Wednesday, August 11, 2010

အတုမဲ့ နိဳင္ငံေရးသုခမိန္ မေဟာသဓာ

အမွာစာ


“အတုမဲ့ နိဳင္ငံေရးသုခမိန္ မေဟာသဓာ” ေဆာင္းပါးကို အညၾတသုေတသီတစ္ဦးက ေရးသားျပဳစုပါသည္။ ဇာတကပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ ႏွင့္ ပိဋကတ္ေတာ္လာ ဗဟုသုတတို ့ကို အေျခခံျပဳမူတည္၍ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လစဥ္ အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးအျဖစ္ စီစဥ္ေရးသားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးတည္ခ်က္မွာ ဒုကၡပင္လယ္ေၾကာတြင္ ေျမာပါေနေသာ အမိနိဳင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိဳင္ငံသူနိဳင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ေမတၱာျဖင့္ သက္စြန္ ့ၾကိဳးပမ္း စြမ္းစြမ္းတမံ အားထုတ္ေနၾကေသာ ထင္ရွားေသာ မထင္ရွားေသာ အာဇာနည္အေပါင္းကို ဂုဏ္ျပဳဖို ့ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃ ရတနာသံုးပါးကို ေလးျမတ္ေကာ္ေရာ္ပူေဇာ္ဖို ့ျဖစ္ပါသည္။ အက်ယ္ျပန္ ့ဆံုးအားျဖင့္ ကမၻာေလာကတစ္ရပ္လံုး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေစဖို ့ျဖစ္ပါသည္။

အေတြးအေခၚပိုင္း အေရးအသားပိုင္းတို ့တြင္ အမွားေတြ ့ေသာ္ ပညာရွင္သူေတာ္ေကာင္းတို ့သည္ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ ေရွ ့ထားလ်က္ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳေပးပါရန္ ရိုေသစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

********************
အတုမဲ့ နိဳင္ငံေရးသုခမိန္ မေဟာသဓာ
အညၾတသုေတသီတစ္ဦး

၁။ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ နိဳင္ငံေရးအဓိပၸါယ္ညွိႏိႈင္းသံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း

နိဳင္ငံေရးဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ေယဘုယ်အမ်ားအားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရလ်င္ နိဳင္ငံ = နိဳင္ငံတစ္ခု၊ နိဳင္ငံအမ်ား (ကမၻာ၊ ေလာက) ၏ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ အက်ိဳးစီးပြားေရးရာ အားလံုးဟု သတ္မွတ္နိဳင္ပါသည္။ ၀ိေသသအထူးအားျဖင့္မူ ကာလတစ္ကန္ ့တြင္ နိဳင္ငံသားတို ့ကို ဆင္းရဲနိမ့္က်ေစေသာ အဓမၼ၀ါဒီ =အာဏာရွင္တို ့ကို ေတာ္လွန္ေသာအေရးဟုဆိုနိဳင္ပါသည္။ အသို ့ဆိုလွ်င္ နိဳင္ငံေရးအဓိပၸါယ္ သဘာ၀သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ရႈေထာင့္အရ မည္သို ့ရႈျမင္နိဳင္ပါသနည္း။

ဤတြင္ ပထမဦးစြာ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ အႏွစ္သာရကို နားလည္သိျမင္ေစဖုိ ့ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ သတၱေလာကကို ခ်မ္းသာေစဖို ့ျဖစ္ပါသည္။ လူ၊ နတ္၊ နိဗၺာန္ သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို ့ျဖစ္ပါသည္။ မဟာကရုဏာေတာ္ျဖင့္ ထိုထိုတရားေတာ္ျမတ္ ပိဋကတ္သံုးပံု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ၄င္းဦးတည္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းဖို ့ စရိယ (၃)ပါး၊ မဟာပရိစၥာဂ (၅)ပါး၊ ပါရမီ (၁၀)ပါးတို ့ကို ဆည္းပူးအားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ရသည္။ ထိုသုိ ့ဆည္းပူးနိုင္ျခင္း၏ အေျခခံတရားၾကီး (၄)ပါးကား ျဗဟၼာ့၀ိဟာရတရား = ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာတို ့ပါပင္တည္း။

အထက္ပါဖြင့္ဆိုခ်က္တို ့ကို ေလးနက္စြာ ညွိႏိႈင္းေကာက္ခ်က္ခ်ရပါလ်င္ နိဳင္ငံေရးသည္
(၁) ျဗဟၼာ့၀ိဟာရတရား (၄) ပါး
(၂) စရိယ (၃) ပါး
(၃) မဟာပရိစၥာဂ (၅) ပါး
(၄) ပါရမီ (၁၀)ပါး ဟူေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္သက္၀င္ေနသည္ကို မုခ်ေသခ်ာ ေတြ ့သိရပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၀ိေသသအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ညီညြတ္ေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေကာက္ယူနားလည္နိုင္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ အတၱဟိတ ကိုယ္က်ိဳးကို ပဓာနမထားေသာ ေလာကေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ေသာ နိဳင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ဖို ့ကား အဓိကက်ပါသည္။

ထို ့ျပင္ ရာဇဓမၼ = မင္းက်င့္တရား (၁၀)ပါးသည္လည္း နိဳင္ငံေရးတရားပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ရာဇဟူေသာ ပါဠိေ၀ါဟာရသည္ “(၁၀)ပါးေသာတရားျဖင့္္ ေလာက (သူတပါး၊ အမ်ား) ကို ႏွစ္သက္ရႊင္ေပ်ာ္ ခ်မ္းသာေစသူ” ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ထိုအဓိပၸါယ္အရ နိဳင္ငံ၏ ခ်မ္းသာမႈအတြက္ ျဖဴစင္စြာေဆာင္ရြက္သူသည္ ရာဇဓမၼကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပါတည္း။

အေသးစိတ္ရွင္းလင္း ဖြင့္ဆိုရပါလွ်င္ နိဳင္ငံေရးဟူသည္...
ျဗဟၼာ့၀ိဟာရတရား (၄)ပါး
(၁) ေမတၱာ = နိဳင္ငံသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၂) ကရုဏာ = နိဳင္ငံသားတို ့ကို ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၃) မုဒိတာ = နိဳင္ငံသားတို ့ကို ၾကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၄) ဥေပကၡာ = နိဳင္ငံသားတို ့၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဂတိကင္းစြာ နိဳင္ငံ၏ ေလာက၊ ဓမၼဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္း

စရိယ (၃)ပါး
(၁) ေလာကတၳစရိယ = ေလာက၊ နိဳင္ငံသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို က်င့္ေဆာင္ျခင္း
(၂) ဉာတတၳစရိယ = အမ်ိဳးသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို က်င့္ေဆာင္ျခင္း
(၃) ဗုဒၶတၳစရိယ = ထိုသို ့ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိအပါအ၀င္ ေလာကသားတို ့၏ အသိဉာဏ္တည္းဟူေသာ အဓိက ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ပညာရတနာအက်ိုဳးကို ပဓာနဦးတည္ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။

ပဟာပရိစၥာဂ (၅)ပါး
(၁) ဓနပရိစၥာဂ = နိဳင္ငံသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား စြန္ ့လႊတ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း
(၂) ဘရိယပရိစၥာဂ = နိဳင္ငံသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မိမိဇနီးမယား စြန္ ့လႊတ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း
(၃) ပုတၱပရိစၥာဂ = နိဳင္ငံသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မိမိသားသမီးမ်ား စြန္ ့လႊတ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း
(၄) အဂၤပရိစၥာဂ = နိဳင္ငံသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေျခ၊ လက္အစရွိေသာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား စြန္ ့လႊတ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း
(၅) ဇီ၀ိတပရိစၥာဂ = နိဳင္ငံသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မိမိအသက္ကို စြန္ ့လႊတ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း

ပါရမီ (၁၀)ပါး
(၁) ဒါနပါရမီ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ပစၥည္းဥစၥာစြန္ ့လႊတ္ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၂) သီလပါရမီ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ကိုယ္က်င့္ျဖဴစင္စြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၃) ေနကၡမၼပါရမီ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေလာဘကင္းစြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၄) ပညာပါရမီ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို အသိဉာဏ္ပညာျဖင့္ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၅) ၀ီရိယပါရမီ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ရဲရင့္တက္ၾကြစြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၆) ခႏၱီပါရမီ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို သည္းခံေအးျမစြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၇) သစၥာပါရမီ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၈) အဓိ႒ာန္ပါရမီ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ခိုင္မာျပတ္သားစြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၉) ေမတၱာပါရမီ = နိင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေမတၱာတရားစစ္မွန္စြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၁၀) ဥေပကၡာပါရမီ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို အဂတိကင္းရွင္းစြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။

ရာဇဓမၼ (၁၀)ပါး
(၁) ဒါန = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ပစၥည္းဥစၥာ စြန္ ့လႊတ္က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၂) သီလ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ကိုယ္က်င့္ျဖဴစင္စြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၃) ပရိစၥာဂ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို အသက္ကိုပင္ စြန္ ့လႊတ္ကာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၄) အဇၨ၀ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ရုိးသားစြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၅) မဒၵ၀ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ ့စြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၆) တပ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ျမင့္ျမတ္ျခိဳးျခံကာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၇) အေကၠာမ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဒါသတရားကင္းစင္ကာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၈) အ၀ိဟိ ံသ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ကရုဏာတရားျဖင့္ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၉) ခႏၱီ = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို သည္းခံေအးျမစြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
(၁၀) အ၀ိေရာဓန = နိဳင္ငံသား၊ ေလာကသားတို ့၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားဆႏၵသေဘာထားကို ေလးစားလိုက္နာလ်က္ က်င့္ေဆာင္ျခင္း ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရပါလွ်င္ နိဳင္ငံေရးသည္ တကယ္စင္စစ္ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ပါရမီျဖည့္ျခင္းဟု သတ္မွတ္နိဳင္ပါေပသည္။

ႏိုင္ငံအေရး တို ့အေရး

ႏိုင္ငံေရးသည္ ပါရမီဟု
ရႊင္ၾကည္ေလးျမတ္ သိျမင္မွတ္၍
မ်ားသတၱ၀ါ ကိုယ့္ေၾကာင့္သာလွ်င္
ခ်မ္းသာေအးျမ ရႊင္ေပ်ာ္ၾကဖို ့
ျမန္မာ့ႏြယ္ဖြား တိုင္းရင္းသားတို ့
စိတ္ထားညီညာ ေသြးစည္းကာလွ်င္
ေမတၱာေတြပြား သစၥာအားျဖင့္
ၾကိဳးစားအားထုတ္ အလုပ္လုပ္ေသာ္
အဟုတ္ေသခ်ာ ျပည္ျမန္မာသည္
ကမၻာအလယ္ ဂုဏ္ရည္ၾကြယ္လ်က္
၀င့္ထည္တိုးပြား ျပည္သူမ်ားလည္း
ေသြးသားစဥ္ဆက္ ျပံဳးရႊင္မ်က္ႏွာ
လင္းလက္စြာျဖင့္ ေသာ္တာေငြလ
ခ်မ္းေျမ့ၾက၍ သုခေရႊမိုး
ရြာသြန္းျဖိဳးမည္ အမ်ိဳးခ်စ္ဖို ့ ခ်ိန္သင့္ျပီ။

ႏိုင္ငံေရးဟု ေခၚမႈေ၀ါဟာ
ပါရမီပဲ စြဲျမဲမွတ္ပါ
ျမန္မာ့ႏြယ္ဖြား တို ့မ်ားသူငါ
ညီညာအား ၾကိဳးစားရႊင္ေပ်ာ္စြာ။

ႏိုင္ငံေရးသည္ ပါရမီ ရႊင္ၾကည္မွတ္ပါေလ။
ေမတၱာျပည့္ျဖိဳး ႏိုင္ငံက်ိဳး သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ေလ။
ျမန္မာ့ႏြယ္ဖြား ညီေနာင္မ်ား စိတ္ထားညီညာေစ။
ရႊင္ျပံဳးေပ်ာ္ေပ်ာ္ ညီညြတ္ေသာ္ ေကာင္းေတာ္ေအာင္ပြဲေ၀။
ကမၻာ့ေျမမွာ တို ့ျမန္မာ သိကၡာဂုဏ္က်က္သေရ။
လျပည့္ေရႊည ေသာ္တာလ ေအးျမပံုမေသြ။
ကမၻာလည္းလွ ျမန္မာလွ သုချပံဳးပန္းေ၀။

အညၾတသုေတသီတစ္ဦး

ေရႊရတု

အတြဲ ၉၊ အမွတ္ ၉။
နိဳ၀င္ဘာ ၂၀၀၉

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။)

အတုမဲ့ နိဳင္ငံေရးသုခမိန္ မေဟာသဓာ အပိုုင္း(၂)
အတုမဲ့ နိဳင္ငံေရးသုခမိန္ မေဟာသဓာ အပိုင္း(၃)

No comments:

Post a Comment