Monday, September 27, 2010

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၃၄)

၀ိပႆနာအလုပ္သည္ စိတ္ညွိဳ ႔မဟုုတ္

ကၽြႏု္ပ္၏ အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ “ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ”နည္းမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ မၾကံဳဘူး၊ မေတြ႔ဘူးေသာ အျခင္းအရာကို မွန္းဆျပီး စိတ္ကူးေတြးေတာရန္ မလို၊ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္အေပၚ၌သာ အာရံုျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း သေဘာတရားမ်ားသည္ ဉာဏ္အျမင္ထဲတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေပၚထြက္လာရသည္။ ဗုဒၶက ထင္ရွားေသာ အာရံုတို႔ကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ မထင္ရွားေသာ အာရံုမ်ားကို ေရာ္ရမ္းမွန္းဆျပီး ႐ႈမွတ္ျခင္းမျပဳသင့္ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ အေနာက္တိုင္း ေလာကဓာတ္နည္းမွာလည္း စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတာ္ပင္ နည္းလမ္းက်၏။ “သိေသာအရာမွ မသိေသာအရာသို႔ တက္ရမည္” (from the know to the unknown) ဟု ဆိုေပသည္။ ခဏခဏ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ရုပ္၊ သို႔မဟုတ္ အသိစိတ္ကေလးသည္ (သတိႏွင့္ယွဥ္လ်က္) ျမင္ႏိုင္ေသာ အျခင္းအရာျဖစ္၏။ ခ်ေသာေျခေထာက္သည္ လွမ္းေသာေျခေထာက္ မဟုတ္ေတာ့ဆိုျခင္းမွာ ေယာဂီအျမင္မဟုတ္။ ျမင္ျပီးေသာ အရိယာ၏ ‘အေျဖမွန္’ ကို ေရာ္ရမ္းကာ ႏွလံုးသြင္းရျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ ေရာ္ရမ္းမွန္းဆျခင္းသည္ ၀ိပႆနာအလုပ္မဟုတ္ဟူ၍ ဗုဒၶက အတိအလင္း ေဟာေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ၀ိပႆနာအလုပ္သည္ ‘စိတ္ညိွဳ ႔’ အတတ္ မဟုတ္ေခ်။

လမ္းမွားတတ္ျခင္း

‘စိတ္ညွိဳ ႔’ အတတ္သည္ ၀ိပႆနာအလုပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သမာဓိ (သမထ)ႏွင့္ ယွဥ္ေသာအလုပ္မ်ိဳးျဖစ္၍၊ ေလာကီစ်ာန္၊ အဘိဉာဏ္ႏွင့္ တန္ခိုးအာနိသင္မ်ား ရရွိႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကရေလသည္။ အရူပကမၼ႒ာန္း ေလးခုရွိသည့္အနက္၊ နိတၳိကိဥၥိ၊ (ကိဥၥိ၊ တစ္စံုတစ္ရာမွ် နတၴိ၊ မရွိ) ဟူေသာ ကမၼ႒ာန္းသည္ အေတာ္ အထက္တန္းက်ေသာ ကမၼ႒ာန္းျဖစ္၏။ ျမင္ရ ၾကားရသည့္ အာရံုငါးပါး ရုပ္တရားတို႔သည္ အဟုတ္တကယ္ ဘာမွ်မရွိဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ စူးစိုက္၍ ႏွလံုးသြင္းျခင္းအားျဖင့္ ထင္ျမင္လာရ၏။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ထင္ျမင္လာျခင္းအားျဖင့္လည္း မဂ္ဆိုက္ႏိုင္သည္မဟုတ္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း (ဥဒယဗၺယ) ဉာဏ္အျမင္လည္း မပါရွိ။ ေနာက္ဆံုး၌ အဟုတ္ရွိတကယ္ရွိေသာ သဘာ၀ကို ျမင္သည္အထိ မေပါက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ ဗုဒၶ၏ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားက်င့္စဥ္သည္ အလြန္နက္နဲသိမ္ေမြ႔၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၀ိပႆနာေယာင္ေယာင္ႏွင့္ သမထလမ္းစဥ္သို႔ ေရာက္သြားတတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီႏွင့္ ျခားနားပံု

စိတ္သဘာ၀ နံပါတ္(၁) ေဆာင္းပါး၌ အေနာက္တိုင္းမွ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီနည္းမ်ိဳးသည္ (စိတ္အတတ္ပညာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း) မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ရႏိုင္ေသာ နည္းမဟုတ္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ေရးခဲ့ဖူးရာ၊ ၄င္းပညာကို အနည္းငယ္ေလ့လာဖူးေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္က မဂ္ဖိုလ္ကိုလိုခ်င္၍ ေလ့က်င့္ျခင္းလည္း မဟုတ္ပါဟု လာ၍ေျပာဖူးေလသည္။ ဟုတ္ပါေပလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ ႔လူမ်ားက ထင္တတ္ၾကသည္မွာ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း၃၀ခန္႔ကမွ စိတ္ပညာအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကသည္ျဖစ္ရာ၊ ယခုအခါ၌ပင္ စိတ္အေၾကာင္းကို အေတာ္သိေနၾကသည္ျဖစ္၍ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း ေလးငါးဆယ္ဆိုလွ်င္ အၾကြင္းမဲ့ေလာက္ သိကုန္ၾကျပီး၊ မဂ္ေပါက္ ဖိုလ္ေပါက္ ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ၾကေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ေရးခဲ့ျခင္းမွာ ထိုကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ယူဆေသာ လူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးသားခဲ့ျခင္းမွ်သာျဖစ္၏။ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီ (စိတ္ပညာ) လိုက္နည္းႏွင့္ ဗုဒၶ၏ စိတၱႏုပႆနာနည္းမွာ အေျခခံအားျဖင့္ အၾကီးအက်ယ္ ျခားနားျခင္းရွိ၏။ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီနည္းမွာ စိတ္သဘာ၀အေၾကာင္းကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း၊ ၾကံဆေတြးေတာျခင္းတည္းဟူေသာ အလုပ္ျဖင့္ သိရေသာပညာျဖစ္၏။ ဗုဒၶ၏ စိတၱႏုပႆနာနည္းမွာ ၾကံဆေတြးေတာျခင္း၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ သိရေသာနည္းမဟုတ္။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ႐ႈၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္ရေသာ နည္းျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ မည္သို႔ျခားနားျခင္း ရွိပါသနည္း။ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီနည္းျဖင့္ သိရေသာ စိတ္သဘာ၀သည္ မွားသည္ဟုမဆိုႏိုင္။ မွန္ကန္သည္ဟူ၍ပင္ ၀န္ခံရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ မွန္ပံုမွန္နည္းမွာ သမုတိသစၥာနယ္အတြင္း၌ မွန္ကန္ျခင္းျဖစ္၏။ ပညတ္ကို ထိုးေဖာက္မသြားႏိုင္ေခ်။ ဗုဒၶ၏ စိတၱႏုပႆနာနည္းသည္သာလွ်င္ ပညတ္ကိုထိုးေဖာက္၍ ပရမတၱနယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီ ဆရာၾကီးမ်ားသည္ စိတ္သဘာ၀အေၾကာင္းကို ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်ၾကာေအာင္ ေလ့လာ၍ ၄င္းတို႔ သိပံုသိနည္းသည္လည္း မွန္ကန္ခ်င္သေလာက္ မွန္ကန္ေစ၊ မဂ္ဆိုက္ ဖိုလ္ဆိုက္မျဖစ္ႏိုင္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ဆိုရဲသည္။

လက္ေတြ႔အသံုးခ်ပံု

ရွင္းဦးအံ့။ ဥပမာ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီ ဆရာၾကီးတစ္ေယာက္အား အျခားလူတစ္ေယာက္က မခံခ်င္ေအာင္ ကဲ့ရဲ့႐ံႈ႔ခ်၍ စိတ္ဆိုးရသည္ဆိုအံ့။ ၄င္းဆရာၾကီးသည္ ဤအေၾကာင္းကို စဥ္းစားမိတိုင္း စိတ္ဆိုးမိျခင္းမွ လြတ္ေအာင္ေရွာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ သတိရ၍ စဥ္းစားမိေသာအခါမွ စိတ္ဆိုးရမည္ဆိုျခင္းကို သေဘာေပါက္၍ မစဥ္းစားဘဲ ေနႏိုင္ေအာင္ တတ္ႏိုင္ေကာင္း တတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း (ဤမွ်ေလာက္ပင္ တတ္ႏိုင္ေကာင္းမွ တတ္ႏိုင္ေပမည္။) စိတ္ဆိုးစရာမဟုတ္သည့္အေၾကာင္းကို သိရွာမည္မဟုတ္ေခ်။ ဗုဒၶ၏ စိတၱႏုပႆနာသမားမူကား ျဖစ္ျပီးေသာ စိတ္သည္ ကုန္ဆံုးေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့ျပီ ဟူေသာ အျခင္းအရာကို အၾကိမ္အၾကိမ္ အထပ္ထပ္ လက္ေတြ႔ဆင္ျခင္သံုးသပ္ထားသျဖင့္ ႏွလံုးခိုက္ေအာင္ သေဘာက်ဖူးသည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုသူအဖို႔ သတိလစ္ေသာအခါ၌သာလွ်င္ စိတ္ဆိုးမည္။ သတိရ၍ မိမိျမင္ျပီးေသာ အျခင္းအရာကို ဆင္ျခင္လိုက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္၊ ေဒါသစိတ္ ေျပေပ်ာက္သြားေပလိမ့္မည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီသမား၏ သိျခင္းသည္ စဥ္းစားဉာဏ္သက္သက္ျဖင့္ သိျခင္းျဖစ္၍ စိတၱႏုုပႆနာသမား၏ သိျခင္းသည္ ဘာ၀နာအဟုန္ေၾကာင့္ သိျခင္းျဖစ္ရာ၊ ေလာဘ-ေဒါသ စသည္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရာ၌ ၾကီးစြာေသာ ျခားနားျခင္း ရွိသည္ဟူလို။

ဘုရားအာရံုျပဳျခင္း

မဂ္တရား ဖိုလ္တရားကို ရစေကာင္းသည္ဆို၍ အားထုတ္ၾကသျဖင့္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ရျပီဟု ယူဆၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ ႔တို႔အား ခ်ဥ္းကပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္၍ အကဲခပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုသူတို႔၏ မဂ္ဆိုက္ပံုဆိုက္နည္းကို ထားပါဦး။ စိတ္ေနသေဘာထားကိုလည္း ထားပါဦး။ ဗုဒၶကို သတိရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အကဲခတ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ (တရားေပါက္ျပီဆိုသည့္) ေယာဂီမ်ား ေျပာတတ္ၾကသည္မွာ “ဘုရားၾကည္ညိဳျခင္းအလုပ္သည္ တရားအားမထုတ္ခ်င္ေသာ လူမ်ား၏ ေအာက္တန္းစား အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မိမိတို႔လည္း ေရွးယခင္က လုပ္ခဲ့ဖူးသည္” စသည္ျဖင့္ ေျပာတတ္ၾကျခင္းကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုသူသည္ တရားအားထုတ္ျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘုရားကို အာရံုျပဳျခင္းနည္းပါးသည္ဟု ဆိုလုိရာေရာက္၏။ ဤအျပဳအမူသည္ မွန္ကန္ပါ၏ေလာ၊ သဘာ၀က်ပါ၏ေလာဟု ဆန္းစစ္ဖို႔လိုေပသည္။


(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတြဲ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

No comments:

Post a Comment