Thursday, September 9, 2010

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (၂၄)

ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႔ေသာ စိတ္သဘာ၀ (၅)

စာဖတ္တတ္ေသာသူငယ္သည္ “ကၾကီးေရး ကသတ္ ကက္” ဟု မရြတ္ဆိုေတာ့သည့္နည္းတူ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္လည္း “ၾကြတယ္” ”လွမ္းတယ္” “ခ်တယ္” ဟု တစ္သက္လံုး ရြတ္ဖတ္ဖို ့မလိုျခင္း


ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းစေလာက္က ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေရႊဘိုနယ္တစ္၀ိုက္တြင္ ခရီးလွည့္လည္ခဲ့ရ၍ သူ႔ဂိုဏ္း၊ သူ႔နည္းႏွင့္သူ တရားအားထုတ္ဖူးၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္သံုးေလးဦးႏွင့္ တရားေဆြးေႏြးခဲ့ရသျဖင့္ စိတ္သဘာ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုယ္ေတြ႔ကို ေဆာင္းပါးေရးရန္ ျဖစ္ေပၚလာရျပန္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ တစ္ေယာက္တစ္နည္းစီ အားထုတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ဖူးသူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ တစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္၏ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ဖူး၍ ကၽြႏ္ုပ္ေရာက္လာသည္ဟု ၾကားလ်င္ၾကားခ်င္း ေဆြးေႏြးရန္အတြက္သက္သက္ ခ်က္ခ်င္းလာခဲ့ပါသည္ဟု ေျပာၾကားေပသည္။ မရွင္းလင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပရာ၌ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်နပ္ပံုရၾကသည္။ တရားအားထုတ္ျပီး၍ ‘တရားေကာင္း’ သည့္ (တရားေပါက္သည္ဟု ဆိုလိုသည့္) ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုခြင့္ ရသည့္အခါတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္ စံုစမ္းေလ့ရွိေသာ ျပႆနာတစ္ခုကို တင္ျပလိုေပသည္။

ပစၥဳပၸန္တည့္ဖို ့လိုအပ္ပံု

၀ိပႆနာအလုပ္ လုပ္ဖူးသည္ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ (၄င္းတို႔၏ အာစရိယၾသ၀ါဒအတိုင္း) “ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ႐ႈမွတ္ရမည္” ဟူေသာ စကားကို အခါတိုင္း ေျပာေလ့ရွိ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ႐ႈမွတ္ဖို႔လိုပါသနည္း။ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးတရားကို ေျပာသြားျခင္းေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ႐ႈမွတ္ရပါသနည္း စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ေမးျမန္းေသာအခါ ဆရာသမားက ခိုင္းေသာေၾကာင့္ လုပ္ရသည္။ မဂ္ဖိုလ္လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ရသည္ဟူေသာ အေျဖမ်ိဳးထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေျပာတတ္သူ ရွားပါးလွသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ပစၥဳပၸန္တည္းဟူေသာ ျပတင္းေပါက္မွ ၾကည့္ေသာအခါမွသာလွ်င္ နိဗၺာန္ကိုျမင္ႏိုင္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္နားလည္သည္။ ဥပမာ - အေဆာက္အအံုၾကီး တစ္ခုအတြင္း၌ ပိတ္ေလွာင္ျခင္းခံရသည့္အခါ အျပင္၌ရွိေသာအရာမ်ားကို ျမင္လိုသည္ဆိုအံ့။ ၄င္းအေဆာက္အအံုၾကီး၌ မွန္ျပတင္းေပါက္မ်ားရွိသည္ဆိုအ့ံ။ သို ့ရာတြင္ ျပတင္းေပါက္မွန္မ်ားမွာ အညစ္အေၾကးဖံုးေန၍ ထုတ္ခ်င္းေပါက္မျမင္ႏိုင္ဘဲ ရွိသည္ဆိုအ့ံ။ အၾကင္ အက်ဥ္းသမားသည္ အျပင္သို႔ၾကည့္လိုလ်င္ အျခားေနရာမ်ားမွာ ၾကည့္ပါေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးပင္ျဖစ္မည္။ မွန္ျပတင္းေပါက္၌ တင္ေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ပြတ္တိုက္ျပီး ထိုေနရာမွ ေခ်ာင္းၾကည့္မွသာလွ်င္ ျမင္ႏိုင္မည္ကဲ့သို ့ နိဗၺာန္တရားကိုလည္း “ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္” ဟူေသာ ကာလအပိုင္းအျခားကေလးမွ စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈမွသာလွ်င္ ျမင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေလသည္။

ဘာ၀နာ၏ အဓိပၸါယ္

ရွင္းဦးအံ့။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အထက္ပါအေျဖကို ေတြ႔ရွိရျခင္းမွာ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံဟူေသာ နည္းအရ အားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေပၚလာျခင္းျဖစ္၏။ စ၍ အလုပ္လုပ္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ အတိတ္အေၾကာင္း၊ အနာဂတ္အေၾကာင္းမ်ားကို ေတြးေတာခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ (ဆတ္ဆတ္) အျဖစ္အပ်က္ အျခင္းအရာေပၚ၌သာ အာရံုျပဳလိုသည္ ဆိုျခင္းကိုကား သေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ေပျပီ။ သို႔ရာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ သတိျပဳဖို႔ အေရးၾကီးျခင္းကိုမူကား မရိပ္မိေသးေပ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဆာင္းပါးနံပါတ္(၂)၌ အတိတ္ႏွင့္အနာဂတ္တို ့ အေၾကာင္းမ်ားကို မစဥ္းစားဘဲ ပစၥဳပၸန္ဆတ္ဆတ္အေပၚ၌သာ အာရံုျပဳျခင္းအလုပ္သည္ ‘ေရႊအုတ္ခဲ’မ်ားအေပၚ၌သာ ေျခခ်၍ လမ္းေလွ်ာက္ေစျခင္းႏွင့္ တူေၾကာင္း၊ ပထမ၌ ‘ေရႊအုတ္ခဲ’ မ်ားျဖစ္သည္ဟု မသိရေသာ္လည္း အျခားေနရာမ်ား၌ ေျခခ်ခြင့္မရွိဘဲ ‘ေရႊအုတ္’ မ်ားေပၚမွာခ်ည္း ေျခခ်ကာ လမ္းေလွ်ာက္ရေသာအခါ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ‘ေရႊအုတ္ခဲ’မ်ား ျဖစ္ျခင္းကို သိလာတန္ရာသည္ဟူ၍ ဥပမာေဆာင္ကာ ေရးသာေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ အထက္ပါ မွန္ျပတင္းေပါက္ ဥပမာတြင္လည္း ပထမျပတင္းေပါက္မွ ၾကည့္သင့္သည္ဆို၍ ၾကည့္ပါေသာ္လည္း အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ထုတ္ခ်င္းေပါက္မျမင္ႏိုင္ဘဲရွိရာ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ေပၚ၌ အာရံုျပဳျခင္းတည္းဟူေသာ အားထုတ္မႈဘာ၀နာသည္ မွန္ျပတင္းေပါက္ရွိ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ပြတ္တိုင္ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္တူ၍ တစ္ခ်ိန္တြင္ အျပင္၌ရွိေသာအရာ (နိဗၺာန္) ကို ဘြားခနဲ ျမင္ရသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးသည္

ထပ္၍ရွင္းဦးအ့ံ။

ျမင္မႈသက္သက္၊ ၾကားမႈသက္သက္ အစရွိေသာ အျခင္းအရာမ်ားသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ပရမတ္ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း သတၱ၀ါသည္ ထိုေနရာ၌ ရပ္တန္႔ေနတတ္ေသာ ထံုးစံမရွိေသာေၾကာင့္ ပရမတ္သဘာ၀ကို မျမင္ႏိုင္ဘဲရွိ၏။ အၾကင္အျခင္းအရာသည္ ပရမတ္ျဖစ္သည္ဟု စာဆိုရွိေသာ္လည္း မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္း၍ မျမင္ႏိုင္ဘဲရွိ၏။ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ အသံတစ္ခု ၾကားလိုက္ရသည္ ဆိုကတည္းက ေခြးေဟာင္သံျဖစ္သည္ ဆိုကာမွ်ေလာက္ႏွင့္ မျပီးႏိုင္ဘဲ ငါ့ေခြးေဟာင္သံျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဟိုဘက္အိမ္ကေခြး ေဟာင္သံျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔က ကေလးတစ္ေယာက္ကို ကိုက္သြားေသာ ေခြးျဖစ္သည္။ ငါ့အိမ္မွ ကေလးမ်ား ေခြးအနား ေရာက္ေနၾကေလျပီေလာ အစရွိေသာ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္ တသီတတန္းၾကီး ေလွ်ာက္သြားေလေတာ့သည္။ သို႔ႏွင့္ အသံအေၾကာင္း၊ အသံကိုသိတတ္သည့္ ေသာတ၀ိညာဥ္စိတ္အေၾကာင္း စသည္မ်ားကို ရိပ္မိနားလည္ဖို႔ အဘယ္မွာ အခြင့္ရရွိႏိုင္ပါအ့ံနည္း။ ရွည္လ်ားေသာ အေတြးအေခၚမ်ားမွာ “အိပ္မက္ေလာက”ထဲသို႔ ေရာက္ျခင္းျဖစ္၍ အဟုတ္အမွန္ အစစ္ျဖစ္ေသာအသံ၏ ပရမတ္သေဘာကို ဘယ္မွာ ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိပါအံ့နည္း။ အသံကိုသိေသာ ”ၾကားစိတ္” (ေသာတ၀ိညာဥ္စိတ္)သည္ မိမိပိုင္ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္၊ ပိုင္ဆိုင္သူဟူ၍ မရွိျခင္းတည္းဟူေသာ သေဘာတရားကို သိျမင္ဖို႔ အဘယ္မွာ အခြင့္ရႏိုင္ပါအ့ံနည္း။ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတြင္ ထိုးထြင္း၍ သိျမင္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ (သို႔မဟုတ္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္အေပၚ၌သာ ႐ႈမွတ္ဖို႔) အလုပ္ကို ဗုဒၶညႊန္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဉာဏ္ရင့္ေသာအခါ ျမင္တတ္ပံု

တစ္နည္းထပ္၍ ရွင္းဦးအံ့။

အိမ္တစ္အိမ္မွာ စႏၵရားတီးသံ ၾကားရသည္ ဆိုပါစို႔။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္အေပၚသာ အာရံုျပဳဖို႔ ၾကိဳးစားထားသျဖင့္ အေလ့အက်င့္ရ၍ ရင့္က်က္ေနေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ၾကားသည္ ထင္ၾကသနည္း။ ေဒါင္ခနဲ ဒင္ခနဲ အသံမ်ားသည္ တစ္ခုျပီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၾကျပီး ေပ်ာက္၍ေပ်ာက္၍ သြားၾကသည္ဟူ၍သာ သိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ေတးသြားေပေလာ၊ ျမန္မာေတးသြားေပေလာ၊ မည္သည့္ေတးခ်င္းေပနည္း၊ သာယာဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတးသံေပေလာ၊ နားျငီးဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတးသံေပေလာ စသည့္အျခင္းအရာမ်ားကို အမွတ္ျပဳမိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤမွ်မက ရင့္က်က္သူသာျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ေတးသြားတစ္ပုဒ္ဟူ၍ ေလာက၌ ဘာအသံမွရွိေနျခင္းမဟုတ္၊ အသံတစ္ခုျပီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚျပီး ေပ်ာက္၍ေပ်ာက္၍ သြားျခင္းကို သတိမမူဘဲ စိတ္ထဲက ဆက္လက္မွတ္ထားျပီး ေတးခ်င္းျဖစ္ေအာင္ ဆက္စပ္ယူၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေခ်သည္တကား။

ဤနည္းတူစြာ ေလာကၾကီးထဲ၌ ျမင္ရသမွ်၊ ၾကားရသမွ်၊ နံရသမွ်၊ ခံစားရသမွ်ေသာ အျခင္းအရာမ်ားသည္ တကယ္ရွိေနသည္ဟု မွတ္ထင္ၾကရေသာ္လည္း ေတးခ်င္တစ္ပုဒ္ဟူ၍ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ တစ္ခါမွ်မရွိဖူးသည့္နည္းတူ၊ ကြယ္ေပ်ာက္ေလျပီးေသာ အျခင္းအရာမ်ားကို ဆက္၍ဆက္၍ မွတ္သားထားေသာေၾကာင့္သာ တကယ္တည္ရွိေနၾကသည္ဟု အထင္မွား၊ အျမင္မွား ျဖစ္ၾကရျခင္း ေပတကားဟူ၍ ဉာဏ္အျမင္စင္ၾကယ္ျခင္းသို႔ပင္ ေရာက္ႏိုင္ေပေသးသည္။ ဤသည္ကို ေထာက္ျခင္းျဖင့္ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ သို႔မဟုတ္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ထင္ရွားျပီ မဟုတ္ပါေလာ။


(ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ တင္ျပီးသမွ် အတြဲ (၁) မွ ယခုအထိ ဖတ္လိုလ်င္)

No comments:

Post a Comment