Tuesday, September 21, 2010

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၃၁)

ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႔ေသာ စိတ္သဘာ၀ (၇)

၀ိပႆနာအလုပ္ဟူသည္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ညိွဳ ႔ေသာ စိတ္ညိွဳ ႔အတတ္မ်ိဳး (auto suggestion) မဟုတ္ျခင္း။
သိလွ်င္ ကိစၥျပီးသည္ ဆိုသူမ်ား၏ အယူ၀ါဒကို ေခ်ပျခင္း။
တရား ‘ေပါက္ျပီ’ ဆိုသူမ်ားသည္ ဗုဒၶအား ၾကည္ညိဳမႈ ေလ်ာ့ပါးစေကာင္းသေလာ။

ဤေခတ္မွာ မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရားမ်ား စိတ္၀င္စားတတ္သူ အေတာ္အတန္ ေပါမ်ား၍ အခ်ိဳ ႔ေသာတရားပြဲမ်ားတြင္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေဟာၾကားမည္ဟု ေၾကျငာျခင္းမ်ားလည္း ၾကားရ၏။ ထိုကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာေသာ တရားပြဲမ်ိဳးဆိုလွ်င္ အခါအခြင့္သင့္တိုင္း ကၽြႏ္ုပ္လည္း သြားေရာက္ၾကားနာတတ္၏။ ေဟာေျပာၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စာတတ္ေပတတ္ ေထရ္ၾကီး၀ါၾကီး နာမည္ၾကီးဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါေပသည္။ အျခားေသာ စကားမ်ားျဖင့္ ပလႅင္ခံျပီးေနာက္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား (လက္ေတြ႔အလုပ္ဟူ၍) ေဟာေျပာၾကရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရမည္ ဆိုသူမ်ားလည္း ပါရွိ၏။ ၄င္းတို႔ ေဟာေျပာေလ့ရွိသည္ကား ဥပမာ “ထမင္းစားေနခိုက္၌ လွမ္းယူလိုက္ေသာ လက္သည္ ရုပ္သိမ္းလိုက္ေသာအခါ၌ မရွိေတာ့၊ ပ်က္သြားခဲ့ေလျပီ။ ထမင္းတစ္လုတ္ ခြ႔ံရန္အတြက္ ဟလိုက္ေသာပါးစပ္သည္ ၀ါးလိုက္ေသာအခါ၌ မရွိေတာ့၊ ပ်က္သြားခဲ့ေလျပီ။ ထိုအျခင္းအရာကို ျမင္ေအာင္႐ႈရမည္။ လမ္းေလွ်ာက္ေသာအခါ၌လည္း လွမ္းလိုက္ေသာေျခေထာက္သည္ ခ်လိုက္ေသာအခါ၌ မရွိေတာ့၊ ပ်က္သြားခဲ့ေလျပီ။ ထိုအျခင္းအရာကို ျမင္ေအာင္႐ႈရမည္” စသည္ျဖင့္ ေဟာၾကားသည္ကို ၾကားနာရဖူးေလသည္။ ေဟာေျပာေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ျမင္သည္ဟု ၀န္မခံႏိုင္ေသး။ ၾကားနာေသာပရိသတ္မွာလည္း ေဟာေျပာပံုရွင္းပါေပသည္ဆိုကာ ထင္ျမင္သူ ရွားပါးလွေပလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္... အထက္ပါဆင္ျခင္နည္းသည္ ‘ႏြားေရွ ႔ထြန္က်ဴး’ ဆိုေသာ စကားပံုကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ လုပ္နည္းမပါဘဲ အေျဖကို ေဖာ္ထုတ္၍ ေျဖျခင္းကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေနေပေသာေၾကာင့္တည္း။

ဥပမာေဆာင္ျခင္း

ရွင္ဦးအံ့။ ဂဏန္းတြက္ခ်က္ေသာအခါ၌ အေျဖကိုေျဖျပ၍ မွတ္သားထားရံုႏွင့္ တြက္တတ္ျပီဟုမဆိုႏိုင္။ လုပ္နည္းပါနားလည္၍ အေျဖမွန္ရေအာင္ တြက္ခ်က္ႏိုင္ေသာ အခါမွသာ တြက္တတ္ျပီဟု ဆိုသင့္ျခင္းကို လူတိုင္း လက္ခံၾကေပလိမ့္မည္။ ဥပမာ-စပါးတင္း ၁၀၀လွ်င္ ၂၈၅က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ စပါး ၁၃တင္းအတြက္ မည္မွ်က်သင့္ပါသနည္းဟု သိလိုလွ်င္ ဘံုသုဥ္းကိန္းတြက္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ‘မိန္းမတြက္’ တြက္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တြက္တတ္ရေပလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ၊ ၁၃တင္းအတြက္ ၃၇က်ပ္ႏွင့္ ၅ျပားက်သည္ဟု ေျဖဆိုႏိုင္ေစဦး။ အဘယ္ကဲ့သို႔ တြက္သနည္းဟု ေမးသည့္အခါ ‘ဟုိတစ္ခါတုန္းက ေရာင္းဖူးလို႔ မွတ္ထားတာပဲ’ ဟုေျဖဆိုေသာ လယ္သမားသည္ တြက္ခ်က္တတ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေခ်။ စပါး၁၃တင္းအတြက္ ၃၇က်ပ္ႏွင့္ ၅ျပားက်ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲသည္ျဖစ္ေစ၊ တင္းေရကို ေျပာင္းလဲသည္ျဖစ္ေစ ၄င္းလယ္သမားသည္ အေျဖမွန္ကို ေျဖႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

ႏြားေရွ ့ထြန္က်ဴးပံု

၀ိပႆနာ႐ႈရာ၌လည္း လွမ္းေသာေျခေထာက္သည္ ခ်လိုက္ေသာအခါ၌ မရွိေတာ့၊ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေလျပီဆိုျခင္းမွာ မွန္ကန္ေသာ သေဘာတရားပင္ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္...မိမိျမင္ေသာ အျမင္မဟုတ္။ ျမင္ျပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္က ေဖာ္ထုတ္္ေျပာထားခဲ့ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္၏။ ထိုသူျမင္ေသာအျမင္ကို မိမိကလိုက္၍ ျမင္ႏိုင္သည္မဟုုတ္။ အထက္ပါဥပမာတြင္ ‘ဘံုသုဥ္းကိန္း’ သို႔မဟုတ္ ‘မိန္းမတြက္’ တြက္နည္းျဖင့္ တြက္တတ္ေအာင္ သင္ထားပါမွ အေျဖမွန္ရေအာင္ တြက္တတ္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ နာမ္ရုပ္တို႔၏ အပ်က္တရားကို ျမင္တတ္ေအာင္ လုပ္နည္းႏွင့္တကြ ေလ့က်င့္ထားပါမွ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ျမင္ႏိုင္ေသာအေျခသို႔ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ ခ်လိုက္ေသာေျခေထာက္သည္ ေရွ ႔သို႔မပါခဲ့၊ ပ်က္သြားခဲ့ေလျပီ ဆိုေသာနည္းျဖင့္ ႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ ‘အေျဖမွန္’ကို ႏွလံုးသြင္းေနျခင္းမွ်သာျဖစ္၏။ လုပ္နည္းမပါသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္မေျပာႏိုင္ေအာင္ ရွိေနၾကေလသည္။ လုပ္ပံုလုပ္နည္း ဟန္မက်ဘဲ အေျဖမွန္ကိုခ်ည္း ႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္ ထင္ျမင္ပါသည္ဆိုေသာသူမ်ားသည္ ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္ညိွဳ ႔ေသာနည္း (auto suggestion) မွ်သာျဖစ္၏။ ‘ညွိဳ ့’ဖန္မ်ားေသာေၾကာင့္ ထင္ျမင္သည္ဆိုလွ်င္ တကယ့္ဉာဏ္အျမင္ မဟုတ္ႏိုင္။ ျမင္သည္ဟု ထင္မွတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မွန္ေသာအေျဖပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ညိွဳ ့ေသာနည္းျဖင့္ ရစေကာင္းသည္ မဟုတ္။ ညိွဳ ႔ေသာနည္းျဖင့္လုပ္လွ်င္ အျဖဴကို အမဲထင္၍ လာေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယထာဘူတက်ေသာ နည္းမဟုတ္ႏိုင္ေခ်။ ေျခလွမ္းတိုင္း ေျခေထာက္ေတြ ပ်က္ေနသည္ဟု (ကိုယ္တိုင္ မျမင္ေသးဘဲ) ေရွ ႔မွလမ္းေၾကာင္းေပးျပီး ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္ ကိုယ့္စိတ္ကို ‘ညိွဳ ႔’ေသာ နည္းမွ်သာျဖစ္၍ မွန္ကန္ေသာသဘာ၀ကို ထိုးထြင္း၍ ျမင္ျခင္းမဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္နည္းအမွန္ကို ေရွးဦးစြာ မရွာဘဲ၊ အေျဖကို လက္ဦးႏွလံုးသြင္းေသာ နည္းျဖစ္၍ ‘ႏြားေရွ ႔ထြန္က်ဴး’ ဟု ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

မလြဲေခ်ာ္ႏိုင္ေသာနည္း

သို႔ဆိုလွ်င္ သေဘာသဘာ၀ကို ထိုးထြင္း၍ အမွန္အတိုင္း ျမင္ႏိုင္ေအာင္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရပါမည္နည္း။ ဗုဒၶေဟာေတာ္မူခဲ့သည့္ ‘ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ’နည္းသည္ (ခဲယဥ္းပင္ ခဲယဥ္းေသာ္လည္း) မလြဲမေခ်ာ္ႏိုင္ေသာနည္း၊ ယုတ္စြအဆံုး ဉာဏ္ရည္တက္ေစေသာနည္း၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းမွ သက္သာရာရေစႏိုင္ေသာနည္း၊ အမွန္ႏွင့္အမွားကို ပိုင္းျခားသိျမင္ေစတတ္ေသာ နည္းျဖစ္သည္ဟု ရဲရဲၾကီး ေထာက္ခံလိုက္သည္။ နာမ္ရုပ္တို႔၏ သဘာ၀ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္းမရွိပါဘဲလ်က္၊ ေျခေထာက္ၾကီးပ်က္ေနပါသည္ဟု ၾကိဳတင္ျပီး ‘စိတ္ညိွဳ ႔’ျခင္းျဖင့္ ထင္မွတ္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အဘယ္မွာ ယထာဘူတက်ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ရုပ္နာမ္၏ သဘာ၀ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ‘ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ’ နည္းအရ ရုပ္နာမ္ကို ေစာင့္၍ ၾကည့္ျခင္းထက္ ေသခ်ာေသာနည္းသည္ အဘယ္မွာ ရွိႏိုင္ပါမည္နည္း။

ေစာင့္ၾကည့္မွ သိႏိုင္ပံု

ပမာဆိုေသာ္ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိလိုပါသည္ဆိုက ဟိုလူသည္လူမ်ားထံမွ စံုစမး္ေမးျမန္းျခင္း၊ သူ ႔သတင္းကို နာခံျခင္း စသည္တို႔ထက္ ထိုလူႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး မကြဲမကြာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္ သာ၍ေသခ်ာသည္ဟု ၀န္ခံႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ‘လူေကာင္းၾကီးတစ္ေယာက္’ဟူ၍ လူအမ်ားက ေျပာၾကေသာ္လည္း အတူေနျပီး ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ျခင္၊ ၾကမ္းပိုးစသည္မ်ားကို သတ္ျခင္းလည္း ေတြ႔ခ်င္ေတြ႔ရမည္။ မိမိအား တစ္မ်ိဳးေျပာ၍ အျခားလူမ်ားအား တစ္မ်ိဳးေျပာျခင္းမ်ားလည္း ေတြ႔ခ်င္ေတြ႔ရမည္။ ေစ်းသည္ကေမ့ျပီး ပိုက္ဆံမေတာင္းဘဲေနမိ၍၊ ထြက္လာေသာအခါတြင္ မိမိကသတိရေသာ္လည္း ပိုုက္ဆံကို ျပန္၍မေပးဘဲ ေနခ်င္လည္းေနမည္။ လင္ေသေၾကႊပူေသာ မုဆိုးမက ေရာင္းခ်င္ေသာပစၥည္းကို ဖိႏွိပ္ျပီး ေစ်းဆစ္ခ်င္လည္း ဆစ္မည္။ မမွန္ေသာစကားကို လူတစ္ေယာက္အား ေျပာလိုသည့္အခါ ေစာင့္ၾကည့္သူအား မ်က္စိမွိတ္ျပျပီး ယုတၱိယုတၱာဆင္၍ ေျပာခ်င္လည္း ေျပာမည္။ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာမ်ားကို အျခားလူမ်ား မသိၾက မျမင္ၾကေသာ္လည္း၊ အျမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ လူကမူ ျမင္ႏိုင္မည္၊ သိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတြဲ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

No comments:

Post a Comment