Monday, September 13, 2010

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၂၆)

လမ္းေခ်ာ္ခဲ့ဖူးျခင္း

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ႐ႈနည္းမ်ိဳးအတိိုင္း ရက္သတၱတစ္ပတ္ခန္႔ ႐ႈမိေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ထဲ၌ ထင္ျမင္လာပံုမွာကား သတၱ၀ါဟူသမွ်သည္ သမုဒၵရာၾကီးႏွင့္တူေသာ သိမႈ ၀ိညာဥ္ျပင္ၾကီးထဲ၌ ေမ်ာလ်က္ရွိၾကသည္။ သမုဒၵရာထဲ၌ ေမ်ာလ်က္ရွိေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားသည္ ေရျပင္ၾကီးအားျဖင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ ရွိဘိသကဲ့သို႔ အသက္ရွိေသာ သတၱ၀ါဟူသမွ်တို႔သည္လည္း သိမႈတည္းဟူေသာ ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ရွိၾကသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္၊ တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါးလည္း သိမႈတည္းဟူေသာ ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းသိေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိၾကသည္။ (စင္စစ္မွာ အေနာက္တိုင္း ေလာကဓာတ္ဆရာၾကီးမ်ား မွည့္ေခၚၾကသည့္ ‘အီသာဓာတ္’ ether ႏွင့္ သာ၍တူသည္) တစ္ေယာက္အေပၚ၌ တစ္ေယာက္ ဘာမွ် ဟန္ၾကီးပန္ၾကီး လုပ္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ အားလံုးတစ္ဆက္တည္း တစပ္တည္းျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ ထင္ျမင္လာေတာ့သည္။ ပထမ၌ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤအျမင္ကို အေတာ္ေလး အထင္ၾကီးမိ၏။ သို႔ရာတြင္ (တရားသဘာ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရာ၌ အျခားကိစၥမ်ားထက္ ဉာဏ္ေကာင္းေလ့ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္၏ပါရမီအတိုင္း) ငါ၏ အျမင္မွာ အနိစၥသေဘာ၊ ဒုကၡသေဘာ၊ အနတၱသေဘာ မပါရွိေသာေၾကာင့္ ၀ိပႆနာအျမင္ မဟုတ္ႏိုင္။ အ႐ူပကမၼ႒ာန္းထဲမွ ၀ိညာဏံအနႏၱံ ဟူေသာ အျမင္မ်ိဳးျဖစ္ေနေတာ့သည္ဆိုကာ ထို႐ႈနည္းကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ေတာ့သည္။

ဥဒယဗၺယဉာဏ္

စင္စစ္ေသာ္ကား အျပတ္အျပတ္ျမင္ျခင္း ရြရြ ရြရြျဖစ္ျခင္း၊ ေပါက္ေပါက္ေလွာ္သကဲ့သို႔ ထင္ရျခင္းစေသာ အျခင္းအရာမ်ားမွာ ၀ိပႆနာအျမင္ထက္ သမထ (သမာဓိ)၏ အစြမ္းသတၱိျဖစ္သည္ဟု နားလည္သင့္ၾကသည္။ ဥပမာ ကာတြန္းေရးသမားတစ္ေယာက္သည္ မိမိတူေအာင္ေရးမည့္ လူတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ထိုသူ၌ ႏွာေခါင္းခၽြန္ျခင္း သိုု႔မဟုတ္ နဖူးက်ယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါးစပ္ျပဲျခင္း အစရွိသည့္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုခုကို တပ္ကနဲျမင္တတ္ဘိသကဲ့သို႔ တရားအားထုတ္၍ အေတာ္အတန္ ရင့္က်က္လာေသာ ေယာဂီသည္လည္း တစ္စံုတစ္ခုကို စိုက္၍႐ႈလိုက္သည့္အခါတိုင္း ထိုအျခင္းအရာ၏ အနိစၥသေဘာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡသေဘာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနတၱသေဘာကိုေသာ္လည္းေကာင္း (လကၡဏာေရးသံုးပါးအနက္) တစ္ပါးပါးသို႔ တပ္ကနဲ ျမင္လာသင့္သည္။ အျပတ္အျပတ္ျမင္ျခင္း၊ ရြရြ ရြရြျဖစ္ျခင္း စေသာ အျခင္းအရာမ်ားမွာ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ေနေသာ အခိုက္အတန္႔၌သာ ျဖစ္ေပၚတတ္၍ မိမိပိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ဟု ဆိုဖို႔ခဲယဥ္းသည္။ အျပတ္အျပတ္ျမင္ရျခင္းသည္ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကလွ်င္ကား ဥဒယဗၺယဉာဏ္ ဟူသည္မွာ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ရေသာ အျခင္းအရာမ်ိဳး မဟုတ္ျခင္းကို စဥ္းစားထိုက္ၾကသည္။

ခႏၶာငါးပါး ဥပမာ

ခႏၶာငါးပါးကို ဗုဒၶက ဥပမာေဆာင္ရာ၌ ႐ူပကၡႏၶာသည္ ေရျမွဳပ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေ၀ဒနကၡႏၶာသည္ ေရပြက္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သညကၡႏၶာသည္ တံလွ်ပ္ (mirage) ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာသည္ ငွက္ေပ်ာတံုး လက္ပံတံုးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာသည္ မ်က္လွည့္သမားႏွင့္လည္းေကာင္း တူသည္ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဗုဒၶေဟာခဲ့ေသာ ဥပမာကို လူလားေျမာက္ကတည္းက ဆင္ျခင္သံုးသပ္ခဲ့ရာ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ သေဘာမက်ႏိုင္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ စိတ္သဘာ၀အေၾကာင္းကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရေသာအခါမွ ေကာင္းမြန္စြာပင္ သေဘာက်ႏိုင္ပါေတာ့သည္။ သေဘာက်ပံုကို တင္ျပပါအံုးမည္။

တံလွ်ပ္ ဟူသည္ကား

ရူပကၡႏၶာသည္ ေရျမွဳပ္ႏွင့္တူသည္ဟု ဆိုရာ၌ ခိုင္ျမဲျခင္းမရွိေသာ အျဖစ္ကိုဆိုလိုသည္ဟု လူတိုင္းပင္ မွန္းဆႏိုင္ၾကေပမည္။ (၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ မျမင္ေသာ္လည္း သာမညအားျဖင့္ မွန္းဆနားလည္ႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။) ေ၀ဒနကၡႏၶာသည္ ေရပြက္ႏွင့္တူသည္ ဆိုရာ၌လည္း အသစ္အသစ္ျဖစ္ေနေသာ ေရပြက္၏ ေနပံုကိုျမင္ရျခင္းအားျဖင့္ နားလည္ႏိုင္ၾကေပမည္။ သညကၡႏၶာသည္ တံလွ်ပ္ႏွင့္တူသည္ ဆိုရာ၌ကား ‘တံလွ်ပ္’ ကို လူတိုင္းျမင္ဖူးၾကမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ နားလည္ဖို႔ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္မွာ တံလွ်ပ္ (mirage) ကို မျမင္ဖူးေသာ္လည္း စာအုပ္မ်ားတြင္ဖတ္ဖူးသျဖင့္ တင္ျပရေပဦးမည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ (အထူးသျဖင့္) ေတာၾကီးမ်ားအတြင္း၌ ေနေရာင္ႏွင့္တိမ္တိုက္တို႔ ပနာမိသည့္အခါ ေတာင္ၾကီးတစ္ေတာင္၏ အျခားဘက္၌ရွိသည့္ ႐ႈခင္းတစ္ခုသည္ ဤဘက္တြင္ တည္ရွိသကဲ့သို႔ အရိပ္ထင္ေစလ်က္ အထင္အျမင္မွားေစသည္ဟု ဖတ္ရဖူးေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တံလွ်ပ္ႏွင့္ပမာ ႏိႈင္းျခင္းအားျဖင့္ သညကၡႏၶာဟူသည္မွာ အဟုတ္တကယ္ မရွိေသာ အျခင္းအရာကို အဟုတ္တကယ္ ရွိဘိသည္အလား အထင္မွားေသာ သေဘာတရားကို ဆိုလိုသည္ဟု နားလည္ၾကရေပမည္။ တိုက္ရိုက္ဆိုရေသာ္ ယမန္ေန႔ကျမင္ခဲ့၍ စင္စစ္အားျဖင့္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားျပီျဖစ္ေသာ စကၡဳ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါလ်က္ ထိုအျခင္းအရာကို ယေန႔ျမင္ရျပန္ေသာအခါ ထိုေန႔ကျမင္ရဖူးျခင္းကို မွတ္မိသည္ႏွင့္ ‘ငါျမင္ဖူးသည္’ ဟူေသာ အထင္မွားမႈ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ သညာ၏ လွည့္စားမႈေၾကာင့္ သတၱ၀ါ၏သႏၲာန္၌ အတၱဒိ႒ိတည္းဟူေသာ အထင္မွားမႈ ျဖစ္ေပၚရေလေတာ့သည္။

ငွက္ေပ်ာတံုးႏွင့္ တူပံု

သခၤါရကၡႏၶာသည္ ငွက္ေပ်ာတံုးႏွင့္ တူသည္ဆိုေသာ ဗုဒၶ၏ဥပမာမွာလည္း နားလည္ဖို႔ မလြယ္ကူလွေခ်။ ႐ူပကၡႏၶာတည္းဟူေသာ ကိုယ္ကာယၾကီးသည္ ငွက္ေပ်ာတံုး လက္ပံတံုးၾကီးႏွင့္ တူသည္ဟု ဥပမာေဆာင္ပါလွ်င္မူကား၊ လူတိုင္းသည္ အလြယ္တကူႏွင့္ နားလည္ႏိုင္ၾကေပမည္။ ေသေသာအခါ၌ ငွက္ေပ်ာတံုး၊ လက္ပံတံုးၾကီးႏွင့္တူေသာ ရုပ္အေလာင္းၾကီးဟူ၍ လူတိုင္းေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗုဒၶသည္ သခၤါရကၡႏၶာတို႔မွ ငွက္ေပ်ာတံုးႏွင့္ ပမာႏိႈင္းျခင္းမွာ ေလးနက္ေသာအဓိပၸါယ္ရွိ၍ သေဘာေပါက္နားလည္ဖို႔ အေရးၾကီးလွသည္။ သခၤါရကၡႏၶာ၌ ေစတသိက္ ၅၀ ရွိရာ၊ ၄င္းတို႔တြင္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတည္းဟူေသာ အကုသိုလ္ေစတသိက္မ်ားႏွင့္ အဖိုးတန္သည္ဟု ထင္ၾကရေသာ ပညိေျႏၵေစတသိက္တို႔လည္း ပါ၀င္လာၾကသည္။ ထိုက့ဲသို႔ အေကာင္းေရာ အဆိုးပါ ေပါင္းစပ္လ်က္ရွိေသာ သခၤါရကၡႏၶာသည္ ငွက္ေပ်ာတံုးႏွင့္ တူသည္ဟု ဗုဒၶေဟာေတာ္မူျခင္းကား ငွက္ေပ်ာတံုးသည္ အထပ္ထပ္ အလႊာလႊာရွိ၏။ တစ္ထပ္စီလႊာၾကည့္ေသာအခါ အတြင္း၌ ‘အႏွစ္’ ဘာမွ မရွိျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ရမည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ေကာင္းလွပါသည္ဆိုေသာ ကုသိုလ္ေစတသိက္မ်ားႏွင့္ အဖိုးတန္လွပါသည္ဆိုေသာ ပညိေျႏၵေစတသိက္တို႔သည္ပင္လွ်င္ အႏွစ္သာရအျဖစ္ျဖင့္ တြယ္ဖက္ထားစရာမဟုတ္။ ခႏၶာငါးပါး အစုအေ၀းတစ္ခုလံုးမွာ လႊင့္ပစ္စရာသာ ျဖစ္သည္ဟူလို။

(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတြဲ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

No comments:

Post a Comment