Tuesday, June 14, 2011

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၃၉)

အတြင္းဘက္သို႔ လွည့္ျခင္း

ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံနည္းအတိုင္း အားထုတ္ေသာ ေယာဂီသည္ ပဥၥာရံုမ်ား ဆိတ္သုဥ္းသြားေစေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မထားသင့္။ အာရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တိုက္ခိုက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ (ဝိညာဥ္) စိတ္တို႔ကို သတိႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ျဖစ္၏။ ဥပမာ အသံတစ္ခုၾကားလိုက္ရသည္ဆိုအံ့။ “ဘာသံပါလိမ့္” ၊“ဘယ္ကလာတဲ့ အသံပါလိမ့္” ဟူ၍ စဥ္းစားေတြးေတာျခင္းမျပဳရသည္ကား မွန္၏။ သို႔ရာတြင္ အသံၾကားသည့္ အခိုက္အတန္႔၌ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ (ေသာတဝိညာဥ္) ၾကားစိတ္ကိုမူကား “ဘာပါလိမ့္” ဟုစူးစမ္းသင့္၏။ “ဘာသံပါလိမ့္” ဟူ၍ စဥ္းစားျခင္း ႏွင့္ “ဘာပါလိမ့္” ဟူ၍ စူးစမ္းျခင္းတို႔သည္ ျခားနားျခင္းရိွ၏။ “ဘာသံပါလိမ့္” ဟူ၍ စဥ္းစားျခင္းသည္ မိမိၾကားဖူးသည့္ အသံမ်ိဳးတည္းဟူေသာ သညာအမွတ္အသား တို႔ကို အမီွသဟဲျပဳ၍ စဥ္းစားၿပီးေနာက္ ၊ ဇြန္းႏွင့္ ပန္းကန္ထိလိုက္ေသာ အသံဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပေတာ့မည္။ အသံကို ၾကားလိုက္ရေသာအခါ “ဘာသံပါလိမ့္” ဟူ၍ မစဥ္းစားဘဲ “ဘာပါလိမ့္” ဟူ၍ စူးစမ္းျခင္းမူကား ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်ဥ္ အလုပ္ျဖစ္၍ “ၾကားစိတ္” ၏ သေဘာတရားကို စူးစမ္းျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ယင္းသို႔စူးစမ္းေသာအခါတြင္လည္း “ေသာတဝိညာဥ္စိတ္” ဟူေသာ အမည္ပညတ္ျဖင့္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ အေျဖေပးရန္မဟုတ္။ ထိုၾကားစိတ္၏ သဘာဝကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ရန္မွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ စူးစမ္းျခင္းသည္ ပစၥဳပၸန္ အာရံုေပၚမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆင္ျခင္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္ႀကီး မဟုတ္ေတာ့ေစကာမူ ပညာေစတသိက္ျဖစ္ေသာ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်ဥ္ ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ၀ိတက္ေစတသိက္ျဖစ္ေသာ သမၼာသကၤပၸမဂၢင္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ယွဥ္သည္ျဖစ္၍ တန္ဖိုးရိွလွသည္ဟု နားလည္သင့္ၾကေပသည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာပဥၥာရံု အေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ ၾကံစည္စိတ္ကူးမိျခင္းတည္းဟူေသာ ဓမၼာရံု အေပၚ၌လည္းေကာင္း ထိုကဲ့သို႔ ရံဖန္ရံခါ စူးစမ္းဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။

ဉာဏ္အျမင္ပါရမည္

ၾကားကာမတၱ၊ ျမင္ကာမတၱျဖင့္သာ ေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သတိေကာင္း လွပါသည္ဆိုေသာ္လည္း၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်ဥ္ ႏွင့္ သမၼာသကၤပၸမဂၢင္တို႔ မယွဥ္ခဲ့လွ်င္ ဉာဏ္အျမင္မပါဘဲ လ်က္ႏွင့္ ပဥၥာရံုမ်ား ဆိတ္သုဥ္းသြားသည္အထိ သမာဓိလြန္ကဲသြားတတ္ေသာေၾကာင့္ အထူးသတိျပဳ ၾကရာေခ်သည္။ သမာဓိလြန္ကဲၿပီး အာရံုေတြ ဆိတ္သုဥ္းသြားရသည္ဆိုလွ်င္ ဉာဏ္အျမင္တိုးတက္ျခင္း လည္း မရိွႏိုင္ေတာ့၊ လုပ္စရာ အလုပ္လည္း ရွာမေတြ႕ဘဲ တျငိမ္းတည္းျငိမ္းေနရံုသာရိွေပေတာ့မည္။ ျငိမ္း တိုင္းလည္း မဂ္မဟုတ္၊ ဖိုလ္လည္းမဟုတ္။ သမာဓိသက္သက္ျဖစ္ႏိုင္၏။ အထူးအေရးႀကီးသည္ကား မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ အလုပ္ဟူသည္မွာ သမာဓိအေထာက္အကူ လိုအပ္သည္မွန္ေသာ္လည္း ထူးကဲေသာ ဉာဏ္အျမင္ မပါဘဲလ်က္ႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းကိုလည္း သတိျပဳၾကရာေခ်သည္။

သေဘာေပါက္ခဲ့ရပံု

ဤက်င့္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽႏု္ပ္၏ ကိုယ္ေတြ႕တစ္ခုကို တင္ျပရေပဦးမည္။ အေတာ္သတိျမဲ၍ အေလ့အက်င့္ ရရိွလာေသာအခါ၌ ဗဟိဒၶသို႔ စိတ္မေရာက္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္ေလသမွ်ေသာ အျခင္းအရာ တို႔သည္ မိမိအတြင္း၌သာ ျဖစ္လ်က္ရိွသည္ဟု ထင္ျမင္လာရာတြင္ “ဒါဘာျဖစ္တာလဲ” ဟု ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေမးလိုက္၏။ ထိုကဲ့သို႔ေမးရင္း အတြင္း၌ ျဖစ္ေနေသာ သေဘာကိုလည္း အထပ္ထပ္ရႈဆင္ျခင္၏။ ဤတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ကြၽႏု္ပ္ သေဘာက်လာသည္။

မိမိအတြင္း၌ ျဖစ္ေလသမွ်ေသာ “သိစိတ္” ဟူသမွ်တို႔ သည္ အဟုတ္တကယ္ ရိွေနသည္မဟုတ္၊ မွန္ထဲ၌ အရိပ္သဖြယ္ ထင္လာျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ မွန္တစ္ခ်ပ္ကို ေထာင္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အလ်ဥ္းသင့္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား၏ အရိပ္မ်ား ထင္လာျခင္းကို ျမင္ရ၏။ တစ္ေနရာ၌ စားပဲြကုလားထိုင္မ်ားကိုျမင္ရ၍ မွန္ကုိ အနည္းငယ္ေရႊ႕ေပးလိုက္ရာတြင္ ဗီရိုကိုျမင္ရ၏။ တစ္ဖန္ထပ္၍ ေရႊ႕ျပန္ေသာ္ ျပတင္းေပါက္ကို ျမင္ရ၏။ ထိုမွန္ထဲ၌ ျမင္ရေသာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားသည္ တကယ္မဟုတ္၊ အရိပ္မ်ားသာျဖစ္၏။ အရိပ္သည္တကယ္ဟုတ္ေသာ္လည္း မွန္ထဲမွ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကား တကယ္မဟုတ္ေခ်။ ထိုနည္းတူစြာ စိတ္ထဲ၌ အာရံုတစ္ခု ေပၚလာေသာအခါ တကယ့္အျခင္းအရာမဟုတ္၊ အာရံု၏ အရိပ္ထင္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ေခ်သည္ဟု သေဘာက်လာ၏။ တိုက္ရိုက္ေဖာ္ျပရေသာ္ ကြၽႏု္ပ္အားေစာ္ကားဖူးေသာ လူတစ္ေယာက္အားသတိရလိုက္သည္ ဆိုလွ်င္ ထိုလူသည္ ကြၽႏု္ပ္အဖို႔၌ အဟုတ္တကယ္ရိွလာ၍ ေဒါသစိတ္ျဖစ္ေပၚလာရေတာ့သည္။ စင္စစ္မွာ ထိုလူသည္ ၎ခဏ၌ အဟုတ္တကယ္ရိွေကာင္းမွ ရိွမည္။ ကြယ္လြန္ၿပီး ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကြယ္လြန္ၿပီးပင္ျဖစ္ေစကာမူလည္း ေစာ္ကားျခင္းကို သတိရလိုက္မိလွ်င္ေဒါသစိတ္ျဖစ္တတ္ေသး၏။ သို႔ ဆိုလွ်င္ အရိပ္ကိုအေကာင္ထင္ၿပီး ႏွလံုးမသာယာမႈျဖစ္ရျခင္းေပတကား။ မွန္ထဲ၌ ျမင္ရေသာ ဝတၳဳပစၥည္း ကို တကယ္ထင္မွတ္၍ ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္လိုျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ တူေနၿပီတကား စသျဖင့္ သေဘာေပါက္ခဲ့ဖူးေလသည္။

သိသည္ဆို၍ မၿပီးျခင္း

ထိုေနာက္ပိုင္း၌မူကား ေပၚလာေလသမွ်ေသာ ဣ႒ာရံုမ်ား ႏွင့္ အနိ႒ာရံုမ်ားသည္ တကယ္ေပေလာဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေမးလိုက္သည့္အခါ တကယ္မဟုတ္၊ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ခိုက္တြင္ အာရံု၏ အရိပ္ထင္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိ၍ ထိုကဲ့သို႔ သံုးသပ္မိတိုင္းလည္း အေတာ္ႀကီး ျငိမ္းခ်မ္းမႈရေလ ေတာ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္လည္း အလိုမရိွအပ္ေသာ အနိ႒ာရံုကို ဤနည္းျဖင့္ သံုးသပ္၍ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေသာအခါ၊ အာရံုႏွင့္တကြ ထိုအာရံုကို သိေသာစိတ္သည္ေပ်ာက္ကြယ္သြား၍ ၊ စိတ္အသစ္ ျဖစ္ေပၚ ေနျခင္းကို ေတြ႕ရျပန္ရာတြင္ ယခင္စိတ္ေဟာင္းသည္ မည္သည့္ေနရာဌာနသို႔ ေရာက္သြားၿပီး စုပံုလ်က္ရိွပါသနည္းဟူ၍ စစ္ေဆးမိပါေသးသည္။ ဘယ္မွာမွ စုပံုလ်က္မရိွပါဟူ၍ ေျပာတတ္ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သာမန္ေျပာတတ္ျခင္းႏွင့္ တကယ့္ လက္ေတြ႕အလုပ္လုပ္၍ ေတြ႕ရိွ ရေသာအျခင္းအရာတို႔၏ ျခားနားပံု အေရးႀကီးျခင္းကို အထပ္ထပ္သတိေပးလိုသည္။ တရားဆိုသည္မွာ “သိလွ်င္ၿပီးသည္” ဟူေသာဂိုဏ္းသားမ်ားလည္းရိွၾကေပရာ၊ ထိုသူတို႔ကလည္း “ဘယ္မွာမွ စုပံုလ်က္မရိွျခင္း” ကို မိမိတို႔သိပါသည္ဟု ေျပာၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူတို႔၏ “အသိ”ႏွင့္ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်ဥ္အရ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေယာဂီ၏ “အသိ” တို႔႔မွာအႀကီးအက်ယ္ျခားနားျခင္းရိွေၾကာင္း သတိျပဳၾကေစလိုသည္။

ဉာဏ္ရင့္က်က္ရပံု

ကိုယ္ေတြ႕အျခင္းအရာတစ္ခုကို ဆက္လက္တင္ျပရေသာ္၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိတ္တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစ သည့္ ဓမၼာရံု တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာ၍ အထက္ပါနည္းအတိုင္းဆင္ျခင္သံုးသပ္လိုက္သျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား ရာတြင္ “ဘယ္လိုျဖစ္တာပါလိမ့္” ဟူေသာစံုစမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ဤတြင္ ေအာက္ပါဥပမာသည္ စိတ္ထဲတြင္ဘြားခနဲေပၚလာ၏။

လူသူမနီးေသာ ေတာႀကီးထဲ၌ ေလျပင္းကေလး တစ္ခ်က္တိုက္ခတ္လိုက္ရာတြင္ သစ္ကိုင္းသစ္ခက္မ်ားရုတ္တရက္လႈပ္ရွား၍ သစ္ရြက္မ်ားေႂကြက်ကာ ၎ေဒသတဝိုက္၌ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္သြားေသာ္လည္း တစ္ခဏမွ်ၾကာ၍ ေလျငိမ္သက္သြားရာတြင္ သစ္ကိုင္းသစ္ခက္ႏွင့္ သစ္ရြက္တို႔လည္းျငိမ္သက္သြားၾက၏။ ေတာနက္ႀကီးထဲ၌ျဖစ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူကမွ် သတိလည္းမျပဳ၊ သိလည္းမသိလိုက္ေခ်။ ထိုနည္းတူစြာ ကြၽႏု္ပ္၏စိတ္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈမွာလည္း ဘယ္သူမွ မသိလိုက္ဘဲ ၿပီးဆံုးသြားေခ်ၿပီတကား။ ေလတိုက္စဥ္ခဏတြင္ ေတာထဲ၌ သစ္ရြက္မ်ားေႂကြက်ျခင္းကဲ့သို႔ ၊ ကြၽႏု္ပ္စိတ္မွာလည္း ထိုစဥ္က လိႈင္းထမ္းပိုးထႂကြကာ အေရးတႀကီး ထင္ခဲ့မိေသာ္လည္း၊ ဆင္ျခင္သံုးသပ္လိုက္ေသာအခါတြင္ ထိုေလကဲ့သို႔ပင္ ဘယ္ဆီ ေရာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္ပ်က္သြားေခ်ၿပီတကား၊ စသည္မ်ားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းအားျဖင့္ ဉာဏ္ရင့္က်က္ ျခင္း သို႔ ေရာက္လာရေပသည္။

တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခ်က္

နိဂုန္းခဳ်ပ္အေနျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ အထူးတလည္ တိုက္တြန္းလိုသည္မွာကား ဤေခတ္၌ တရားအားထုတ္ၾကေသာ ေယာဂီမ်ားသည္ သမာဓိ အေရးႀကီးျခင္းကို နားလည္ၾကသေလာက္၊ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်ဥ္ ႏွင့္ သမၼာသကၤပၸမဂၢင္တို႔၏ အေရးႀကိးျခင္းကို အေလးေပးၿပီး ထည့္သြင္းအလုပ္လုပ္ျခင္း နည္းပါးလွ၏။ ဝိတက္ေစတသိက္ျဖစ္ေသာ သမၼာသကၤပၸမဂၢင္အေၾကာင္းကို ရံဖန္ေျပာတတ္ၾကေသာ္လည္း၊ ပညိေျႏၵေစတသိက္ျဖစ္သည့္ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်ဥ္ ေခၚစူးစမ္းျခင္းအလုပ္မ်ိဳးကိုမူ ေျပာသံၾကားရခဲလွသည္။ အျခားေသာအားထုတ္နည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေဝဖန္ရန္ အလိုမရိွဘဲ၊ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ နည္းအရ အားထုတ္ ၾကေသာ ေယာဂီမ်ားအဖို႔မွာ သမာဓိ သက္သက္လြန္ကဲေသာအခါ၌ ဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တက္ရ မည့္အစား၊ အာရံုမ်ားဆိတ္သုဥ္း၍ “ျငိမ္း” သြားေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားတတ္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်ဥ္ သို႔မဟုတ္ သမၼာသကၤပၸမဂၢင္ကိုလက္မလြတ္ေစဖို႔ ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

(ကြၽန္ေတာ္ဆက္လက္ ပို႔စ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံစာအုပ္ကို အစအဆံုး ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ကူညီစာရိုက္ကုသိုလ္ျပဳေပးတဲ့ ေဒါက္တာ၀င္းလြင္ ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ား။)


(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတဲြ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

No comments:

Post a Comment