Friday, January 16, 2009

The Highest Noble Properties Of Three Gems - Part 4 (ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ေတာ္မ်ား-အပိုင္း ၄)

(ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ အဆက္...)
ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္
သစၥာေလးတန္ တရားမွန္ကို ဧကန္သိေပ မ်ားေဝေနကိုလည္း ခရီးေႏွးသံုးလွမ္း အျမန္တလွမ္းျဖင့္ ႂကြျမန္း ေတာ္မူလတ္၍ သိေစေတာ္မူတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

ဝါသနာတြင္း ေမွာင္အလြန္ျပင္းသည့္ ေမာဟတည္းဟူေသာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမွ ႏိႈးမည့္သူကင္း၍ လင္းခ်ိန္ ေရာက္ျပန္ ဧကန္ပင္ ႏိႈးေတာ္မူတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

ဘဂဝါဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္

ေလာကီ၊ ေလာကုတၲရာ ခ်မ္းသာႏွစ္မ်ိဳး ဖြံ႔ျဖိဳးေဝလိႈင္၍ မတုႏိုင္ေစရန္ က်ိဳးေပးသန္လွသည့္ ဘုန္းကံတန္ခိုး ထိပ္တန္းစား ပါရမီမ်ိဳးရွိေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ဘဂဝါ ဂုဏ္ထူး ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္ မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

ေဒဝပုတၲ ကိေလသႏွင့္ အဘိသခၤါရ ခႏၶ မစၥဳ မာရ္ငါးခုကို တစ္ခုမက်န္ ဧကန္ ဖ်က္ဆီး ၿပီးေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

ရွစ္ျဖာေသာ ေလာကီတန္ခိုး စိတ္ေတာ္ကို ပိုင္စိုးႏိုင္သည့္ “ဣႆရိယ“ ဘုန္းေတာ္၊ တရား ေလာကုတၲရာ ကိုယ္ေတာ္မွာ ရွိသည့္ “ဓမၼ”ဘုန္းေတာ္၊ ဘဝဂ္ဘံုမဆန္႔ေအာင္ ဂုဏ္သတင္း ျပန္႔သင္း၍ သန္႔ရွင္းေက်ာ္ၾကားေတာ္မူသည့္ “ယသ”ဘုန္းေတာ္၊ လကၡဏာႀကီးငယ္ ကိုယ္ေတာ္ဝယ္ တင့္တယ္လွပပါသျဖင့္ ဖူးလို႔ပင္ မဝႏိုင္သည့္ “သီရိ” ဘုန္းေတာ္၊ မိမိသူတစ္ပါး အက်ိဳး စီးပြါး ကိုလိုသလိုၿပီးေစႏိုင္သည့္ “ကာမ” ဘုန္းေတာ္၊ ဝိရိယပါရမီျဖစ္၍ မဂ္မွာတည္ဘိ သျဖင့္ ဝိရိယေခၚသည့္ “ပယတၲ”ဘုန္းေတာ္၊ ဤဘုန္းေတာ္ေျခာက္စံုအံ့မကုန္ႏိုင္သည့္ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္ မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

အလံုးစံုေသာ တရားဓမၼကို ကုသလာဒိေဘဒတသြယ္ ထိုဝယ္တစ္ခါ ခႏၶာဒိေဘဒဆြယ္၍ ေလးသြယ္သစၥာ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ျဖာ ေဝဖန္ခါျဖင့္ ေဒသနာျဖန္႔ျဖဴး၍ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကြန္႔ျမဴးေအာင္ အထူးပင္သံုးသပ္ လ်က္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ႀကီး၌ မယ္ေတာ္မိနတ္သား အမႈးထား၍ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္သည္၏ အျဖစ္ ေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

ဒိဗၺ ျဗဟၼ အရိယဝိဟာရႏွင့္ ကာယ၊ စိတၲ၊ ဥပဓိဝိေဝသံုးေထြဝိေမာကၡ ဥတၲရိမႏုႆ ေခၚဆိုၾကသည့္ ဈာန္မဂ္ဖိုလ္ကို လိုသလိုသာလွ်င္ မ်ားစြာမွီဝဲဆည္းကပ္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

ၿမိဳ႕ရြာသံတိတ္ လူကင္းဆိတ္၍ တျခားစိတ္မေျပာင္းကမၼ႒ာန္းဝင္ဘို႔ ေကာင္းသည့္ ေတာရေက်ာင္းကို ကိန္း ေအာင္းေမြ႔ေလွ်ာ္ မွီဝဲဆည္းကပ္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

နိဂံုးခ်ဳပ္ဘုရားရွိခိုး

ဤသို႔ အရဟံ-အစ ဘဂဝါ-အဆံုး အက်ဥ္းခ်ံဳးျငား ဂုဏ္ (၉)ပါးႏွင့္ ဂုဏ္ေျခာက္ဆယ္ပြါး၍ ျမတ္ဘုရား သည္ပင္ စကားမသံုးဘဲ အသက္ထက္ဆံုး သီကံုးေထာမနာ ေဟာႁမြက္ပါလည္း သက္ေတာ္သာကုန္ ဂုဏ္မစံုႏိုင္ၾက၍ အနႏၱဂုဏ္ အသေခ်ၤယ်ဂုဏ္ အပၸေမယ်ဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူလတ္သည့္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကိုလည္းေကာင္း၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္၏ကိုယ္စား ဓိ႒ာန္ထားေတာ္မူအပ္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ေတာ္သံုးသြယ္ စြယ္ေတာ္ေလေခ်ာင္း ဆံေတာ္ေပါင္းစု ဆင္းတုေစတီေတာ္ ပရိေဘာဂေစတီေတာ္ ဓာတုေစတီေတာ္ျမတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ဓာတ္နာမ္ဓာတ္ ပရမတ္ေပၚတြင္ ပညတ္တင္ေခၚ တပည့္ ေတာ္သည္ ဂုဏ္ေတာ္ကို စိတ္ျဖင့္ရည္မွန္း ႏႈတ္ျဖင့္ခ်ီးမြမ္းၿပီးလွ်င္နဖူးတြင္ လက္အုပ္တင္ထား၍ ကိုယ္ကို ညြတ္တြားကာ ထိငါးျဖာျဖင့္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ ေလာကဓာတ္အားလံုးတြင္ အျမတ္ဆံုးဟုယံုၾကည္ျပဳ၍ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈလည္းျပဳပါ၏ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔ဘုရား။

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး ျမန္မာျပန္ဘုရားရွိခိုးၿပီး၏။

No comments:

Post a Comment