား။)ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Monday, December 3, 2012

OBLIVION (Harmony Of Head And Heart By Moe Hein)


You think you see me
but you don't really.

At the time
when you don't see me
you do really,
all good and bad in true perspective.

It's like viewing a mountain
at close range and afar.
Differing in dimensions.

Perhaps, our heads couldn't meet
and our hearts didn't reach.
Anyhow, nothing can be done now
as we are to part.

But memories will blip on the head's screen
and feelings will beat on the heart's drum.

Don't be moved as they are
but shadows of the past.
They'll fade away into oblivion
from life's horizon, which itself
is a mirage, yes, a mirage. 

(From Poems On Life)ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၄၁)


ေမာင္ေမာင္ေခၚေလထီးရုိးရွည္

စိတ္သဘာဝ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပလုိေသာ အခ်က္တစ္ခု ရွိေသး၏။ မ်ားစြာေသာ သူတုိ႔က “ကုိယ္ဆင္းရဲခ်င္ ဆင္းရဲပါေစ၊ စိတ္ေတာ့ျဖင့္ မဆင္းရဲေစခ်င္ဘူး၊ စိတ္ဆင္းရဲမွာ တစ္ခုေတာ့ ေၾကာက္တယ္” ဟု ေျပာတတ္ၾကေလသည္။ ဟုတ္လည္း ဟုတ္ေပသည္။ ကုိယ္ဆင္းရဲရျခင္းထက္ စိတ္ဆင္းရဲရျခင္း က ပုိ၍ အခံရခက္ေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ“လက္သည္” ကုိ ပမာေဆာင္၍ ေဖာ္ျပပါဦးမည္။ 

စိတ္သည္ ႏြဲ႕ဆုိးဆုိးတတ္္ေသာ ကေလးႏွင့္တူ၏။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား မိဘလုပ္သူမ်ားက ယုယပုိက္ေထြး ျပဳလုပ္ကာ၊ အလုိလုိက္လြန္းအားႀကီးလွ်င္ ပ်က္စီးတတ္သည္။ (Spoilt child) ဆုိျခင္းမွာ အေရွ႕တုိင္းသားမ်ားေရာ၊ အေနာက္တုိင္းသားမ်ားပါ နားလည္ၾကေသာ အျခင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္၏။ အလုိလုိက္လြန္းသျဖင့္ ပ်က္စီးေသာ သူငယ္တစ္ေယာက္သည္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေတာင္းတတ္၍၊ မရလွ်င္ နားပူနားဆာ လုပ္တတ္၏။ အခ်ဳိ႕လည္း ေျမႀကီးေပၚသုိ႔ ပစ္လွဲကာ လူးလွိမ့္ ပူဆာတတ္၏။ မိဘမ်ားက အလုိလုိက္ေလေလ ပူဆာတတ္ေလေလ ျဖစ္လာ၏။ ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳလုပ္တတ္ၾကေသာ အျပဳအမူတစ္ခုကို ေဖာ္ျပရေသာ္၊ ကေလးတစ္ေယာက္ေခ်ာ္လဲသည့္အခါ အနီးအနား၌ မည္သူမ်ားရွိေနသနည္းဟု လွမ္းၾကည့္တတ္၏။ ထူေပးမည့္ မိဘအစရွိေသာ လူႀကီးမ်ားကုိ ျမင္သည့္အခါ သူ႔ဟာသူ မထေတာ့ဘဲ ထူေပးမည္ကုိ ေစာင့္ေနတတ္၏။ လူႀကီးမိဘမ်ားက ပ်ာပ်ာ သလဲထလာၿပီး ေပြ႕ထူကာ “လူကေလး ဘယ္နာသြားသလဲ” ဟု ယုယုယယ ေမးမိလွ်င္ ရုတ္တရက္ မထေတာ့ဘဲ ၾကမ္းေပၚ၌ လူးလိွမ့္ကာ ငုိေႂကြးလုိက္ေသး၏။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၾကမ္းေပၚ၌ လဲၿပီးေနာက္ ေတာင္ၾကည့္ေျမာက္ၾကည့္ ၾကည့္၍ အနီးအနား၌ လူႀကီးတစ္ေယာက္မွ် မေတြ႕ျမင္ရသည့္အခါ ၊ သူ႔ဘာသာထ၍ သြားျခင္းကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ 

စိတ္သည္လည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ ျပဳမူတတ္ေသာ သဘာဝရွိ၏။ ငါ့စိတ္ကေလး မဆင္းရဲေစရေအာင္ဆုိ၍ သူ႔အလုိလုိက္ၿပီး ယုယုယယ လုပ္မိလွ်င္ “ေမာင္ေမာင္ေခၚေလ...ထီးရုိးရွည္” ဟူေသာ စကားကဲ့သုိ႔ ဟုိဟာလိုခ်င္၊ သည္ဟာလုိခ်င္ ျဖစ္လာ၍၊ မရလွ်င္ ေကာက္ခ်င္၊ ေကြးခ်င္၊ ေအာ္ခ်င္ ငိုခ်င္ျဖစ္လာ၏။ သူ႔ကုိ သိမ္းပုိက္မိလွ်င္ အထက္ပါ ကေလးသူငယ္ကဲ့သုိ႔ ႏြဲ႕ဆုိးဆုိးလာေတာ့၏။ “မင္းဟာမင္း ဆင္းရဲခ်င္ ဆင္းရဲစမ္းကြာ” ဟု သေဘာထားကာ ပစ္ထားႏုိင္ပါမူကား၊ ထင္သေလာက္ မဆင္းရဲေတာ့ဘဲ သူ႔ဟာသူ အလုိက္သင့္ေနတတ္ျခင္းကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ နက္နဲေသာ စိတ္သဘာဝအေၾကာင္းကို သေဘာမေပါက္ေသးလွ်င္ ရွိေစဦး၊ ဤအျခင္းအရာမွ်ေလာက္ကုိ သေဘာေပါက္သည္ဆုိလွ်င္ပင္ အေတာ္ႀကီး သက္သာရာရျခင္းကုိ ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ ဤအျခင္းအရာကုိ ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲဖုိ႔ ေၾကာက္တတ္သည္ဆုိကာ ယုယုယယလုပ္မိျခင္းသည္ပင္လွ်င္ အမွားႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေလာက္ေပၿပီ။

အက်ဳိးမမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ဤေခတ္လူငယ္မ်ားက “သံသရာဆုိတာ ရွိပါသလား” ၊ “အတိတ္ဘဝ အနာဂတ္ဘဝရွိပါသလား” ၊ “သံသရာအစဟာ ဘယ္လုိပါလဲ”၊ “နိဗၺာန္ဆုိတာ ဘယ္လုိေနပါသလဲ” ၊ “ဘာမွ မရွိဘူးဆုိတာ ဟုတ္ပါသလား” ၊ “ဘာမွမရွိလွ်င္ ဘယ္ႏွယ္လုပ္ၿပီး လုိခ်င္ႏုိင္မွာလဲ” အစရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ကၽြႏု္ပ္အား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေမးတတ္ၾကေလသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေမးတတ္ေသာ လူငယ္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္က ျပန္ေျဖရသည္မွာ သံသရာအစကုိ သိရျခင္းအားျဖင့္ ေမာင္တုိ႔၌ ဘယ္လုိအက်ဳိးရွိပါမည္နည္း။ အတိတ္ဘဝ ရွိမရွိ ၊ အနာဂတ္ဘဝ ရွိမရွိ အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္ေျဖရလွ်င္ ၊ ေမာင္တုိ႔လည္း ယုံခ်င္မွယုံၾကည္မည္။ ကၽြႏု္ပ္လည္း သက္ေသသာဓက မထူႏုိင္။ (ဤ အေၾကာင္းကို ရႈမ၀မဂၢဇင္း ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေလၿပီ။) နိဗၺာန္ ရွိမရွိ ၊ နိဗၺာန္၌ အဘယ္အရာမ်ဳိး ရွိ မရွိအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပလွ်င္လည္း ေမာင္တုိ႔နားလည္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ နားလည္းမလည္၊ အက်ဳိးလည္း ရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖယ္ထား၍ ၊ နားလည္ၿပီး အက်ဳိးရွိႏိုင္္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း၊ အက်ဳိးရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာ၍ သေဘာေပါက္နားလည္လာေသာအခ်ိန္တြင္ ေမာင္တုိ႔ေမးသမွ်ေသာ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားသည္ အလုိအေလ်ာက္ ေျပလည္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ေျပာကာ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ သႏၵိ႒ိက ဂုဏ္အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေဟာျပရေလသည္။

လက္ငင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈရေသာတရား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ ဗုဒၶဘာသာေလာက၌ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ႀကီးတစ္ခု ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ “ပန္းတုံးတုိင္” ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကုိ ေဟာေျပာၾကရာတြင္ ၊ ၃၁ ဘုံ၌ က်င္လည္ရျခင္းသည္ ဝဋ္ဆင္းရဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္၍၊ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကၽြတ္လြတ္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ထုိက္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္သာ ေဟာေျပာေလ့ရွိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ လူခ်မ္းသာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရျခင္းကုိ ဝဋ္ဆင္းရဲႀကီးအေနျဖင့္ ျမင္တတ္ဖုိ႔ ခဲယွဥ္းလွေသာ ပုထုဇဥ္ပုဂၢဳိလ္မ်ားအဖုိ႔မွာ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကၽြတ္လြတ္ျခင္းဟူသည္ အဓိပၸာယ္မရွိသကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ဘာမွ်မရွိေသာ နိဗၺာန္ဆုိသည္မ်ဳိးကိုလည္း မလုိခ်င္တတ္ဘဲ ရွိတတ္ေလေတာ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အေပါင္းတုိ႔ နားလည္ထုိ္က္ၾကသည္မွာ၊ ေသေသာအခါမွ နိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္၍ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာႏွင့္ ေတြ႕ရျခင္းကုိ အပထား၍ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ သႏၵိ႒ိက ဂုဏ္သတင္းအေၾကာင္းကုိ အေလးေပးကာ ႏွလုံးသြင္းသင့္ၾကေပသည္။ သံဒိ႒ိကဂုဏ္ဟူသည္မွာ ေနာင္တမလြန္က်မွ အက်ဳိးခံစားရျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္။ ဤဘဝအတြင္း၌ လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း အပူျငိမ္းေသာ တရား၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔မွ လြတ္ကင္းခ်မ္းသာ သက္သာရာရ၍ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းေသာ တရားဟူ၍ ဆုိလုိေပသည္။ ေနာင္ဘဝမွ လူ႔စည္းစိမ္ နတ္စည္းစိမ္ စသည္တုိ႔ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းကာ ဒါန အစရွိသည့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ဳိးကုိပင္ ျပဳတတ္ၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္၊ ဒိ႒လက္ငင္း ပူေလာင္ျခင္းမွ သက္သာရာရေသာ တရားမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု မုခ်ဆတ္ဆတ္ ယုံၾကည္တတ္ၾကပါလွ်င္ လုိခ်င္စေကာင္းသည္ဟု နားလည္ၾကဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထုိက္ေပသည္။
 
(ကြၽန္ေတာ္ဆက္လက္ ပို႔စ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံစာအုပ္ကို အစအဆံုး ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ကူညီစာရိုက္ကုသိုလ္ျပဳေပးတဲ့ ေဒါက္တာ၀င္းလြင္ ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ား။)


(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတဲြ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)  

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Thursday, November 29, 2012

TIME (Harmony Of Head And Heart By Moe Hein)A thing
never moving backward
but forward
to an endless journey.

A thing
giving birth and grooming all
for existence.

And the very thing
crushing all, second by second,
out of existence.

This doer - undoer
leaves behind a past as vestiges.
Builds the present
which is nothing but a mirage.
And shapes the future
which is anything but certainty

Is time
seemingly eternal yet ever fleeting
a magic of life?

(From Poems On Life)


ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Wednesday, November 28, 2012

The Choice (Harmony Of Head And Heart By Moe Hein)Happiness of the --
     shall we say  -- outward life.
 Having what you desire,
     living as you wish.
Wealth, fame and power
     wit, strength or beauty,
All at your pleasure
     and you basking in glory.

Happiness of the --
     shall we say -- inward life.
Where contentment is wealth
     and love is beauty.
Where wisdom is power
     and tolerance is strength.
All that you nurture
     to live in harmony.

Between happiness of the two,
     material and spiritual.
If asked to choose
     which
would you rather lose?

(From Poems On Life)


ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Monday, November 26, 2012

Rejoice (Harmony Of Head And Heart By Moe Hein)What sort a flame
that burns not but shines?

What sort a shower
that drenches not but cools?

Neither has substance but both yield power
to dispel illusion and drain hate.

What are they?
A flame called 'truth.'
 A shower called 'love.'

So light the flame of a wise head.
Let the shower fall from a loving heart.
Please, to rejoice.

(From Poems On Life) 


ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Friday, November 23, 2012

In Between (Harmony Of Head And Heart By Moe Hein)There's a time to live
and a time to die.
In between
there's time to think
to do and give.

But
if less in the giving
and more in the receiving
less worth
is your life than a tree
which gives shade, fruit
and everything.

So
be of good service
as much you can.
The least for yourself
more for kith and kin.

And
the most for the land
you live in.

(From Poems On Life)


ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Wednesday, November 21, 2012

STATE OF MIND (Harmony Of Head And Heart By Moe Hein)

 

A and B
both thirsty
come upon a glass.

"Hey," shouts A, "It's half-full!"
"Huh," snorts B "It's half-empty!"
Who will quench his thirst?

For the needy every drop is a tonic and
what seems half-full is but an all-full.
For the fussy even an ocean is a pool and
what seems half-empty is but all-empty.

It matters not half or full.
It matters to accept what is given most. 

So take it or leave it
and become a ' have '  or a ' have-not '.
What is required and what is desired
cannot always be the same.
Be content.


(From Poems On Life) 

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Monday, November 19, 2012

HELL OR HEAVEN (HARMONY OF HEAD AND HEART BY MOE HEIN)Tears and smiles
are streams and mounds
on a face.

They appear
only to disappear
leaving no trace.

Lines and wrinkles
on forehead and cheeks
are lashes of life
that each truly bespeaks.

But deep
in the head and heart
there lie hidden
powerful dynamos
that can thrust you to
hell or heaven.

(From Poems On Life)ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Saturday, November 17, 2012

TWO FRIENDS (Harmony Of Head And Heart By Moe Hein)

Feeling lonely, feeling sad?
Open the head's door
and let a good thought enter.

Think of someone
whose thoughts, deeds and words
nobly serve others.

Think of your own deeds too
that help in some way
to make you or others better.

By this,
a light shines in your head
making you see what is good.

Wisdom, a friend,
is now with you
to ease your mind.

Feeling lonely, feeling sad?
Open the heart's door
and let a good feeling enter.

Think of someone
whose love or kindness
gives strength to the weak.

Or your own care and pity too
that help to brighten
a saddened face.

By this,
a feeling seeps into your heart
making you happy.

Affection, another friend,
is now with you to warm your heart.

So two friends await to enter.
Welcome  them to your head and heart.


 (From Poems On Life)


ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Friday, November 16, 2012

ဆည္းလည္းေလးက ျပတဲ့တရားသံကိုတိုးၾကီးတစ္ေယာက္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔က တကယ္ဆံုးပါးသြားခဲ့ပါျပီ။ မိသားစုႏွင့္ ထပ္တူ၊ ကိုတိုးၾကီးရဲ ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မဇၥ်ိမ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ထပ္တူ ၀မ္းနည္းမိ၊ ႏွေျမာမိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀မွာ သူႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ အမွတ္တရ ျဖစ္ခဲ့တာေလးေတြရွိခဲ့တာမို႔ ကိုတိုးၾကီး အလြမ္းေျပ အမွတ္တရအျဖစ္ ဒီစာစုေလးေရးလိုက္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ အသက္ ဆယ့္သံုးေလးႏွစ္အရြယ္အထိ မဇၥ်ိမလိႈင္းအဖြဲ ႔ေရာ၊ ကိုတိုးၾကီးသီခ်င္းေတြကိုေရာ နားမေထာင္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ တစ္ခါေတာ့ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ အသိ အကိုၾကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သံုးေလးရက္ေလာက္ ခရီးတစ္ခုမွာ အတူဆံုျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအကိုက မဇၥ်ိမလိႈင္း Crazy တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတာကိုး။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေန႔တိုင္း ကိုတိုးၾကီးသီခ်င္းေတြကို ဆိုျပလိုက္၊ သီခ်င္းစာသားေတြကို ရြတ္ျပလိုက္၊ အဓိပၸါယ္ရွင္းျပလိုက္ႏွင့္။ ကိုေမာင္ေမာင္က ဘယ္လို၊ ကိုေန၀င္းကဘယ္လို၊ ကိုရဲလြင္က ဘယ္လို စသျဖင့္ သူတို႔ရဲ ႔ သီခ်င္းေရးဖြဲ႔ဟန္ေတြကို ခေရေစ့တြင္းက် ရွင္းျပႏိုင္တယ္။ အဲဒီ အကိုႏွင့္ေတြ႔ျပီးေနာက္ပိုင္းမွ ကၽြန္ေတာ္ ကိုတိုးၾကီးသီခ်င္းေတြကို စျပီး နားေထာင္ရေကာင္းမွန္း သိလာပါေတာ့တယ္။ မဇၥ်ိမလိႈင္းအဖြဲ ႔က တီးခတ္တဲ့ဟန္က တျခားအဖြဲ႔ေတြႏွင့္ မတူပဲ မူကြဲေနတာကိုေတာ့ သတိထားမိတယ္။ ေနာက္ပိုင္း Santana သီခ်င္းေတြကို နားေထာင္ျဖစ္ေတာ့ Lead Guitar သံၾကားလိုက္တာႏွင့္ ဒါ Santana မွန္း တန္းသိသလိုမ်ိဳး၊ မဇၥ်ိမလိႈင္းက ကိုေဇာ္မ်ိဳးထြဋ္ရဲ ႔ Lead အသံၾကားရင္ ဒါ သူတို႔အဖြဲ႔မွန္း တန္းသိႏိုင္တဲ့ ထူးျခားမႈမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အေျခအေနေပးတိုင္းလည္း ကိုတိုးၾကီးပါတဲ့ Stage Show ပြဲေတြဆို သြားၾကည့္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္းအသက္ၾကီးလာလို႔ အေပါင္းအသင္းေတြမ်ားလာေလ၊ မဇၥ်ိမလိႈင္းကို အားေပးတဲ့သူေတြ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ မ်ားလာေလ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ကေတာ့ အထူးေျပာစရာမလိုေအာင္ပါဘဲ။ ဂစ္တာပဲတီးတီး၊ သီခ်င္းပဲဆိုဆို၊ ကတ္ဆက္ပဲဖြင့္ဖြင့္ ကိုတိုးၾကီးႏွင့္ လြတ္ကင္းလို႔မွ မရတာကိုး။မဇၥ်ိမလိႈင္းက အဖြဲ႔သားေတြအေၾကာင္းကလည္း လူငယ္ေတြၾကားမွာ ေျပာစရာ topic တစ္ခုပါ။ ဟုတ္တာ၊ မဟုတ္တာ အသာထားလို႔ အမ်ိဳးစံုေအာင္ေတာ့ ေျပာၾကတာေတြ ၾကားရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုေန၀င္းတစ္ေယာက္ကုိကလည္း ေက်ာင္းကန္တင္းမွာ ခဏခဏေတြ႔ျဖစ္ေတာ့ သူ႔ကိုၾကည့္ျပီးဘဲ သူတို႔အဖြဲ႔သားေတြအားလံုးရဲ ႔ Life Style ေတြကို မွန္းၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အႏုပညာအတြက္ ဘ၀ကိုလံုး၀ေပးထားၾကတဲ့ သူေတြအျဖစ္ စိတ္ထဲထင္ဟပ္မိတယ္။ကိုတိုးၾကီးနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အခုအခ်ိန္အထိ စိတ္ထဲ မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ရွိပါတယ္။ ၁၉၉၇ ရဲ ႔ လျပည့္ေန႔ မနက္ခင္းတစ္ခုပါ။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေရႊတိဂံုဘုရားသြားမယ္ဆိုတာႏွင့္ သူတို႔ႏွင့္ လိုက္သြားျဖစ္တယ္။ အဲဒီေန႔က လျပည့္ေန႔မို႔လို႔ အထက္ပစၥယံက Member Card မရွိလည္း မွတ္ပံုတင္ျပျပီးတက္လို႔ရေတာ့ တခါမွ အထက္ပစၥယံကို မတက္ဖူးေသးတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပသြားတယ္။ ဒါႏွင့္ အထက္ပစၥယံေပၚကို ေရာက္ေတာ့ ေနရာသစ္တစ္ခုကို စေရာက္တဲ့သူေတြရဲ ႔ ထံုးစံအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္လည္း ဟိုေလွ်ာက္ၾကည့္၊ ဒီေလွ်ာက္ၾကည့္ေပါ့။ အဲဒီလိုႏွင့္ ေစတီေတာ္ကို လက္ယာရစ္ပတ္ျပီး သြားေနရင္း တစ္ေနရာအေရာက္မွာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုက ကၽြန္ေတာ့္ကို အံ့ၾသမွင္သက္သြားေစတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ရင္ျပင္ေတာ္ရဲ ႔ ေထာင့္တစ္ခုမွာ ခါးကို ေျဖာင့္ေနေအာင္ မတ္ထားျပီး တင္ပလႅင္ေခြထိုင္၊ လက္ႏွစ္ခုကို ေျခပလႅင္ေခြေပၚမွာ ထပ္တင္ကာ ေအးခ်မ္းျငိမ္သက္တဲ့ မ်က္ႏွာအသြင္အျပင္ႏွင့္ တရားရႈမွတ္ေနပါတယ္။ လည္ကတံုးအကၤ်ီအျဖဴႏွင့္ လံုျခည္ကို၀တ္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေတြ႔ေနက်ပံုစံႏွင့္ လံုး၀မူကြဲေနတဲ့ ကိုတိုးၾကီးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကို အၾကာၾကီး စိုက္ၾကည့္ေနမိခဲ့ပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာလည္း ထင္မွတ္မထားမိတဲ့ ျမင္ကြင္းတစ္ခုမို႔လို႔ အံ့ၾသမႈႏွင့္အတူ ၾကည္ႏူးမႈ၊ ေလးစားမႈေတြကို တြဲျပီး ခံစားလိုက္ရတယ္။ ေၾသာ္..ကိုတိုးၾကီးဟာ တရားသမားတစ္ေယာက္ပါလားလို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေတြးအျမင္ေတြေျပာင္းေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ သူေတြထဲမွာ ဆရာၾကီး ဦးဂိုအင္ကာလည္း ဆရာတစ္ဦးအေနႏွင့္ ပါ၀င္ပါတယ္။ သူ႔စာအုပ္ေတြႏွင့္ သူေဟာတဲ့တရားေတြကေနတဆင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာသာေရးအေပၚသိျမင္ပံုေတြ၊ သေဘာထားေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဆရာၾကီး ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာျပီး ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ Seminar ေတြ ေနရာအခ်ိဳ ႔မွာ ခပ္စိပ္စိပ္ လုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာၾကီးလုပ္တဲ့ပြဲေတြကို လက္လွမ္းမီသေရြ ႔သြားျပီး နားေထာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာၾကီးရဲ ႔ပြဲေတြသြားတိုင္းမွာ အျမဲေတြ႔ျဖစ္တာကေတာ့ ကိုတိုးၾကီးပါဘဲ။ လက္ထဲမွာ ဗြီဒီယိုကင္မရာတစ္လံုးကိုကိုင္ထားျပီး သာမန္ Camera Man တစ္ဦးလို မထင္မရွား ဆရာၾကီးေနာက္နားမွာ အျမဲပါေနတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ကိုတိုးၾကီးလည္း သီခ်င္းအေခြေတြ အထြက္ က်ဲသြားတာ သတိထားမိတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္အခ်ိန္ ဆရာျမသန္းစံလို ဂီတေလာကကို စြန္႔လႊတ္လိုက္မလဲမသိဘူးလို႔လည္း ေတြးေနျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကိုတိုးၾကီးကို Show ပြဲေတြမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အျပင္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ဆံုျဖစ္တိုင္း သူ႔ကို ဂရုတစိုက္လိုက္ၾကည့္ျပီး ေလ့လာျဖစ္ပါတယ္။ သြားတာလာတာ ေျပာတာဆိုတာေတြမွာ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္၊ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းရွိျပီး ဣေျႏၵရင့္က်က္မႈကို သတိထားမိပါတယ္။ တရားအလုပ္ကို ပံုမွန္လုပ္ေနတဲ့သူဆိုတာ ျမင္တာႏွင့္ သိႏိုင္တဲ့ အသြင္အျပင္ပါဘဲ။ေနာက္ထပ္ ကိုတိုးၾကီးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိုက္ဆိုင္တာ တစ္ခုရွိေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ကိုတိုးၾကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆင္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ခင္မင္ခြင့္ရလိုက္ေသးတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္က (ကာတြန္း) ဆရာကံခၽြန္ပါ။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ရုပ္ခ်င္းကေတာ္ေတာ္ဆင္ပါတယ္။ ညီအကိုလို႔ ေျပာရင္ ယံုေလာက္တယ္။ ဆရာကံခၽြန္ကလည္း အဲဒါကို သိတယ္။ တခါတုန္းက ဆရာက ေနာက္ျပီး ေျပာဖူးတယ္။ သူရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ပလက္ေဖာင္းေပၚက ေျမပဲသည္ဆီမွာ ေျမပဲ၀ယ္စားတယ္တဲ့။ အဲဒါ ေျမပဲသည္က ဆရာ့ကို “ဦးေလး၊ ကိုတိုးၾကီးႏွင့္ ဘာေတာ္လဲ” လို႔ ေမးတယ္။ ဆရာကလည္း ေနာက္ခ်င္ေတာ့ “ခင္ေမာင္တိုးက ငါ့တူေတာ္တယ္” လို႔ ေျဖသတဲ့။ အဲဒီမွာ ေျမပဲသည္က သေဘာေတြက်ျပီး ဆရာ့ကို ေျမပဲေတြ အမ်ားၾကီး ပိုထည့္ေပးလိုက္တယ္ဆိုဘဲ။ အဲဒါကို ဆရာက “နာမည္ၾကီးတဲ့သူေတြႏွင့္ ရုပ္ခ်င္းဆင္ရတာ ေျမပဲ၀ယ္စားရင္ ပိုရတယ္” လို႔ အရႊမ္းေဖာက္ျပီးေျပာတတ္တယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က တကယ္ေတာ့ ရုပ္ခ်င္းသာ ဆင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘ၀ကူးမယ့္ ေရာဂါခ်င္းလည္း ဆင္တယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဆရာကံခၽြန္လည္း အေကာင္းၾကီးကေန ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျပီး လပိုင္းႏွင့္ကြယ္လြန္ရွာတယ္။ အခုကိုတိုးၾကီးလည္း အသည္းႏွင့္ပဲ ဆံုးရွာတယ္။ ႏွစ္ေယာက္လံုးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ရဲ ႔ အႏုပညာစြမ္းရည္ေရာ၊ ႏွလံုးစြမ္းရည္ပါ လွၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးပါ။ တကယ္ႏွေျမာဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ထဲက ကိုတိုးၾကီး ဆံုးျပီလို႔ ေျပာၾကေတာ့ ကိုတိုးၾကီးရဲ ႔ ထပ္မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ အႏုပညာေတြအတြက္ ႏွေျမာမိေပမယ့္ အေသလွမယ့္ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ သိေနမိလို႔ သူ႔အတြက္ စိတ္ခ်ေနမိတယ္။ ေနာက္ ဆံုးတဲ့သတင္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ၾကားရေတာ့ တခါျပန္ ၀မ္းသာမိတယ္။ အသက္ ၆၀ေက်ာ္ဆိုတာ လူ႔သက္တမ္းမွာ ဆက္ေနမယ္ဆိုရင္ အမ်ားၾကီးဆက္ေနလို႔ရေသးသလို၊ အႏုပညာလုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာသာေရးကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုလည္း အမ်ားၾကီး လုပ္လို႔ရေနေသးေတာ့ ကိုတိုးၾကီးအတြက္ ၀မ္းသာမိျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါ တကယ္ဆံုးသြားျပီဆိုျပီး ဓါတ္ပံုေတြႏွင့္ ျမင္ရေတာ့ ဓမၼသံေ၀ဂပြားရံုကလြဲလို႔ တျခားဘာမ်ားတတ္ႏိုင္အံုးမွာလဲ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ Senior အကိုၾကီး ေကာင္းရာသုဂတိလားမယ္ဆိုတာ သိေနျပီးသားမို႔ သူ႔အတြက္ေတာ့ စိတ္ခ်ေနျပီးသားပါ။ က်န္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြအဖို႔ေတာ့ ဆက္ျပီး သူ႔အႏုပညာဖန္တီးမႈေတြ၊ သူ႔အသံေအးေအးေတြ ၾကားခြင့္မရေတာ့တာကိုေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္တတ္ႏိုင္မွာလဲေလ။ လူဆိုတာက ေသမ်ိဳးဘဲမဟုတ္လား။ ဆည္းလည္းေလးမ်ား ျပတဲ့တရားသံကို...
စမ္းေခ်ာင္းေလးတို႔ ဇြဲနဲ႔အားမာန္ႏွင့္....
ေပါင္းစပ္ျပီး က်င့္ခဲ့ရင္...
ေအးျငိမ္းတဲ့ သစ္ရိပ္မွာ...
စြန္႔လႊတ္မႈႏွင္ ခြင့္လႊတ္စဥ္...
ျငိမ္းသြားလိမ့္မယ္တဲ့....
ကိုတိုးၾကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကိုေတာ့ “အေသမဦးခင္ ဉာဏ္ဦးေအာင္လုပ္” ဆိုတဲ့ ဆည္းလည္းသံ message တစ္ခုေပးျပီး တရားျပသြားတယ္လို႔ပဲ စိတ္ထဲ ခံယူမိလိုက္ပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာေလးစားစြာျဖင့္

၀ိမုတၱိသုခ

၁၇၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂။ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Wednesday, November 14, 2012

ဘ၀သခင္
ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားကို ထြက္လာခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြမွာ ေန႔တိုင္း အျမဲသတိရေနတတ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။
သူ႔ကို သတိရတာက လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြးႏွင့္ သတိရ ေအာက္ေမ့ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ ႔ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို သတိရဆင္ျခင္သလိုမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ကို ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ဆရာသမားေတြရဲ ႔ ေက်းဇူးေတြကို သတိရသလိုမ်ိဳးပါ။
ကၽြန္ေတာ္လည္း သူ႔ရဲ ႔ ေက်းဇူးဂုဏ္ေတြကို အာရံုျပဳျပီး ေက်းဇူးတင္တဲ့စိတ္၊ ေလးစားတ
န္ဖိုးထားတဲ့ စိတ္ႏွင့္ သတိတရ ျဖစ္မိျခင္းပါဘဲ။

တကယ္လည္း ေက်းဇူးတင္ထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ပဲကိုး။ ေက်းဇူးတင္ရမွာေပါ့။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကေတာင္မွ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္းထဲထားျပီးေတာ့ေတာင္ ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ေသးတာဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ဆိုဖြယ္ရာရွိေတာ့မွာလဲ။
ကၽြန္ေတာ္ ေန႔တိုင္း ေက်းဇူးတင္ သတိရေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အေဖပါဘဲ။

ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ႏွင့္ ယွဥ္ျပီး အေဖ့ဘ၀ကို ေတြးမိတတ္တယ္။ သူတို႔ေတြက လြတ္လပ္ေရးမတိုင္ခင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေမြးလာၾကတဲ့သူေတြ။ သူျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတဲ့ ဘ၀က ၾကမ္းတယ္။ သူ႔ငယ္ဘ၀မွာ ကမၻာစစ္ေၾကာင့္ ပညာေရးလည္း ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ႏိုင္၊ မိသားစုေတြလည္း တကြဲတျပားႏွင့္ ေနျပီး ၾကီးျပင္းခဲ့ရတယ္။ ကိုယ့္ထူးကိုယ္ခၽြန္နဲ ႔ ဘ၀ကို ရုန္းကန္းခဲ့ရတယ္။ အသက္ အစိတ္အရြယ္မွာ အိမ္ေထာင္က်ျပီး အဲဒီကတည္းက သူ႔တစ္ေယာက္စာအတြက္သာမကဘဲ က်န္တဲ့မိသားစုတာ၀န္ကို ထမ္းရေတာ့တယ္။ သူတို႔ေခတ္က Family Planing တို႔ သားဆက္ျခားတာတို႔ မရွိေသးေတာ့ သား၊ သမီးေတြလည္း အမ်ားၾကီးေမြးထားလိုက္ေသးတယ္။ အရင္ေခတ္ ျမန္မာမိသားစုေတြ ထံုးစံအတိုင္း အေဖတစ္ေယာက္ရွာတာကို က်န္တဲ့ မိသားတစ္စုလံုးက ထိုင္စားေပါ့။ ဒီလိုႏွင့္ သား၊ သမီးေတြ တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ ေက်ာင္းေတြတက္၊ ဘြဲ ႔ေတြရတဲ့အထိ မေနမနားကို သူ ရုန္းခဲ့ရတာပါ။

မိသားစုကို လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားမွာ တင့္တင့္တယ္တယ္ေနႏိုင္ေအာင္၊ သားသမီးေတြ မ်က္ႏွာမငယ္ရေအာင္ သူ ထားေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
သားသမီးေတြ အားလံုးအကုန္ ပညာစံုတဲ့အထိ၊ သူ႔အသက္ (၆၀) ေက်ာ္အရြယ္အထိ မနားမေန ဖခင္တစ္ေယာက္ပီပီသသႏွင့္ တာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ေနရာကေန ၀င္ေနၾကည့္မိတယ္။ သူ ေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းမွာဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္သာ သူ႔လိုမ်ိဳး မိသားစု၀န္ကို ထမ္းရမယ္ဆိုရင္ သူ႔ေလာက္ လုပ္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ မက်ိန္းေသးပါဘူး။ ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္ ကိုယ္ခ်ဥ္တယ္ဘဲ ေျပာေျပာ ငါ့အေဖ အေတာ္ ေတာ္တာဘဲ လို႔ ေတြးမိတာေတာ့ အမွန္ပါဘဲ။

ပုဗၺာစရိယ မိႏွင္ဖ ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ငယ္ငယ္က ေက်ာင္းမေနခင္ကတည္းက စာေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ေအာင္ စသင္ေပးခဲ့တာက အေမပါ။ မူၾကိဳေက်ာင္းလည္း မသြားျဖစ္လိုက္ဘူး။ အိမ္မွာဘဲ အေမက စာသင္ေပးတယ္။ အဂၤလိပ္စာေတြက်ေတာ့ အေဖက သင္ေပးတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္က ဆိုးတာ သတိရမိေသးတယ္။ အေဖက အဂၤလိပ္စာသင္ေတာ့ အသံထြက္မပီရင္ မပီ ပီေအာင္ ဆိုခိုင္းေတာ့ ၾကာလာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က စိတ္ညစ္ျပီး အေဖႏွင့္ စာမသင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါ ညဆို အေဖစာသင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလိပ္စာ စာအုပ္ကို ၀ွက္ထားတတ္တယ္။ ဒါလည္း မရပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သင္ရတာပါဘဲ။ :P

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဂီတကို ငယ္ငယ္တည္းက ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေအာင္ လုပ္ေပးတာလည္း အေဖပါဘဲ။ သူက ဂီတကို ၀ါသနာပါသလို Harmonica (ဘာဂ်ာ) ကို သူကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ မႈတ္တတ္တယ္။ အေဖက ျမန္မာအဆိုေတာ္ထဲမွာဆိုရင္ ဦးအံ့ၾကီးကိုလည္း ေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္တယ္။ ညေနဘက္ေတြ သူအားရင္ ဦးအံ့ၾကီးသီခ်င္းကို ဖြင့္နားေထာင္ရင္ေထာင္၊ မေထာင္ရင္ Harmonica ႏွင့္ ပက္လက္ကုလားထိုင္မွာ ထိုင္ျပီး ဦးအံ့ၾကီး သီခ်င္းေတြကို ေအးေအးလူလူ မႈတ္ေနေတာ့တာဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီလိုႏွင့္ အေဖ့အေၾကာင္းျပဳျပီး အသက္ငါးႏွစ္ေျခာက္ႏွစ္ကတည္းက ဦးအံ့ၾကီး ပရိတ္သတ္ျဖစ္သြားရပါတယ္။ တျခားအေနာက္တိုင္း ဂီတအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း အေဖ့အေၾကာင္းျပဳျပီး ကၽြန္ေတာ္အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ နားေထာင္ခံစားတတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ ႔ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားထဲက တစ္ခုကေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ ဘာတူရိယာပစၥည္းမွာ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ မတီးတတ္၊ မမႈတ္တတ္ျခင္းပါဘဲ။ :)

အေဖက ကံေတာ့ အေတာ္ေကာင္းတယ္ ေျပာရမယ္။ သူ ငယ္ငယ္ ေက်ာင္းတက္လာရတာက အဂၤလိပ္ေက်ာင္းေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့ရတဲ့သူေတြကလည္း ဘာသာျခားေတြျဖစ္ခဲ့ေတာ့ သူ ႔ ေခါင္းထဲမွာ ဘာသာျခားေတြရဲ ႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈက ေတာ္ေတာ္မ်ားခဲ့တယ္။ သူ႔ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမေတြ အားလံုးနီးပါး ဘာသာျခားေတြအျဖစ္ ခံယူသြားၾကတယ္။ သူ႔ကိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာကို အထူးသက္၀င္ကိုင္းရႈိင္းတဲ့ဆရာမတစ္ေယာက္ကေန သားသမီးလို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တာရယ္၊ အေမႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်လိုက္တာရယ္ေၾကာင့္ ဘာသာျခားေတာ့ ျဖစ္မသြားခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္မွာ ဗုဒၶဘာသာကို ဒီေလာက္ ေလးေလးနက္နက္ရွိလွတယ္မဟုတ္ဘူး။

ဒါေပမယ့္ အေဖ့မွာ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမင့္မားမႈက ေမြးရာပါလား၊ သူ႔ဖာသာ က်င့္ထားတာလားေတာ့မသိဘူး။ ေတာ္ေတာ္ေလးျမင့္တာကို သတိထားမိတယ္။ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာတယ္။ ျပတ္သားတယ္။ သမာဓိအားေကာင္းတယ္။ ေနာက္ သူက အိႏၵိယက က်င့္စဥ္ေတြကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။ ေနာက္ပိုင္း သူအလုပ္ေတြ နားလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္တိုက္တြန္းမႈကေန တရားစအားထုတ္ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီကေန တစ္စတစ္စ ဗုဒၶဘာသာကို သူစိတ္၀င္တစားေလ့လာေတာ့တယ္။ သင္တန္းေတြတက္တယ္။ တရားေတြ နာတယ္။ စာအုပ္ေတြဖတ္တယ္။ ရိပ္သာေတြ ၀င္တယ္။ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ကို စနစ္တက် လုပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါဘဲ။

ကၽြန္ေတာ္ ၀ိမုတၱိသုခ နာမည္ႏွင့္ အြန္လိုင္းမွာ စာေရးေနတာ သူမသိပါဘူး။ ဟိုတေလာက ကၽြန္ေတာ့္အမတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီနာမည္ႏွင့္ ဘာသာေရးစာေတြေရးေနေၾကာင္း အေဖ့ကို ေျပာေတာ့ သူက ဒီေကာင္ ဘာသာေရးအေၾကာင္း ဘာနားလည္လို႔ စာေတြေလွ်ာက္ေရးေနတာလဲ။ ဘာသာေရးစာဆိုတာ ရမ္းတုတ္ျပီး ေရးလို႔ မရဘူး လို႔ ဒီေကာင့္ကို ေျပာလိုက္လို႔ ဆိုသတဲ့။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာဖို႔ဆိုျပီး အဘိဓမၼာႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့စာအုပ္ေတြ ၀ယ္ျပီး ပို႔ခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ အခုထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမေရာက္လာေသးေတာ့ ဘာစာအုပ္ေတြ ပို႔ေပးလိုက္တယ္ေတာ့ မသိဘူး။ :)

မိဘေက်းဇူးၾကီးတယ္ဆိုတာကို ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္လက္ခံကိုးကြယ္ၾကတဲ့သူေတြအတြက္ ေထြေထြထူးထူး ရွင္းျပရမယ့္ကိစၥတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးေလ။ အားလံုး နားလည္ထားျပီး၊ သိထားျပီးသား အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ကိစၥေတြႏွင့္ လံုးလည္လိုက္ရင္း တခါတေလ မိဘေတြကို ေမ့ေနတတ္ၾကတယ္။ သတိရရင္ေတာင္မွ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းကို သတိရသလိုမ်ိဳး ေပါ့ေပါ့တန္တန္ေလာက္ႏွင့္ ျပီးသြားတတ္ၾကတယ္။ မိဘေတြကေတာ့ သားသမီးေတြကို သတိရတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေတြလိုမ်ိဳး ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သတိရတာမ်ိဳး မဟုတ္မွာေတာ့ က်ိန္းေသပါတယ္။

မိခင္ႏွင့္ ဖခင္ဆိုတာ ကိုယ့္ကို ေမြးျပီးျပီးခ်င္း ႏွစ္ေယာက္လံုး ဆံုးပါးသြားခဲ့ရင္ေတာင္မွ ပ႒ာန္းတရားေတာ္အရၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ ႔ အေထာက္အပံ့ေက်းဇူးတရားေတြက သားသမီးရဲ ႔ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး၊ အသက္ေသတဲ့အထိ အျမဲတမ္း တပါတည္းလိုက္ပါေနတာမ်ိဳးပါ။ မဂၤလသုတ္ေတာ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မိဘကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုတာကို မဂၤလာတစ္ပါးအေနႏွင့္ မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ ဆိုျပီးေတာ့ ေဟာထားသလို၊ ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းဇူူးျပန္လည္ ျပဳတာကိုလည္း မဂၤလာအျဖစ္ႏွင့္ ကတညဳတ-ကတေ၀ဒီ လို႔လည္း ေျပာထားခဲ့ပါတယ္။ အရွင္ျမတ္ၾကီး ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း မိခင္ေက်းဇူးကို ဘ၀တစ္ပါးေျပာင္းသြားတဲ့ နတ္သားဘ၀ေရာက္သြားတာေတာင္ ရေအာင္ အဘိဓမၼာတရားေဟာေပးျပီး ေက်းဇူးဆပ္ခဲ့သလို၊ ဖခင္ျဖစ္သူကိုလည္း ေသရာေညာင္ေစာင္းလဲေလ်ာင္းေနရတဲ့ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ အရဟတၱမဂ္တည္သြားႏိုင္ေအာင္ တရားျပ ေက်းဇူးဆပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားရွင္ရဲ ႔ တပည့္သားေတြျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြလည္းဘဲ မိဘကို ကိုယ့္ရဲ ႔ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းေလးရွိသေလာက္ ျပန္ျပီး ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ၾကရမွာပါဘဲ။ အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ့္ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ကိုယ့္မိဘ စိတ္မဆင္းရဲရေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တာ၀န္ယူေဆာက္တည္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ရမယ္လို႔ ေတြးမိတယ္။ သူတို႔ေနာက္ဆံုးမ်က္စိႏွစ္လံုးမွိတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ငါ့သားသမီးေလးေတာ့ အဆင္မွ ေျပပါ့မလားဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳး မ၀င္မိသြားရေလေအာင္ အျမဲတမ္း သတိထားၾကိဳးစားေနထိုင္သြားရမယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတိေပးမိပါတယ္။

ဘာရယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေန႔ အေဖ့ေမြးေန႔မို႔လို႔ အမွတ္တရ ဒီစာေလး ခ်ေရးမိတာပါ။

မိခင္ဖခင္တိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကို္ယ္ခ်မ္းသာ ရွိၾကပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္
၀ိမုတၱိသုခ
၁၄၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂။ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Monday, November 12, 2012

ENTWINED (Harmony Of Head And Heart By Moe Hein)For me,

I have no wish to read
the stars and signs
or dots and lines of
astrology and palmistry.

They may
foretell my future fate,
things good or bad
that lie in wait.

But it is I
who move the wheel.
And it is I
who stand or kneel.

It all depends on me.

I only wish
my heart be strong
to endure hardship
and my head be wise
to discern things.
Let them be entwined with 
morale and moral.

If so,
come what may
fortune or misfortune
happiness or sorrow
my door is open.
(From Poems On Life)
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Saturday, October 27, 2012

ဗုဒၶအလိုေတာ္က် 3D လူသားဘ၀ကို တည္ေဆာက္ျခင္းဒီစာစုကေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့  ဘုန္းဘုန္း အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ (ပန္းကမၻာ)ရဲ ႔ သက္ေတာ္ (၃၄)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္တဲ့ေမြးေန႔အတြက္ အမွတ္တရ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေရးသားပူေဇာ္တာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

*****************************************ဘုန္းဘုန္းေရ

မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ေမြးေန႔ျဖစ္ပါေစလို႔ အရင္ဆံုး ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္ဘုရား။
ဘုန္းဘုန္းေမြးေန႔အတြက္ တပည့္ေတာ္ အမွတ္တရ အေနႏွင့္ ေလာကမွာရွိၾကတဲ့ သတၱ၀ါေတြ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အသိဉာဏ္အဆင့္အတန္းမတူညီ ကြဲျပားတာေပၚမွာ မူတည္ျပီး ဘ၀ေတြကြဲျပားသြားၾကတာကို  ေခတ္အျမင္ႏွင့္ ဓမၼအျမင္ စပ္ဆက္ျပီး ေတြးမိသေလာက္ ခ်ေရးၾကည့္ျပီး လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးလိုက္ပါတယ္ဘုရား။

ေလာကမွာ လူေတြဟာ လူအခ်င္းခ်င္း၊ ဒါမွမဟုတ္ လူႏွင့္တိရစၧာန္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပီး အဆင့္အတန္းခြဲျခားသတ္မွတ္တတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔ဘာသာအယူ၀ါဒေတြအရေတာ့ တိရစၧာန္ဆိုတာဟာ လူေတြရဲ ႔ အသံုးေတာ္ခံဖို႔ ေမြးလာတာလို႔ ယူဆၾကျပီး သူတို႔ကို သက္ရွိစာရင္းထဲေတာင္ မသြင္းထားတာ သတိထားမိပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔ဘာသာအယူ၀ါဒေတြမွာေတာ့ လူအခ်င္းခ်င္းကိုပဲ အမ်ိဳးဇာတ္ေတြခြဲျပီး ဆက္ဆံၾကတာလည္းရွိတယ္။ တခ်ိဳ ႔ကေတာ့ ခိုင္းေစသူႏွင့္ ခိုင္းေစခံဆိုျပီးခြဲၾကျပန္တယ္။ တခ်ိဳ ႔က အသားအေရေပၚမူတည္ျပီးခြဲတယ္။ တခ်ိဳ ႔လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းေတြမွာေတာ့ အသက္ၾကီးတာ၊ ငယ္တာကို မူတည္ျပီး လူတန္းစားသတ္မွတ္တယ္။ တခ်ိဳ ႔က်ျပန္ေတာ့ ေငြေၾကးဓနအင္အားျပည့္စံုတာ မျပည့္စံုတာကို ၾကည့္ျပီး လူတန္းစားသတ္မွတ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ ႔မွာေတာ့ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ သိနားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈကိုမူတည္ျပီး သတ္မွတ္ၾကျပန္တယ္။ ေခတ္စနစ္ အေျခအေန၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈေတြေပၚ မူတည္ျပီး အယူအဆေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကတယ္။

Level Of Being ကို ခြဲျုခားသတ္မွတ္ၾကတာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေနာက္တိုင္းကပညာရွင္တစ္ဦးရဲ ႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပံုတစ္ခုက ရိုးရွင္းျပီး သခ်ာၤဆန္တာမို႔ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတာကို ေတြ႔မိတယ္ဘုရား။ E.F. Schumacher ဆိုတဲ့သူက သူေရးခဲ့တဲ့ A Guide For the Perplexed ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ သက္ရွိေတြကို Dimension ေတြႏွင့္ ဒီလိုမ်ိဳးအဆင့္အတန္းခြဲျပထားတယ္ဘုရား။

'Mineral' = m
'Plant' = m + x
'Animal' = m + x + y
'Man' = m + x + y + z

အေျခခံအေနႏွင့္ Mineral ဆိုတဲ့ ဓါတ္သတၱဳကို သူက m ဆိုတဲ့ ကိန္းေသအကၡရာ သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ x ရယ္၊ y ရယ္၊ z ရယ္ အေနာက္ကေန လိုက္ေပါင္းလိုက္တယ္။ သခ်ာၤႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္ေတြမွာ ဒီ x ရယ္ y ရယ္ z ရယ္ ဆိုတာဟာ Dimension (ရႈေထာင့္ (သို႔) ဘက္) ကို ညႊန္းဆိုတဲ့ အကၡရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခုလူေတြေျပာေျပာေနၾကတဲ့ တစ္ဘက္ျမင္(1 Dimension)တို႔၊ ႏွစ္ဘက္ျမင္ (2 Dimensions) တို႔၊ သံုးဘက္ျမင္ (3 Dimensions) ဆိုတာေတြေပါ့။

ဒီေတာ့ Plant ဆိုတဲ့ အပင္ေတြဟာ m ႏွင့္ x ေပါင္းထားတာပါတဲ့။ x က ဘာကို ကိုယ္စားျပန္ျပဳလဲဆိုေတာ့ Life ဆိုတဲ့ ဘ၀ကိုကိုယ္စားျပန္ျပဳပါတယ္။ ဒီေတာ့ အပင္မွာ ဓါတ္သတၱဳႏွင့္ ဘ၀ရွင္သန္မႈ ေပါင္းထားတယ္ေပါ့။ သူတို႔ကို တစ္ဘက္ျမင္ (One Dimension) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္။

ေနာက္ျပီး Animal ဆိုတာက်ေတာ့ m ရယ္ x ရယ္ y ရယ္ ေပါင္းထားတယ္။ y ဆိုတာက Consciousness (သိစိတ္) ပါတဲ့။ ဒီေတာ့ တိရစၧာန္မွာ ဓါတ္သတၱဳရယ္၊ ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္မႈရယ္ သိစိတ္ရယ္ ရွိတဲ့ ႏွစ္ဘက္ျမင္ (Two Dimensions) ေတြလို႔ သူက သတ္မွတ္တယ္။

ေနာက္ေတာ့မွ Man ဆိုတာမွာေတာ့ m ရယ္၊ x ရယ္၊ y ရယ္၊ z ရယ္ ေပါင္းထားတယ္။ z ဆိုတာက Self-Consciousness (ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္သိႏိုင္တဲ့စိတ္) ကိုဆိုလိုပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူဆိုတာ ဓါတ္သတၱဳရယ္၊ ဘ၀ရပ္တည္မႈရယ္၊ သိတတ္တဲ့စိတ္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္ျပန္သိႏိုင္တဲ့ စိတ္ေတြပါ၀င္တဲ့ Three Dimensions (သံုးဘက္ျမင္) သတၱ၀ါအျဖစ္ႏွင့္ သူက သံုးသပ္ျပထားပါတယ္။

ဒီ သတ္မွတ္ပံုေလးက ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးႏွင့္ နားလည္ရလြယ္ကူတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ လူေတြမွာ သံုးဘက္ျမင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနအခြင့္အလမ္းရွိေနေပမယ့္လို႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒီ z ဆိုတာေလး ထည့္ေပါင္းဖို႔ကို ေမ့ေမ့ထားတတ္ၾကတာကို သတိထားမိပါတယ္ဘုရား။ အဲဒီလိုအခါက်ေတာ့ Man အဆင့္ကေန ေအာက္ကို ျပဳတ္ရေတာ့တာေပါ့။Level Of Being ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက ေဟာထားတဲ့ တရားတစ္ပုဒ္လည္း နာဖူးေသးတယ္ဘုရား။ ဆရာေတာ္က တီေကာင္တစ္ေကာင္ရဲ ႔ ဘ၀အျမင္ႏွင့္ လိပ္ျပာေလးတစ္ေကာင္ရဲ ႔ဘ၀အျမင္မတူပံုကေနစျပီး ရွင္းျပထားတယ္။ ေျမၾကီးေပၚမွာ တြားသြားေနရတဲ့ တီေကာင္တစ္ေကာင္ရဲ ႔ သိႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အေျခအေနႏွင့္ လိပ္ျပာတစ္ေကာင္ရဲ ႔ သိႏိုင္ခြင့္ရွိပံုဟာ တိရစၧာန္ခ်င္းတူရင္ေတာင္မွပဲ မတူညီႏိုင္ဘူး။ အဲဒီကမွတစ္ဆင့္ လိပ္ျပာတစ္ေကာင္ရဲ ႔ သိနိုင္တာႏွင့္ ငွက္ေလးတစ္ေကာင္ သိႏိုင္တာက ကြာသြားျပန္တယ္။ အဲဒီငွက္သိပံုႏွင့္ လူႏွင့္နီးစပ္တဲ့ ခ်င္ပန္ဇီေမ်ာက္တစ္ေကာင္ သိႏိုင္ပံုက ကြာမယ္။ အဲဒီကမွတစ္ဆင့္ ခ်င္ပန္ဇီႏွင့္ လူ သိပံုကြာမယ္။ လူမွာမွ စာဖတ္တတ္တဲ့သူ၊ မဖတ္တတ္တဲ့သူ သိပံုကြာမယ္။ စာဖတ္တတ္တဲ့သူမွာမွ အဓိပၸါယ္ကို သိတဲ့သူ၊ မသိတဲ့သူကြာမယ္။ အဓိပၸါယ္ကို သိတဲ့သူမွာမွ ရိုးရိုးသိတာႏွင့္ ဆင္ျခင္သိတာ၊ ခႏၶာႏွင့္ရင္းျပီးသိတာကြာမယ္ စသျဖင့္ အသိဉာဏ္ေပၚလိုက္ျပီး သတၱ၀ါေတြရဲ ႔အဆင့္အတန္းကြဲျပားသြားပံုကို ဆရာေတာ္က ရွင္းျပထားတယ္ဘုရား။

Level Of Being ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳးမ်ား သတ္မွတ္ထားတာ ရွိလဲလို႔ တပည့္ေတာ္လည္း ပိဋကတ္စာေပထဲမွာ လက္လွမ္းမီွသေလာက္ လိုက္ရွာဖတ္ၾကည့္မိပါတယ္ဘုရား။

အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ တိက၀ဂ္မွာပါတဲ့ အႏၶသုတ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားက ေလာကမွာ ပုဂၢိဳလ္သံုးမ်ိဳးရွိေၾကာင္းေဟာထားတယ္ဘုရား။ ကန္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ရယ္၊ တစ္ဘက္အျမင္ပဲရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရယ္၊ ႏွစ္ဘက္အျမင္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရယ္ဆိုျပီး ခြဲျပထားတာေတြ႔တယ္ဘုရား။ ကန္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ေလာကီၾကီးပြားေၾကာင္းေရာ၊ ေလာကုတၱရာၾကီးပြားေၾကာင္းေရာ ဘာမွ မသိတဲ့သူလို႔ ေျပာထားတယ္။ တစ္ဘက္အျမင္ပဲရွိတဲ့သူဆိုတာကေတာ့ ေလာကီၾကီးပြားေၾကာင္းဘဲ သိျပီး၊ ေလာကုတၱရာၾကီးပြားေၾကာင္းကို နားမလည္သူလို႔  ေျပာတယ္။ ႏွစ္ဘက္အျမင္ရွိတဲ့သူဆိုတာကေတာ့ ေလာကီေရာ၊ ေလာကုတ္ေရာ ၾကီးပြားေၾကာင္းကို သိတဲ့သူပါလို႔ ေျပာပါတယ္ဘုရား။ ျမတ္စြာဘုရားက ႏွစ္ဘက္အျမင္ရွိတဲ့သူကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းေဖာ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းထားတဲ့ သုတ္ေတာ္တစ္ပုဒ္ပါဘုရား။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးခြဲျပတာေတြ႔မိတာေတာ့ ပုထုဇဥ္ေလးမ်ိဳးခြဲျပထားတာပါဘုရား။
(၁) အႏၶဗာလ ပုထုဇဥ္၊ (၂) အႏၶပုထုဇဥ္ (၃) ကလ်ာဏ ပုထုဇဥ္၊ (၄) စူဠေသာတာပန္ ပုထုဇဥ္ဆိုၿပီး ေလးမ်ိဳး ခြဲျပပါတယ္။

အႏၶဗာလပုထုဇဥ္ဆိုတာ ကုသိုလ္တရား၊ အကုသိုလ္တရားဆိုတာေတြကို ဘာဆိုဘာမွ နားမလည္လို႔ မေကာင္းတာေတြကိုဘဲ လုပ္မိေနတတ္ၾကတဲ့သူေတြကို ေခၚပါတယ္တဲ့။ အႏၶပုထုဇဥ္ဆိုတာက်ေတာ့  ကုသုိလ္ အကုသိုလ္ကို သိေပမယ့္လို႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ အကုသိုလ္အလုပ္ေတြႏွင့္သာ ေပ်ာ္ေနတတ္ၾကတဲ့သူမ်ိဳးေတြပါ။ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ဆိုတာကေတာ့ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကိုလည္း သိတယ္၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြကိုလည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ေရြးလုပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလာကလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ၀ိပႆနာတရားကိုေတာ့ ခႏၶာဉာဏ္စိုက္သိေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသးတဲ့သူေတြလို႔ ဆိုတယ္။ ေနာက္ဆံုး စူဠေသာတာပန္ပုထုဇဥ္ကေတာ့ ၀ိပႆနာတရားကို ဘာ၀နာမယျဖစ္ေအာင္ကိုယ္တိုင္အားထုတ္လို႔ ရုပ္နာမ္ခႏၶာေတြရဲ ႔အေၾကာင္းကို ပညတ္နယ္ကေနလြန္ေအာင္ သိျမင္ထားတဲ့သူေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာကို ေတြ႔ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ အဂုၤကၲိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ အႏုသယ၀ဂ္၊ ဥဒကူပမာသုတ္ေတာ္မွာ ျမစ္ထဲမွာ ေျမာပါေနၾကတဲ့ လူ (၇) ေယာက္ႏွင့္ ဥပမာေပးျပီး ခြဲျပထားတာ ထပ္ေတြ႔မိပါတယ္ဘုရား။
(၁) တစ္ခါတည္းႏွင့္ ျမဳပ္တဲ့သူ၊
(၂) တစ္ၾကိမ္ေပၚျပီးျမဳပ္တဲ့သူ၊
(၃) ေပၚျပီး ေရေပၚတည္တဲ့သူ၊
(၄) ေရေပၚေပၚျပီး ဟိုသည္ ၾကည့္တဲ့သူ၊
(၅) ေရကူးသြားတဲ့သူ၊
(၆) ေထာက္တည္ရာ ရတဲ့သူ၊
(၇) ကမ္းတစ္ဘက္ကို တက္သြားတဲ့သူဆိုျပီး ခြဲျပပါတယ္ဘုရား။
အဲဒီ (၇)မ်ိဳးမွာ (၁) ကေန (၃) အထိကို ပုထုဇဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ က်န္တဲ့ အမွတ္စဥ္ (၄)ကေန (၇) အထိကိုေတာ့ အရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္ဘုရား။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ ႔ Level Of Being သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ သတၱ၀ါေတြရဲ ႔အသိဉာဏ္ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္အဆင့္အတန္း ျမင့္မားမႈေပၚမွာ မူတည္သတ္မွတ္ထားတာကို သတိထားမိပါတယ္ဘုရား။ တနည္းေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိကၡာသံုးပါး က်င့္သံုးေစာင့္တည္ႏိုင္မႈေပၚမွာ မူတည္သတ္မွတ္တယ္လို႔ဘဲ ေျပာရမွာပါ။ ဒီလိုသတ္မွတ္ရာမွာ Level Of Being ဟာ တျခားအယူ၀ါဒေတြမွာလို တသမတ္ထဲပံုေသျဖစ္ေနတာမဟုတ္ပဲ မိမိရဲ ႔ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈအနည္းအမ်ားေပၚမွာ မူတည္ျပီး အတက္အက်၊ အနိမ့္အျမင့္ရွိႏိုင္ပါတယ္။  သိကၡာသံုးပါးကို ရုပ္ပံုအေနႏွင့္ ေဖာ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပိရမစ္ပံုလိုမ်ိဳး ေအာက္ေျခကေန အေပၚဆီကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတက္သြားတာလို႔ ျမင္မိပါတယ္ဘုရား။

ျမတ္စြာဘုရားအလိုေတာ္က် လူ႔အဆင့္အတန္းမီဖို႔ဆိုရင္ ပထမဆံုး လူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းအပ္တဲ့ အေျခခံသီလေတြကို စျပီးလံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ရပါမယ္။ သီလကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္လာျပီဆိုရင္ စိတ္တည္ျငိမ္စင္ၾကယ္သြားေအာင္ သမထဘာ၀နာတစ္ခုခုကို ဆက္ျပီး က်င့္သံုးေဆာက္တည္ရပါမယ္။ သမာဓိကို ပ်ိဳးေထာင္တဲ့အခါမွာ ရိုးရိုးစိတ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသြားေအာင္ လုပ္တာကေနစလို႔ စ်ာန္အဘိဉာဥ္ေတြရတဲ့အထိ က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ညႊန္ၾကားထားတာေတြကို ပိဋကစာေပထဲမွာ စံုစံုလင္လင္ေတြ႔ရပါတယ္။ သမာဓိသိကၡာကေန တဆင့္တက္လို႔ ပညာသိကၡာကိုကူးျပီဆိုရင္ေတာ့ သတိပ႒ာန္တရားေလးပါးကို လက္ကိုင္ထားပြားမ်ားၾကဖို႔ပါဘဲ။ ဒီလိုအစဥ္အတိုင္း က်င့္သံုးေဆာက္တည္သြားတာဟာ အႏၶဗာလပုထုဇဥ္အျဖစ္ကေန ကလ်ာဏပုထုဇဥ္အျဖစ္ကို တဆင့္ခ်င္းျမွင့္တင္ယူလိုက္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီကေနမွတဆင့္ ဆက္ၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အသိဉာဏ္ေတြ တဆထက္တဆ တိုးတက္ရင့္က်က္လာျပီး ရုပ္၊ နာမ္တရားေတြရဲ ့ အေၾကာင္းအက်ိဳး ခႏၶာျဖစ္စဥ္ကို ကြဲကြဲျပားျပားသိျမင္လာတဲ့ စူဠေသာတာပန္အျဖစ္ကို ေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္။ အဲဒီကမွ ေရွ ႔ဆက္ၾကိဳးစားလိုက္ေတာ့ ယံုမွားမႈေတြ အယူမွားမႈေတြကေန ထာ၀ရဆိတ္သုဥ္းသြားတဲ့ ေသာတာပန္အရိယာအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ အဲဒီကေန ဆက္ၾကိဳးစားရင္ ကာမရာဂေတြ၊ ေဒါသ၊ ေဒါမနႆတရားေတြ တျဖည္းျဖည္း ပါးရွားလာျပီး ေနာက္ဆံုး လံုး၀ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားပါေတာ့တယ္။ အဲဒီမွာတင္ ရပ္မေနပဲ ဆက္ၾကိဳးစားရင္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ ေမာဟ၊ မာနႏွင့္ က်န္တဲ့ကိေလသာတရားေတြပါ အားလံုး ဆိတ္သုဥ္ျပီး အဆံုးစြန္ေသာလြတ္ေျမာက္မႈကို ရရွိတဲ့သူ ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုလြတ္ေျမာက္သြားတဲ့သူဆိုတာဟာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သတ္မွတ္တဲ့ Level Of Being ရဲ ႔ အျမင့္ဆံုး Level ကို ေရာက္ရွိသြားတဲ့ အဆင့္အတန္းအျမင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သြားတာပါဘဲ။ Schumacher ရဲ ႔ အလုိက်ေျပာရရင္ေတာ့ Self-Consciousness အျမင့္ဆံုး သတၱ၀ါအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိသြားတယ္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္သလို အရည္အေသြးအမွီဆံုး 3D လူသားျဖစ္သြားတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က သိကၡာသံုးပါးကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔အတြက္ မဂၢင္ရွစ္ပါးဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္ကို ေျပာျပေပးထားခဲ့ပါတယ္။ လမ္းစဥ္ႏွင့္ အတူ က်င့္သံုးရင္ ေရာက္ရွိမယ့္ ပန္းတိုင္ေတြကိုလည္း တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း ဘယ္ေနရာေရာက္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္မယ္၊ ဘာေတြကိုေတြ႔ရမယ္ဆိုတာကို အတိအက် ေျပာျပေပးထားခဲ့ပါတယ္။ လမ္းညႊန္ျပသူဘက္က သူထမ္းရြက္ရမယ့္ ၀တၱရားကို မလစ္ဟင္းရေအာင္ အျပည့္အ၀ ေက်ပြန္ေအာင္ တာ၀န္ယူသြားခဲ့ပါျပီ။ ဘုန္းဘုန္းႏွင့္ တပည့္ေတာ္တို႔အပါအ၀င္ သံသရာခရီးသြားေတြသာ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ ဒီဘ၀ လမ္းညႊန္တဲ့သူႏွင့္ ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ဆံုရတဲ့အခိုက္ လမ္းျပသူစကားကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားမေထာင္ပဲ ေယာင္ေတာင္ေတာင္လုပ္ေနမိရင္ေတာ့ ျမစ္ထဲမွာ ေပၚျပီးျပန္ျမဳတ္တဲ့သူရဲ ႔အျဖစ္ကို ေရာက္ၾကရမွာ အေသအခ်ာပါဘဲ။

ဒါေၾကာင့္ အခုလို အခြင့္အခါေကာင္း မီွတုန္းေလးမွာ တပည့္ေတာ္တို႔တေတြလည္း အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားရုန္းျပီး အဆင့္ျမင့္ 3D လူသားေတြျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါစို႔လို႔ ခရီးသြားေဖာ္အခ်င္းခ်င္း သတိတရ တိုက္တြန္းရင္း....ဘုန္းဘုန္း ယခုက်ေရာက္တဲ့ေမြးေန႔မွသည္ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရည္မွန္းရာ ေလာကုတၱရာပန္းတိုင္ဆီကို လြယ္ကူ၊ လ်င္ျမန္၊ သက္သာစြာႏွင့္  ေရာက္ရွိေပါက္ေျမာက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္ဘုရား။

ရိုေသစြာျဖင့္
၀ိမုတၱိသုခ
ေအာက္တိုဘာလ ၂၇၊ ၂၀၁၂။


ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္